EN

PrF:MP509Zk Rodinné právo - Informace o předmětu

MP509Zk Rodinné právo

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Palásek (pomocník)
Mgr. Anežka Statečná (pomocník)
Mgr. Jana Stehlíková (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
( NOW ( MP509Z Rodinné právo sem ) || MP509Z Rodinné právo sem || MP402Z Rodinné právo sem ) && ( MP214Z Občanské právo I || CM214Z Občanské právo I ) && ( MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II ) && ( MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. ) && ( MP413Z Civilní právo procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky je aktivně získat znalosti a dovednosti z rodinného práva jako základního odvětví soukromého práva. Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analýzovat a komentovat judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
 • Význam rodinného práva a jeho postavení v systému práva. Vznik manželství. Manželství neplatné a zdánlivé. Práva a povinnosti manželů. Zánik a zrušení manželství. Vznik partnerství. Práva a povinnosti partnerů. Zánik a zrušení partnerství. Nesezdané soužití. Práva a povinnosti druha a družky. Určování rodičovství. Aktuální otázky mateřství. Domněnky otcovství. Rodičovská odpovědnost. Vyživovací povinnost. Instituty náhradní rodinné péče: pěstounská péče, osvojení, svěření do výchovy jinému. Opatrovnictví a poručenství. Sociálně-právní ochrana. Práva dítěte. Aktuální otázky rekodifikace. Europeizace českého rodinného práva.
Literatura
  povinná literatura
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
  doporučená literatura
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Milana HRUŠÁKOVÁ. § 655 [Pojem, podstata a účel manželství] až § 670 [Vztah mezi občanským a církevním sňatkem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1-35, 35 s. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-503-9. info
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Rodinné právo : praktická cvičení. 4. vyd. 4., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 139 s. (Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 359). ISBN 80-210-3719-9. info
  neurčeno
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Ochrana slabší strany v rodinném právu. 2. vyd. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2011, roč. 150, č. 4, s. 362-377. ISSN 0231-6625. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Podněty Komise pro evropské rodinné právo (CEFL) pro další vývoj českého rodinného práva. In Anonymus (eds.). Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. 1. vyd. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 89 - 98, 10 s. ISBN 978-80-970207-3-6. info
Výukové metody
Výukovými metodami jsou zejména přednášky, které poskytují základ pro vytvoření si ucelené představy o rodinném právu a jeho základních institutech. Přednášky jsou doplněny PowerPointovými prezentacemi dostupnými v informančím systému Masarykovy unvierzity a na el-portále Masarykovy univerzity. Předmět je zabezpečen učebnicí. Na přednášky navazují cvičení, pro která jsou vypracovány sylaby strukturované do dvou částí: část teoretická (témata k diskusi) a část praktická (konkrétní příklady). Jedno cvičení je vždy věnováno aktivnímu řešení případové studie. Materiály jsou k dispozici v informačním systému (žaloby, protokoly z jednání, soudní rozhodnutí, různá vyjádření, znalecké posudky). Student rozvíjí dovednostní složky a lépe chápe studijní materii, kterou si tak lépe zapamatuje. Tím získá návyky ke snadné využitelnosti v praktickém životě.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, která jsou povinná. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, zejména zvládnutí praktických příkladů a odevzdání důkladně zpracované jedné domácí práce. Domácí práce musí být prezentována a její výsledky obhájeny. Výuka je dále zaměřena na řešení modelových příkladů a případových studií. Důraz je kladen na kvalitní domácí přípravu, její prezentaci, týmovou práci, diskusi, argumentaci. Studenti jsou vedeni k aktivnímu vyhledávání, analýze a komentování judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentů, k diskusi, argumentaci, k řešení kolizních situací. Tyto interaktivní didaktické metody navazují na předchozí teoreticko-systematické výklady na přednáškách, doplněných PowerPointovými prezentacemi, a na samostudium. Detailní podmínky stanoví příslušný vyučující. Studenti s uděleným ISP se musí dostavit k individuálním konzultacím, zejména k zadaným příkladům, a odevzdat a obhájit jednu domácí práci. V ostatním platí příslušný pokyn děkana. Zkouška je kombinovaná. Student aktivně řeší jeden praktický příklad a odpovídá na otázky. Zkoušející hodnotí znalosti v souvislostech. Neznalost jedné ze složek vede k hodnocení nevyhovující. Uvedené metody slouží k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výsledků výuky.
Informace učitele
Podmínkou pro udělení zápočtu pro posluchače s ISP je úspěšné zvládnutí vybraných příkladů a odevzdání a obhájení domácí práce zadané vyučujícím v rámci konzultací v konzultačních hodinách ve výukovém období. V dalším platí příslušný pokyn děkana. ÚZ Rodinné právo
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.