ISKM45 Pedagogická psychologie pro informační specialisty

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
Mgr. Jana Krůčková (cvičící)
Mgr. Monika Martonová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 D51
Předpoklady
zájem o téma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 21/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurzu student: získá základní přehled o problematice pedagogické psychologie v kontextu studia pedagogiky pro informační specialisty a knihovníky. První oblastí učebních cílů je psychologie osobnosti a vývojová psychologie, dále získá povědomí o psychologii učení. Druhou oblastí cílů kurzu je pedagogická psychologie, tedy styl učení, motivace, komunikace učitele (učícího knihovníka) s žákem apod. Speciálním oblastí jsou dále témata, která souvisí s psychologií a psychologickou patologií v kyberprostoru.
Výstupy z učení
Student umí použít Bloomovu taxonomii pro návrh online i offline edukačního programu v kontextu porozumění provazbě Bloomovy taxonomie s psychlogií učení
Student zná a umí aplikovat základní koncepty spolupráce a komunikace ve školní třídě i v knihovně.
Student dokáže reagovat na kyberšikanu v žákovském kolektivu.
Student má základní představu o tom, jak pracovat s vlastní autoritou a konstituovat svoji profesní identitu jako vzdělavatele v neformálním prostředí
Student dokáže reflektovat svoji vlastní psychologickou situaci, pracuje na vlastním well beingu a předchází syndromu vyhoření
Student zná problémy a limity nespolupracujícího chování žáků ve školním prostředí
Student reflektuje možnosti kreativních přístupů k učení a práci s informacemi.
Osnova
 • Prezenční setkání:
 • Předmět pedagogické psychologie, témata, metody.
 • Osobnost žáka a učitele - determinace osobnosti, struktura osobnosti (temperament, charakter, seberegulační vlastnosti, motivace, schopnosti)
 • Obecná psychologie - emoce, paměť, tvořivost. Učení - druhy učení, činitele, učební styly, efektivní metody učení.
 • Specifika jednotlivých vývojových období
 • Učitel a jeho role
 • Výuka - pedagogické zásady, hodnocení, alternativní přístupy (Waldorf, Montessori), technologie ve výuce
 • Žáci se specifickými potřebami, pedagogicko-psychologická poradna
 • Sociální psychologie - komunikace, asertivita, řešení konfliktů, skupinová dynamika, klima třídy
 • Pozitivní a negativní jevy ve škole
 • (Ne)bezpečí na internetu
 • Psychohygiena učitele, syndrom vyhoření
Literatura
  doporučená literatura
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
 • HOLEČEK, Václav. Aplikovaná psychologie pro učitele. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 109 s. ISBN 80-7082-809-9. info
 • Psychologie pro učitele. Edited by Jan Čáp - Jiří Mareš. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178. info
 • ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 415 s. ISBN 8070665343. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. ISBN 8021009942. info
Výukové metody
přednáška s problémovým výkladem, diskuze nad modelovými situacemi, videotrénink, kritické čtení a reflexe odborné literatury, e-learning.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly z e-learningové opory reflektované v presenčních setkáních;
Komplexní úkol;
Ústní zkouška v rámci kolokvia, součástí je rozprava nad tematikou předmětu, reflexe komplexního úkolu;
Test (e-learningové materiály)
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. Výuka je designována blended learningově tak, že probíhá dle podmínek daného semestru (online/offline) a vzdělávacích potřeb studentů v konsensu s vyučujícími.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ISKM45