CM113Zk Teorie práva

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Čt 13:30–15:00 034
Předpoklady
NOW ( CM113Z Teorie práva sem ) || CM113Z Teorie práva sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu : -rozumí základním právním pojmům, institutům a principům -interpretuje právní předpisy -analyzuje právní řád a jeho funkce -kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů -využívá obecnou právní terminologii -ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty
Osnova
 • Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy. Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva. Stěžejní metodologické přístupy k právu. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty, legitimita práva.
Literatura
  povinná literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, 439 s. Právo. ISBN 978-80-7380-458-9. info
  neurčeno
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xvi, 247. ISBN 3406401775. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 343 s. ISBN 9788073800239. info
 • VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005, 387 s. ISBN 8073571161. info
 • GERLOCH, Aleš, Jiří ČAPEK a Jiří BOGUSZAK. Teorie práva [Boguszak, 2003]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003, 323 s. ISBN 80-86395-74-X. info
 • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 106 + CD. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 2. ISBN 80-210-3514-5. info
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce : (úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 217 s. ISBN 8021011238. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 303 s. ISBN 8086898962. info
Výukové metody
semnáře s diskuzemi
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška. Písemná zkouška se skládá z testových nebo otevřených otázek, pro její absolvování je nezbytné správně odpovědět minimálně na 60%. V ústní části bude přihlédnuto k dosaženému výsledku. Student musí prokázat schopnost formulovat své poznatky v základních právních pojmech. Popsat a analyzovat fungování právního řádu,interpretovat právní texty a kategorizovat právní normy.
Informace učitele
Podmínkou pro získání zápočtu pro individuální studijní plán je zpracování písemné práce v rozsahu minimálně 8 stran na jedno ze základních témat nebo jeho část, opatřené úvodem, kde je stanoven cíl práce, závěrem a citacemi z použité literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM113Zk