MP511Zk Právo duševního vlastnictví

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová (pomocník)
Mgr. Bc. Lucie Straková (pomocník)
JUDr. Jan Zibner (pomocník)
Garance
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. Út 12:00–13:40 aula_Vinařská
Předpoklady
! MP505Zk Pr. duševního vlast. && ( MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci přednáškového kurzu má být student schopen: (1) vysvětlit systém a strukturu českého práva duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, včetně vazeb na mezinárodněprávní a unijní ochranu, (2) pojmenovat a vysvětlit absolutní i relativní práva duševního vlastnictví, jakož i (3) legální pojmové znaky chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy, (4) porozumět zápisnému principu práv průmyslového vlastnictví, (5) porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního vlastnictví, zejména být seznámen se smluvními licencemi, zákonnými licencemi a úředními licencemi; (6) analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního vlastnictví a v této souvislosti (7) znát jednotlivé právní nároky vyplývající porušení práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového kurzu má být student schopen: (1) vysvětlit systém a strukturu českého práva duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, včetně vazeb na mezinárodněprávní a unijní ochranu, (2) pojmenovat a vysvětlit absolutní i relativní práva duševního vlastnictví, jakož i (3) legální pojmové znaky chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy, (4) porozumět zápisnému principu práv průmyslového vlastnictví, (5) porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního vlastnictví, zejména být seznámen se smluvními licencemi, zákonnými licencemi a úředními licencemi; (6) analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního vlastnictví a v této souvislosti (7) znát jednotlivé právní nároky vyplývající porušení práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování.
Osnova
 • 1) Úvod do práva duševního vlastnictví
 • 2) Autorské právo I
 • 3) Autorské právo II
 • 4) Právní ochrana software
 • 5) Práva na označení I
 • 6) Práva na označení II
 • 7) Právní ochrana designu
 • 8) Patentové právo I
 • 9) Patentové právo II, ochrana užitných vzorů
 • 10) Ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním kontextu
 • 11) Ochrana duševního vlastnictví v unijním právu
 • 12) Ochrana duševního vlastnictví a podnikání
 • 13) Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Literatura
  povinná literatura
 • Prosazování práv z duševního vlastnictví, 2007, I. a II. díl, http://www.dusevnivlastnictvi.cz/vyukove-materialy/default.html
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu-průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolter Kluwer Česká republika, 2012. 139 s. Právní monografie 1048. ISBN 978-80-7357-886-2. info
 • HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xxvii, 480. ISBN 9788074004179. info
 • TELEC, Ivo. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. 504 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 80-7179-106-7. info
  neurčeno
 • TÝČ, V., CHARVÁT, R. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2016
 • SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2017 (vyjde v říjnu 2017)
 • Knappová, M. - Švestka, J. et al: Občanské právo hmotné, 3. vyd., Praha: ASPI 2002, sv. 3, část Autorské a patentové právo.
 • E-learningový kurz: Ochrana průmyslového vlastnictví, http://www.dusevnivlastnictvi.cz/vyukove-materialy/default.html
 • Prosazování práv z duševního vlastnictví, 2003, http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
 • CHALOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K., JAROLÍMKOVÁ, A., HEJL, P., MALÝ, J. Patentový zákon. Praha: C.H.Beck, 2016.
 • KOUKAL, P. ČERNÝ, M., CHARVÁT, R. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.
 • KOUKAL, Pavel a Jan NECKÁŘ. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech. 1. vyd. Ostrava: Anag, 2011. 248 s. Autorská práva. ISBN 978-80-7263-687-7. info
 • Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář. Edited by Roman Horáček. 2., podstatně dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xvi, 527. ISBN 9788074000584. info
 • ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo : zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. viii, 196. ISBN 8025110907. info
 • SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 212 s. ISBN 8086920089. info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní ochrana. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2006. 114 s. Učebnice, díl 2. ISBN 80-7239-198-4. info
 • TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 344 s. ISBN 80-210-0885-7. info
Výukové metody
přednášky včetně presentací; účast studentů je dobrovolná;
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška - test s použitím právních předpisů (úspěšnost nejméně 55%) a ústní přezkoušení pro studenty s hodnocením E až B.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MP511Zk