MP213Z Ústavní právo I

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kamila Abbasi (pomocník)
Mgr. Bc. Terezie Boková (pomocník)
Michal Kovalčík (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student rozumět základům teorie ústavy a hodnotám, na kterých je založena, právní regulaci státní moci a její organizaci (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), základům vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců); student by měl být schopni interpretovat ustanovení ústavního pořádku či navazujících předpisů; měl by být schopen vytvořit odůvodněnou analýzu základních ústavněprávních problémů.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou po jeho absolvování schopni orientovat se v základních otázkách ústavního práva, jako jsou teorie ústavy, prameny ústavního práva České republiky a jejich vztah k mezinárodnímu právu a právu Evropské unie. Budou rozumět pravidlům výkladu ústavy a dalších pramenů ústavního práva. Budou se orientovat v organizaci státní moci České republiky a zásadách dělby moci. Státní organizaci budou schopni vyložit jak z hlediska státu, tak z hlediska vztahů k EU. Budou rozumět pravidlům vzájemných vztahů orgánů státní moci, jako jsou Parlament, prezident republiky, vláda, ministerstva, Ústavní soud a ostatní soudy a aplikovat základní procesní pravidla jejich činnosti. Budou schopni zpracovat ústavní stížnost na základě získaných znalostí z oblasti základních práv a svobod v Listině základních práv a svobod. Na základě získaných znalostí dokáží řešit otázky organizace a řízení voleb. Rozliší zvláštnosti moci veřejné a soukromé a veřejného a soukromého práva a způsobů uplatňování nároků z nich včetně dělby moci obecně a v Ústavě ČR zvláště a v návaznosti na to v podobě řešení kompetenčních sporů a podávání ústavních stížností. Rozliší formy moci státní a územně samosprávné a budou schopni aplikovat základní pravidla jejich činnosti.
Osnova
 • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo.
 • Pojem, předmět, prameny.
 • Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR.
 • Odpovědnost a sankce v ústavním právu.
 • Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR.
 • Mezinárodní a vnitrostátní právo.
 • Publikace právních předpisů.
 • Interpretace a aplikace norem v ústavním právu.
 • Ústavní koncepce ČR a její principy.
 • Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy.
 • Volební procedura a její stádia. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR.
 • Ústavněprávní základy územní organizace ČR.
 • Státní občanství ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • Kosař, D., Antoš, M., Kühn, Z., Vyhnánek, L. Ustavní právo: Casebook. Wolters Kluwer CZ, 2014
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky : základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. Dotisk 4. vyd. 2003 (Masaryk. Brno: Václav Klemm, 2011. 370 s. ISBN 9788090408388. info
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Přednášky nepovinné, Cvičení povinná. Podmínky zápočtu stanoví seminarizující učitel.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP213Z