CM413Z Občanské právo procesní I

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (cvičící)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M. (cvičící)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. St 11:10–12:40 034
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM413Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 160, R. Dávid, M. Hrdlička, P. Lavický
CM413Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 160, R. Dávid, M. Hrdlička, P. Lavický
CM413Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 160, R. Dávid, M. Hrdlička, P. Lavický
CM413Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 160, R. Dávid, M. Hrdlička, P. Lavický
CM413Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Dávid
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního je seznámit studenty se základními pojmy a instituty civilního procesu a současně s charakteristikou jednotlivých druhů civilního procesu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některé procesní úkony (např. žalobu) na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanské právo procesní a civilní proces - právní prameny a literatura, pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu;
 • Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace - pojem soudnictví a soudu, soudní soustava v ČR, základní principy organizace soudů, správní soudnictví;
 • Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, vztah civilního práva procesního k soukromoprávním odvětvím, srovnání civilního procesu s jinými druhy procesů, procesněprávní vztah;
 • Základní zásady občanského soudního řízení - pojem základních procesních principů, charakteristika a význam jednotlivých procesních principů;
 • Subjekty civilního procesu - charakteristika subjektů civilního procesu, pravomoc soudů, příslušnost soudů;
 • Subjekty civilního procesu - účastníci řízení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, společenství účastníků, vedlejší účastenství, věcná legitimace ;
 • Subjekty civilního procesu - zastupování účastníků civilního procesu, charakteristika a postavení dalších subjektů civilního řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo;
 • Řízení na soudu I. stupně - příprava jednání, jednání, přerušení a zastavení řízení, zkrácená řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - diferenciace procesu na řízení sporné a řízení nesporné, nesporná řízení;
 • Dokazování - pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy;
 • Soudní rozhodnutí - druhy soudních rozhodnutí, formy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc rozhodnutí, vykonatelnost rozhodnutí.
Literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 151 s. ISBN 8021002646. info
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 172 s. ISBN 8021011610. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990, 110 s. ISBN 8021000996. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 183 s. ISBN 8021008105. info
 • Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, 132 s. info
Výukové metody
Semináře probíhají 1x za 14 dní a jsou povinné. Přednášky probíhají každý týden a jsou nepovinné.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem; předpokladem pro jeho udělení je vypracování písemné práce - žaloby na zadané téma, aktivní účast na diskusích v seminářích k probíraným tématům, osobní účast na jednání soudu prvního stupně v civilní věci, písemné testy.
Informace učitele
Podmínky udělení zápočtu pro studenty s ISP jsou následující:účast na jednání soudu I. stupně v civilní věci, ústní referát o průběhu tohoto jednání, konzultace témat příslušného semestru v rozsahu daném programem přednášek. Všichni individuálně studující posluchači (vyjma těch, kteří jsou na studijním pobytu v zahraničí), se dostaví ke konzultaci k k pověřenému učiteli garantkou předmětu, nejméně dvakrát za semestr v konzultačních hodinách. Předmětem konzultace budou témata vymezená programem přednášek a ústní referát ze soudních jednání. Studenti, kterým byl povolen ISP z důvodu studijního pobytu v zahraničí, předloží namísto ústní zprávy ze soudního jednání písemnou studii v rozsahu cca 5 stran o některém z procesních institutů podle OSŘ země, v níž studují (např. pravomoc soudů, příslušnost soudů, žaloba, formy rozhodnutí, opravné prostředky, řízení exekuční apod.). V ostatním platí příslušné pokyny děkana o studiu v bakalářském a magisterském programu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM413Z