MP511Zk Právo duševního vlastnictví

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karolína Menšíková (pomocník)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová (pomocník)
Mgr. Zuzana Vlachová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. Út 12:00–13:40 030
Předpoklady
! MP505Zk Pr. duševního vlast. && ( MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci přednáškového kurzu má být student schopen: (1) vysvětlit systém a strukturu českého práva duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, včetně vazeb na mezinárodněprávní a unijní ochranu, (2) pojmenovat a vysvětlit absolutní i relativní práva duševního vlastnictví, jakož i (3) legální pojmové znaky chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy, (4) porozumět zápisnému principu práv průmyslového vlastnictví, (5) porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního vlastnictví, zejména být seznámen se smluvními licencemi, zákonnými licencemi a úředními licencemi; (6) analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního vlastnictví a v této souvislosti (7) znát jednotlivé právní nároky vyplývající porušení práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového kurzu má být student schopen: (1) vysvětlit systém a strukturu českého práva duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, včetně vazeb na mezinárodněprávní a unijní ochranu, (2) pojmenovat a vysvětlit absolutní i relativní práva duševního vlastnictví, jakož i (3) legální pojmové znaky chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy, (4) porozumět zápisnému principu práv průmyslového vlastnictví, (5) porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního vlastnictví, zejména být seznámen se smluvními licencemi, zákonnými licencemi a úředními licencemi; (6) analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního vlastnictví a v této souvislosti (7) znát jednotlivé právní nároky vyplývající porušení práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování.
Osnova
 • 1) Úvod do práva duševního vlastnictví
 • 2) Ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním kontextu
 • 3) Ochrana duševního vlastnictví v unijním právu
 • 4) Práva na označení I
 • 5) Práva na označení II
 • 6) Právní ochrana designu
 • 7) Patentové právo
 • 8) Ochrana užitných vzorů, mezinárodní spolupráce v oblasti patentové ochrany
 • 9) Autorské právo I
 • 10) Autorské právo II
 • 11) Právní ochrana software a databází, Open Content
 • 12) Vymáhání práv z duševního vlastnictví
 • 13) Licence, převody práv duševního vlastnictví, ochrana obchodního tajemství

Literatura
  povinná literatura
 • KOUKAL, Pavel, MYŠKA, Matěj et al. Právo duševního vlastnictví Multimediální elektronický výukový materiál. Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
 • SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. Student. ISBN 978-80-7502-386-5
 • HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracova. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxiii, 358. ISBN 9788074006555. info
  doporučená literatura
 • KOUKAL, P. ČERNÝ, M., CHARVÁT, R. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.
 • CHALOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K., JAROLÍMKOVÁ, A., HEJL, P., MALÝ, J. Patentový zákon. Praha: C.H.Beck, 2016.
 • TÝČ, V., CHARVÁT, R. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2016
 • POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALOMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 648 s. komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu-průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolter Kluwer Česká republika, 2012. 139 s. Právní monografie 1048. ISBN 978-80-7357-886-2. info
Výukové metody
přednášky včetně presentací; účast studentů je dobrovolná;
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška - test s použitím právních předpisů (úspěšnost nejméně 55%) a ústní přezkoušení pro studenty s hodnocením E až B.
Navazující předměty
Informace učitele
viz Interaktivní osnova předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP511Zk