F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:50 F3,03015
Předpoklady
Středoškolská matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout dovednosti studentů v oblasti řešení úloh z mechaniky a molekulové fyziky, včetně úloh komplexnějšího charakteru. Kromě toho poskytuje předmět přípravu pro průběžné písemné testy z předmětu F1030 and F1040.
Výstupy z učení
Studenti získají praxi při řešení běžných úloh z klasické mechaniky, termiky, základů termodynamiky a molekulové fyziky, a dále schopnost řešit úlohy obtížnější, komplexnější a méně standardní. Výsledkem bud též posílení jejich fyzikálního myšlení.
Osnova
  • Osnova sleduje osnovu předmětu F1030. V úvodním cvičení budou řešeny středoškolské úlohy, aby nedošlo k předstihu cvičení před přednáškou F1030. 1. Opakování: řešení středoškolských úloh z mechaniky. 2. Kinematika přímočarého pohybu (poloha, rychlost, zrychlení, dráha). 3. Kinematika křivočarého pohybu (poloha, rychlost, zrychlení celkové, tečné, normálové, další charakteristiky trajektorie). 4. Dynamika hmotného bodu, zákony newtonovské mechaniky v inerciálních a neinerciálních soustavách. 5. Složitější úlohy z dynamiky. 6. Práce, mechanická energie, využití energiových úvah k řešení úloh z dynamiky hmotného bodu. 7. Pohyb tuhého tělesa: impulsové věty, zákony zachování 8. Statická rovnováha kapalin. 9. Proudění ideální a viskózní kapaliny. 10. Opakování: řešení středoškolských úloh z termiky a molekulové fyziky. 11. Teplota a její měření. 12. Tepelná výměna, tepelné kapacity, kalorimetrie. 13. Molekulárně-kinetická teorie plynů. 14. Tepelné vlastnosti látek. Fázové přechody.
Literatura
    povinná literatura
  • MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0132-2. html PURL url info
  • MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0091-2. info
    doporučená literatura
  • ČERNÝ, Miroslav, Petr DUB, Jiří KOMRSKA, Michal LENC, Bohumila LENCOVÁ, Miroslav LIŠKA, Jana MUSILOVÁ, Pavla MUSILOVÁ, Jan OBDRŽÁLEK, Jiří PETRÁČEK, Jiří SPOUSTA a Marian ŠTRUNC. Fundamentals of Physics extended (D. Halliday, R. Resnick, J. Walker). Druhé přepracované vydání. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013. 1333 s. ISBN 978-80-214-4123-1. info
Výukové metody
seminář, cvičení
Metody hodnocení
3 písemné testy v semestru (úspěšnost na základě dosažení poloviny dosažitelných bodů), hodnocená aktivita ve cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.