MP213Z Ústavní právo I

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Marian Kokeš, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Křičková (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Marie Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Eliška Dvořáková (pomocník)
Klára Kamarádová (pomocník)
Mgr. Bc. Michal Kovalčík (pomocník)
Mgr. Karolina Michková (pomocník)
Mgr. Alžbeta Nemeškalová Rosinová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Kateřina Ochodková (pomocník)
Garance
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. až Pá 24. 5. St 14:00–15:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP213Z/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 16:00–17:40 133, J. Filip
MP213Z/02: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 025, J. Filip
MP213Z/03: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 18:00–19:40 258, L. Křičková
MP213Z/04: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 258, P. Molek
MP213Z/05: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé pondělí 16:00–17:40 302, L. Křičková
MP213Z/06: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 258, P. Molek
MP213Z/07: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 215, P. Kandalec
MP213Z/08: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 215, D. Kosař
MP213Z/09: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 148, Z. Koudelka
MP213Z/10: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 140, J. Benák
MP213Z/11: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 148, Z. Koudelka
MP213Z/12: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 148, K. Šipulová
MP213Z/13: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 208, M. Kokeš
MP213Z/14: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 208, M. Kokeš
MP213Z/15: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 148, K. Šipulová
MP213Z/16: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 140, J. Benák
MP213Z/17: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 148, J. Benák
MP213Z/18: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 258, R. Zbíral
MP213Z/19: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 258, R. Zbíral
MP213Z/20: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 258, J. Filip
MP213Z/21: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 258, R. Zbíral
MP213Z/22: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 258, J. Filip
MP213Z/23: Po 4. 3. až Pá 24. 5. každou sudou středu 12:00–13:40 316, L. Vyhnánek
MP213Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vyhnánek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student rozumět základům teorie ústavy a hodnotám, na kterých je založena, právní regulaci státní moci a její organizaci (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), základům vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců); student by měl být schopni interpretovat ustanovení ústavního pořádku či navazujících předpisů; měl by být schopen vytvořit odůvodněnou analýzu základních ústavněprávních problémů.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou po jeho absolvování schopni orientovat se v základních otázkách ústavního práva, jako jsou teorie ústavy, prameny ústavního práva České republiky a jejich vztah k mezinárodnímu právu a právu Evropské unie. Budou rozumět pravidlům výkladu ústavy a dalších pramenů ústavního práva. Budou se orientovat v organizaci státní moci České republiky a zásadách dělby moci. Státní organizaci budou schopni vyložit jak z hlediska státu, tak z hlediska vztahů k EU. Budou rozumět pravidlům vzájemných vztahů orgánů státní moci, jako jsou Parlament, prezident republiky, vláda, ministerstva, Ústavní soud a ostatní soudy a aplikovat základní procesní pravidla jejich činnosti. Budou schopni zpracovat ústavní stížnost na základě získaných znalostí z oblasti základních práv a svobod v Listině základních práv a svobod. Na základě získaných znalostí dokáží řešit otázky organizace a řízení voleb. Rozliší zvláštnosti moci veřejné a soukromé a veřejného a soukromého práva a způsobů uplatňování nároků z nich včetně dělby moci obecně a v Ústavě ČR zvláště a v návaznosti na to v podobě řešení kompetenčních sporů a podávání ústavních stížností. Rozliší formy moci státní a územně samosprávné a budou schopni aplikovat základní pravidla jejich činnosti.
Osnova
 • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo.
 • Pojem, předmět, prameny.
 • Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR.
 • Odpovědnost a sankce v ústavním právu.
 • Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR.
 • Mezinárodní a vnitrostátní právo.
 • Publikace právních předpisů.
 • Interpretace a aplikace norem v ústavním právu.
 • Ústavní koncepce ČR a její principy.
 • Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy.
 • Volební procedura a její stádia. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR.
 • Ústavněprávní základy územní organizace ČR.
 • Státní občanství ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSAŘ, David, Ladislav VYHNÁNEK, Kühn ZDENĚK a Antoš MAREK. Ustavní právo: Casebook. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2014. Casebooky, I. ISBN 978-80-7478-664-8. info
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky : základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. Dotisk 4. vyd. 2003 (Masaryk. Brno: Václav Klemm, 2011, 370 s. ISBN 9788090408388. info
  doporučená literatura
 • GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 6. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022, 574 stran. ISBN 9788073808655. info
 • FILIP, Jan. Ústavní právo : učební text pro bakalářské studium. [Brno]: [Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky], 2017, 1 online. URL info
 • Ústava České republiky : komentář. Edited by Vladimír Sládeček - Vladimír Mikule - Radovan Suchánek - Jindři. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, xviii, 130. ISBN 9788074005909. info
 • FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010, 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7. info
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Přednášky nepovinné, streamované pro studenty předmětu. Cvičení povinná. Podmínky zápočtu stanoví seminarizující učitel.
Informace učitele
Další literatura, judikatura, právní předpisy, návrhy zákonů a podklady pro přednášky budou vkládány do studijních materiálů předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP213Z