HEN412 Obecná biologie a Dějiny biologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2000
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Eva Danielová
Předpoklady
HEN410 Základy botaniky && HEN411 Základy zoologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Dějiny biologie a obecná biologie
 • Kurs seznamuje posluchače s přehledem novověkého a současného biologického myšlení. Zvláštní pozornost je věnována genetickým a evolučním koncepcím, tj. zejména pohledům založeným na tradici fyziologického strukturalismu a jemu opozičního konceptu založeného na dědičnosti jako toku genetických informací v živých systémech.
 • Zásadní pojmy: dědičnost získaných vlastností, elementy dědičnosti, (pojem genu), zárodečná linie, plodivá a zárodečná plazma, adaptace, přírodní výběr atp.
 • Přehled přednášek - Doc. Bělka, Dr. Sekerák
 • Předdarwinovské evoluční představy I. Antické, středověké, renesanční, barokní a osvícenské představy o biologii a evolučních koncepcích. Představy o dědičnosti před J.G.Mendelem I. Neolitická revoluce, umělý výběr a procesy domestikace, dědičnost ve Starém zákoně, antické představy o dědičnosti - Homér, Hippokrates, Platón, Aristoteles, Empedokles a další, magické myšlení a dědičnost.
 • Předdarwinovské evoluční představy II. Vznik "národních škol v biologii": Francouzská, německá a anglická biologie do první poloviny 19. století, založení Źpaleontologie jako vědního oboru, evoluční koncepce Jeana Baptiste Lamarcka (1744-1829). Thomas Robert Malthus Ź(1766-1834) a jeho "Esej o základech populace" (1798).
 • Představy o dědičnosti před J.G.Mendelem II. Mikuláš Kusánský, "blending", dědičnost získaných vlastností a magické prvky, Jean Baptiste Lamarck (1744-1829), Ch. Naudin, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), naturfiloPzofie, Carl von Nägeli (1817-1891), Charles Darwin a gemule, Ernst Haeckel (1834-1913), Jan Evangelista Purkyně (1787-1869), August Weismann (1834-1914).
 • Darwinova evoluční teorie I. Životaběh Charlese Roberta Darwina (1809-1882) a Alfreda ŹRussela Wallace (1823-1913). Myšlenkové a faktické pozadí objevu mechanismu přírodního výběru, anglická biologie doby Darwinovy.
 • Metodologické pozadí Mendelova objevu Vliv Aristotelovy koncepce komplementarity, zrcadlová symetrie, vývoj moderní fyziky 19. stol., krystalografie a světelná spektra, Dopplerův efekt, systémový přístup a studium dědičnosti jako genetické informace.
 • Darwinova evoluční teorie II. Vysvětlení mechanismus přírodního výběru v "On the origin of species by means of natural selection" (1859). Osobnost J. G. Mendela a historický význam jeho objevu Politická a hospodářská situace v Brně v 18. a 19. stol., pozdní osvícenectví, André, augustiniáni - Napp, Klácel, Bratránek, Mendelova studia, podstata objevu, přijetí objevu vědou - Correns, de Vries, Weismann, Bateson, Tschermak.
 • Podarwinovské evoluční teorie I. Sociální darwinismus. Další rozvoj evoluční teorie na přelomu 19. a 20. století. August Wiesmann (1833-1914) a jeho koncepce somy a zárodečné plazmy
 • Genetika po J. G. Mendelovi I. (první polovina 20. stol.) Vznik genetiky, vývoj chápání Mendelovi teorie, renesance dědičnosti získ. vlastností, Paul Kammerer (1881-1926), Trofim Denisovič Lysenko (1898-1976), česká eugenická škola, rasová hygiena v Německu, eugenika v Anglii a USA, věda politická moc.
 • Podarwinovské evoluční teorie II. Populační genetika a syntetická evoluční teorie. Ronald Aymer Fisher (1890-1962), John B. S. Haldane (1892-1964), Sewall Wright (1889-1988), Sergej Četverikov (1880-1959), Theodosius Dobzhansky (1900-1975), Julian Huxley (1887-1975). Genetika po J. G. Mendelovi II. (druhá polovina 20. stol.) William Bateson (1861-1926), Thomas Hunt Morgan (1866-1945) a chromosómová teorie, vznik molekulární genetiky, James D. Watson a Francis Crick a struktura DNA, Avery, principy kódování, vznik imunologie - Peter Medawar a Hašek, AIDS, Zmapování HUGO, klonování, genetické manipulace, perspektivy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Část - Obecná biologie
 • 7. týden: Místo života v hierarchii života 8. týden: Životní funkce makromolekul 9. týden: Organismy podbunečne a buňka 10. týden: Bunka prokaryontní a eukaryontní 11. týden: Bunka a dedičnost 12. týden: Geny a člověk: regulace a řízení 13. týden: Perspektivy a dilemata
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2000/HEN412