MP509Zk Rodinné právo

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. St 16:00–17:40 030
Předpoklady
( NOW ( MP509Z Rodinné právo sem ) || MP509Z Rodinné právo sem || MP402Z Rodinné právo sem ) && ( MP214Z Občanské právo I || CM214Z Občanské právo I || MP214Zk Občanské právo – obecná část ) && ( MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II ) && ( MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. ) && ( MP413Z Civilní právo procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky je aktivně získat znalosti a dovednosti z rodinného práva jako základního odvětví soukromého práva. Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analyzovat a komentovat judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
 • Význam rodinného práva a jeho postavení v systému práva. Vznik manželství. Manželství neplatné a zdánlivé. Práva a povinnosti manželů. Společné jmění manželů. Rodinné bydlení. Zánik a zrušení manželství. Vznik partnerství. Práva a povinnosti partnerů. Zánik a zrušení partnerství. Nesezdané soužití. Práva a povinnosti druha a družky. Určování rodičovství. Aktuální otázky mateřství. Domněnky otcovství. Rodičovská odpovědnost. Vyživovací povinnost. Instituty náhradní rodinné péče: pěstounská péče, osvojení, svěření do péče. Opatrovnictví a poručenství. Sociálně-právní ochrana. Práva dítěte. Aktuální otázky rekodifikace. Europeizace českého rodinného práva.
Literatura
  povinná literatura
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Praktikum rodinného práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 978-80-7502-280-6. info
  doporučená literatura
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655 - 975). Komentář. 2. vyd. C. H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-795-8. info
  neurčeno
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Ochrana slabší strany v rodinném právu. 2. vyd. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2011, roč. 150, č. 4, s. 362-377. ISSN 0231-6625. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Podněty Komise pro evropské rodinné právo (CEFL) pro další vývoj českého rodinného práva. In Anonymus (eds.). Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. 1. vyd. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 89 - 98. ISBN 978-80-970207-3-6. info
Výukové metody
Výukovými metodami jsou zejména přednášky, které poskytují základ pro vytvoření si ucelené představy o rodinném právu a jeho základních institutech. Přednášky jsou doplněny PowerPointovými prezentacemi dostupnými v informačním systému Masarykovy univerzity a na el-portále Masarykovy univerzity. Předmět je zabezpečen učebnicí. Na přednášky navazují cvičení, pro která jsou vypracovány sylaby strukturované do dvou částí: část teoretická (témata k diskusi) a část praktická (konkrétní příklady). Jedno cvičení je vždy věnováno aktivnímu řešení případové studie. Materiály jsou k dispozici v informačním systému (žaloby, protokoly z jednání, soudní rozhodnutí, různá vyjádření, znalecké posudky). Student rozvíjí dovednostní složky a lépe chápe studijní materii, kterou si tak lépe zapamatuje. Tím získá návyky ke snadné využitelnosti v praxi.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, která jsou povinná. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, zejména zvládnutí praktických příkladů a odevzdání důkladně zpracované jedné domácí práce. Domácí práce musí být prezentována a její výsledky obhájeny. Výuka je dále zaměřena na řešení modelových příkladů a případových studií. Důraz je kladen na kvalitní domácí přípravu, její prezentaci, týmovou práci, diskusi, argumentaci. Studenti jsou vedeni k aktivnímu vyhledávání, analýze a komentování judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentů, k diskusi, argumentaci, k řešení kolizních situací. Tyto interaktivní didaktické metody navazují na předchozí teoreticko-systematické výklady na přednáškách, doplněných PowerPointovými prezentacemi, a na samostudium. Detailní podmínky stanoví příslušný vyučující. Studenti s uděleným ISP se musí dostavit k individuálním konzultacím, zejména k zadaným příkladům, a odevzdat a obhájit jednu domácí práci. V ostatním platí příslušný pokyn děkana. Zkouška je kombinovaná. Po písemném testu student aktivně řeší jeden praktický příklad a odpovídá na otázky. Zkoušející hodnotí znalosti v souvislostech. Neznalost jedné ze složek vede k hodnocení nevyhovující. Uvedené metody slouží k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výsledků výuky. Blíže viz IO.
Informace učitele
Podmínkou pro udělení zápočtu pro posluchače s ISP je úspěšné zvládnutí vybraných příkladů a odevzdání a obhájení domácí práce zadané vyučujícím v rámci konzultací v konzultačních hodinách ve výukovém období. V dalším platí příslušný pokyn děkana. ÚZ Rodinné právo
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP509Zk