MP220K Teorie práva II

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. John Altair Gealfow, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Dennis Wassouf (přednášející)
Mgr. Ing. John Altair Gealfow, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dennis Wassouf (cvičící)
Mgr. Tomáš Havlíček (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 136
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP220K/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 148, J. Gealfow
MP220K/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 131, L. Tvrdíková
MP220K/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 133, M. Malaník
MP220K/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 133, J. Valc
MP220K/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 148, J. Gealfow
MP220K/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 18:00–19:40 148, J. Gealfow
MP220K/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 131, L. Tvrdíková
MP220K/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 16:00–17:40 148, J. Gealfow
MP220K/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 316, J. Valc
MP220K/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 316, J. Valc
MP220K/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 315, L. Tvrdíková
MP220K/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 315, L. Tvrdíková
MP220K/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 133, L. Tvrdíková
MP220K/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 209, D. Wassouf
MP220K/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 030, D. Wassouf
MP220K/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 316, T. Smejkalová
MP220K/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 12:00–13:40 129, T. Smejkalová
MP220K/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 030, D. Wassouf
MP220K/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 129, M. Škop
MP220K/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 129, J. Valc
MP220K/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 209, D. Wassouf
MP220K/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 133, L. Tvrdíková
MP220K/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 316, J. Valc
MP220K/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Škop
Předpoklady
MP113Zk Teorie práva I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Teorie práva II (základy metodologie) vede studenty k získání schopnosti užít obecnou právní metodologii, znát důvody vzniku některých metod a technik, a vědět pravidla jejich použití. Předmět Teorie práva II představuje jednotlivé metody a techniky používané v jednotlivých schématech tvorby, výkladu a aplikace práva a vysvětluje terminologii, která je k popisu těchto metod nezbytná.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
pracovat s pojmy právního jazyka a specifiky právního jazyka;
používat vybrané techniky tvorby práva; popsat proces interpretace práva a odlišit jednotlivé metody a techniky s ohledem na limity jejich používání;
vysvětlit jednotlivé kroky procesu aplikace práva, včetně subsumpce; identifikovat obecné požadavky na zjišťování skutkového stavu v procesu aplikace práva;
analyzovat strukturu a obsah právní argumentace; pojmenovat nezbytné prvky práce s judikaturou.
Osnova
 • Metodologické rysy tvorby práva; Obsahové náležitosti formulování; Právní jazyk. Metody interpretace práva – jazykový výklad. Metody interpretace práva – systematický a logický výklad; Teleologický výklad. Práce s judikaturou. Metodologie v procesu aplikace práva; Subsumpce; Dokazování. Metodologické prvky právní argumentace.
Literatura
  povinná literatura
 • Schauer. F. Precedent. Stanford Law Review, 1987, roč. 39, č. 3, s. 571-605.
 • Smejkalová, T. a Štěpáníková, M. Jazykové zvláštnosti textů právních předpisů. In Škop, M. et al. Tvorba práva – Empirické studie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 93-128.
 • Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013, s. 45-58, s. 59-100, s. 123-167.
 • Holländer, P. Putování po stezkách principu proporcionality: intence, obsah, důsledky. Právník. 2016, č. 3, s. 261-284.
 • Vašutová, V. Specifika dokazování v odlišných právních procesech. Právní rozhledy. 2011, č. 22.
 • Harašta, J., Smejkalová, T., Novotná, T. a kol. Citační analýza judikatury. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 9-14; s. 25-33, s. 225-233.
 • Smejkalová, T. Právní věta a ratio decidendi. Jurisprudence, 2012, č. 5, s. 3-8.
 • Škop, M. Některé techniky jazykové metody interpretace práva. Právník. 2017, č. 9, s. 770-782. (https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2017/9/3.%C5%A0kop_9_2017.pdf)
 • Ondřejek, P. Princip proporcionality a další modely řešení kolizí základních práv. Jurisprudence, 2012, č. 1, s. 13–21.
 • Sobek, T. Argumenty teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 23-54, 132-143.
 • Kněžínek, J., Mlsna, P., Vedral, J. Příprava návrhů právních předpisů. Praktická pomůcka pro legislativce. Úřad vlády ČR, 2010 (teoretické části, ne příklady).
 • Smejkalová, T. a Malaník, M. Analýza a relevance publika. In Škop, M. et al. Tvorba práva – Empirické studie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 129-154.
 • Smejkalová, T. Judikatura, nebo precedens? Právník, 2019, roč. 158, č. 9, s. 852-864.
 • Kühn, Z. Stanoviska nejvyšších soudů: specifikum středoevropské právní kultury nebo komunistické reziduum? Jurisprudence, 2005, č. 4, 9-10.
 • Bydlinsky, F. Základy právní metodologie. Arbeitspapiere des Forschungsinstituts für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht, 95a. Vídeň: Vienna University of Economics and Business (https://epub.wu.ac.at/3324/), s. 11-15.
Výukové metody
Přednášky, semináře, řešení příkladů, simulace.
Přednášky slouží v teoretickému představení pojmů, teorií, konceptům metod a technik používaných v obecné právní metodologii.
Semináře slouží k prohloubení výuky: pochopení látky dalším vysvětlením, hledáním smyslu jednotlivých dělení nebo omezení, která jsou v právu nutná. Slouží k tomu, aby se studující dobrali k pochopení jednotlivých částí metodologie práva pomocí vlastních úvah a odhalováním jednotlivých metod a technik. K tomu slouží i rozbor některých soudních rozhodnutí a řešení praktických (konkrétních) příkladů, ale také simulovaná hra na soudní řízení.
Metody hodnocení
Pro ukončení předmětu je nezbytná účast s nejvýše jednou absencí. V případě další absence je student povinen vypracovat seminární práci (práce) dle podmínek pedagoga; případně splnění jiných podmínek dle povahy důvodu absence. V případě neomluvené absence větší než 50 % bude student hodnocen stupněm X. Studující jsou povinni se na semináře připravovat a seznámit se s příslušnými materiály uvedenými v interaktivní osnově a následně na semináři řešit zadané příklady.
Vzhledem k tomu, že na seminářích bude probíhat simulované soudní jednání, musí se studující rozdělit do tří pracovních skupin a podílet se na práci skupiny, včetně podílu na odevzdání písemného plnění.
Cílem simulace je získat schopnost aplikovat získané teoretické metodologické aspekty práva, analyzovat konkrétní právní problém a zvládnout jej metodologicky a hodnotit skutečnost na základě teoretické metodologie.
Seminární práce – zápis ze soudního jednání. Další podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je vypracování seminární práce (zápisu ze soudního jednání). Studující se musí účastnit jednání vedeného před obecným soudem, kdekoli v České republice (postačí účast na jednom jednání, není nutné účastnit se celého soudního řízení). Z tohoto jednání vypracuje zápis s obligatorní strukturou: Identifikace soudu, identifikace typu řízení, určení fáze řízení, datum; Popis události: k čemu při jednání došlo (např. výslech svědků; čtení listinných důkazů; přednes návrhů; vyhlášení rozhodnutí atd.) Tyto události jsou představeny reportážní formou: nejde o přesné právní uchopení a popis událostí, ale o jejich vnější stránku. Způsob ukončení jednání: jak jednání dopadlo (rozhodnutí o odročení, přerušení jednání, závěrečný rozsudek nebo usnesení atp.) Rozsah seminární práce je nejvýše 2 strany (3.600 znaků) – záleží na typu jednání, případně řízení.
Poslední podmínkou pro řádné ukončení předmětu je písemný test znalostí. Test se bude skládat z 5 otevřených otázek reflektujících jednotlivá probíraná témata, včetně zvládnutí terminologie, schopnosti uvažovat, kombinovat a osvědčit schopnost používat terminologii a základní metody. Každá odpověď bude hodnocena 0-4 body. K úspěšnému zvládnutí bude nezbytné získat nejméně 12 bodů (tj. alespoň 60 %). Po neúspěšném složení písemky ji lze skládat nejvýše ve dvou dalších pokusech.
Cílem testu je ověřit schopnost pamatovat si prvky obecné právní metodologie, rozumět právní metodologii, aplikovat teoretický rámec právní metodologie, analyzovat metody a techniky práva a hodnosti právní metodologii.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP220K