EN

PrF:MP511Z Pr. duševního vlast. cv. - Informace o předmětu

MP511Z Právo duševního vlastnictví - cvičení

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Dominika Galajdová (pomocník)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová (pomocník)
Mgr. Bc. Lucie Straková (pomocník)
Mgr. Bc. Šárka Šilhánková (pomocník)
JUDr. Jan Zibner (pomocník)
Garance
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( MP512Z Pr. duševního vlast. výběrový ) && ! MP505Zk Pr. duševního vlast. && ( MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s právem duševního vlastnictví. Předmět je koncipován jako prakticistní doplněk předmětu MP511Zk a má prohloubit teoretické znalosti a naučit studenty je uplatnit v praxi. Co do rozsahu materie je pozornost věnována všem základním způsobům ochrany, a to konkrétně: ochraně tvůrčí činnosti (autorské právo), ochraně technických řešení (patentové právo a právo užitných vzorů), ochraně označení služeb a výrobků (známkové právo), ochraně vzhledu výrobku (právo průmyslových vzorů).
Výstupy z učení
Absolvent předmětu by tak měl pochopit základní principy fungování práva duševního vlastnictví v praxi a měl by být schopen samostatně učinit příslušné právní kroky k zjištění stavu právní ochrany nehmotného statku, jejímu získání, jakož i k jejímu aktivnímu vymáhání.
Osnova
 • 1) Úvodní seminář
 • úvod do problematiky, systematika práva duševního vlastnictví, základní principy práva duševního vlastnictví, pravomoc a působnost orgánů v oblasti práva duševního vlastnictví
 • 2) Autorské právo
 • rozsah a obsah ochrany, test pojmových znaků autorského díla, licenční smlouva autorskoprávní, řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 3) Patentové právo, právo užitných vzorů
 • patentové databáze (rešerše), patentová přihláška, patentový spis, sporná řízení (návrh na zrušení patentu); přihláška užitného vzoru, návrh na výmaz užitného vzoru; řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 4) Práva na označení
 • databáze ochranných známek (rešerše), přihlašování ochranných známek, koncipování námitek/návrhu na prohlášení neplatnosti, dílčí aspekty správního řízení před ÚPV; mezinárodní a komunitární ochrana; řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 5) Ochrana designu
 • databáze designů (rešerše), přihláška průmyslového vzoru, výmaz průmyslového vzoru; komunitární ochrana; řešení příkladů a rozbor vybraných judikátů
 • 6) Vymáhání práv z duševního vlastnictví
 • formulace žalobních petitů, návrhy na vydání předběžného opatření, návrhy dle zákona č. 191/1999 Sb. a 221/2006 Sb.; specifika vymáhání duševních práv online
Literatura
 • TÝČ, V., CHARVÁT, R. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2016
 • HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 2011.
 • WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use; dostupné z: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
 • CHALOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K., JAROLÍMKOVÁ, A., HEJL, P., MALÝ, J. Patentový zákon. Praha: C.H.Beck, 2016.
 • KOUKAL, P. ČERNÝ, M., CHARVÁT, R. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.
 • SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2017 (vyjde v říjnu 2017)
 • HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. xviii, 612. ISBN 9788074003752. info
 • MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000. xi, 481. ISBN 807179256X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou interaktivních cvičení, přičemž je akcentována dovednostní složka (rešeršní činnost, podávání příslušných přihlášek, podávání návrhů na výmaz, dispozice s právy duševního vlasntictví [převod/licencování], jakož i úkony nutné k ochraně nabytých práv). Od studentů se dále očekává aktivní domácí příprava - studium příslušné materie a vybraných judikátů. Komunikační platformou mezi vyučujícími a studenty je interaktivní osnova předmětu v Informačním systému MU, kde jsou zveřejněny studijní materiály, judikáty, odpovědníky a případné prezentace z cvičení.
Metody hodnocení
závěrečná práce a zápočtový test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.