MP220K Praktikum z teorie práva

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Jana Kokešová (cvičící)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Nováková (cvičící)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
MP113Z Teorie práva sem || CM113Z Teorie práva sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu: rozumí základním právním pojmům, právním institutům a principům, interpretuje právní předpisy, analyzuje právní řád a jeho funkce, kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů, využívá obecnou právní terminologii, ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty
Osnova
 • Praktická cvičení z oblasti: Metodologické otázky a předmět teorie práva. Prameny práva. Právní normy, struktura a druhy. Působnost norem (místní, osobní, časová a věcná,publikační norma). Aplikace práva (aplikační proces, druhy aktů aplikace). Interpretace práva. Systém práva a právní odpovědnost.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Miloš a kol. Teorie práva v příkladech. 3. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 388 s. ISBN 978-80-7478-717-1.
 • HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ a Miloš VEČEŘA. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 439 s. ISBN 9788073804589. info
  doporučená literatura
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 9788073804541. info
 • GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 245 s. ISBN 9788073802004. info
Výukové metody
Diskuse, seminář
Metody hodnocení
Pro získání kolokvia je třeba prokázání praktických vědomostí a návyků aplikace a interpretace práva. Absolvování praktického semináře včetně písemného zápisu a ústního a písemného testu.
Informace učitele
Podmínkou získání kolokvia studentů ISP je odevzdání písemné práce na jedno ze základních témat cvičení a konzultace prokazující schopnost intepretace příkladů zadaných dle právních předpisů (Ústava, Občanský zákoník aj).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MP220K