MPF_FEFI Efektivnost investic

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ronan DOARE (přednášející)
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (přednášející)
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (cvičící)
Garance
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Starobová
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 11:05–11:50 P104
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_FEFI/01: Po 12:00–13:35 S402, F. Kalouda
Předpoklady
! PFEFI Efektivnost investic
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován modelům hodnocení efektivnosti investiční činnosti ve veřejné správě. Presentované modely vychází jak z orientace na výkonnost investice, tak i z ohledu na náklady s ní spojené. Tyto modely může využít jak výrobní podnik, tak podnik finančních služeb (banka, pojišťovna atd.) či orgán státní (rezortní úroveň) nebo veřejné správy (zastupitelstvo). Při výběru presentovaných metod byla dána přednost těm, které běžně používá bankovní sektor (nejen v ČR) v procesu rozhodování o přidělení úvěrů. V nezbytné míře je předmět věnován i teorii projektového financování. Významnou složkou předmětu je také přehled rozpočtových technik, které se využívají v případech organizací řízených rozpočtem. I v tomto případě je praktická využitelnost zde získaných poznatků v procesech řízení veřejné správy zřejmá. Úspěšní absolventi předmětu budou disponovat: 1) Representativní teoretickou základnou v oblasti hodnocení efektivnosti investičních aktivit a budou schopni prakticky aplikovat tyto poznatky a) ve finančním řízení projektů veřejné správy b) ve finančním řízení institucí veřejné správy c) ve finančním řízení subjektů veřejné správy (obcí a měst).
Osnova
  • Tématický plán přednášek: týden téma 1 Finanční řízení a finanční rozhodování.Finanční rozhodování v krátkém a dlouhém časovém horizontu (a kapitálové plánování).Specifika investičního rozhodování. 2 Čtyři standardní metody I – dvě statické metody (ARR, PB) 3 Čtyři standardní metody II – dvě dynamické metody (NPV, IRR) 4 Zdroje financování investic (majetková a finanční struktura podniku). Zlatá pravidla financování. 5 Investiční riziko. Čistý pracovní kapitál (NWC) a strategie financování podniku. Finančně analytická kritéria výkonnosti podniku (bonitní / bankrotní modely). 6 Alternativní metody hodnocení efektivnosti investic I – průměrná výnosnost (PV). 7 Alternativní metody hodnocení efektivnosti investic II– doba návratnosti (DON). 8 Nákladově orientované metody hodnocení efektivnosti investic I – metoda průměrných ročních nákladů (PRN). 9 Nákladově orientované metody hodnocení efektivnosti investic II – metoda diskontovaných nákladů (DIN). 10 Reálné opce v hodnocení efektivnosti investic. 11 Řízení projektů a projektové financování. 12 Rozpočtové financování I – tradiční rozpočtové metody (inkrementální, ZBB, CMP). 13 Rozpočtové financování II – nové rozpočtové metody (PPB, KAIZEN, WCM a kontingenční přístupy). Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1) Úvodní seminář organizace seminářů podmínky hodnocení a ukončení předmětu zadání seminárních prací 2) Statické metody (ARR, PB) podstata statických metod (nerespektování časové hodnoty peněz) metoda ARR (Average Rate of Return) metoda PB (Payback) použitelnost statických metod 3) Dynamické metody (NPV, IRR) podstata dynamických metod metoda NPV (Net Present Value) metoda IRR (Internal Rate of Return) srovnání NPV a IRR 4) Kontrolní test 1 diskuse zadání testu (pro odstranění případných nejasností) vypracování testu seminář k problematikám Kontrolního testu 1 5) Bonitní / bankrotní modely logika a konstrukce bonitních/bankrotních modelů vybraný bonitní/bankrotní model I – Z funkce (pro a.s. i s.r.o.) vybraný bonitní/bankrotní model II – Quick test (Q-test) vybraný bonitní/bankrotní model III – Indikátor bonity (IB) 6) Alternativní metody hodnocení efektivnosti investic (PV, DON) průměrná výnosnost (PV) doba návratnosti (DON) vazba alternativních metod hodnocení efektivnosti investic na standardní metody 7) Nákladově orientované metody hodnocení efektivnosti investic (PRN, DIN) metoda průměrných ročních nákladů (PRN) metoda diskontovaných nákladů (DIN). vazba nákladových metod hodnocení efektivnosti investic na standardní metody 8) Kontrolní test 2 diskuse zadání testu (pro odstranění případných nejasností) vypracování testu seminář k problematikám Kontrolního testu 2 9) Presentace seminárních prací II 10) Reálné opce v hodnocení efektivnosti investic charakteristika metody reálných opcí výhody metody reálných opcí ve srovnání s metodami NPV a IRR míra a oblasti aplikací metody reálných opcí 11) Rozpočtové techniky tradiční rozpočtové metody (inkrementální, ZBB, CMP) nov é rozpočtové metody (PPB, KAIZEN, WCM a kontingenční přístupy) srovnání tradičních a nových rozpočtových metod 12) Kontrolní test 3 diskuse zadání testu (pro odstranění případných nejasností) vypracování testu seminář k problematikám Kontrolního testu 3 13) Presentace seminárních prací III
Literatura
    povinná literatura
  • KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 299 s. ISBN 9788073803155. info
  • VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované a rozší. Praha: Ekopress, 1998. 324 s. ISBN 8086119211. info
    doporučená literatura
  • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 8086929019. info
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Edited by Vilém Jungmann, Translated by Zdeněk Strnad - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xix, 1064. ISBN 8072261894. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která je písemná a ústní. Předpokladem přistoupení ke zkoušce je úspěšné absolvování alespoň dvou dílčích testů ze tří a zpracování seminární práce s hodnocením "prospěl".
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Část výuky probíhá ve francouzštině. Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFEFI.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.