SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět je určen pro studentky a studenty doktorského studia sociologie na FSS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sociologie je rétorická práce, píše v předmluvě ke své knize Etnografická imaginace Paul Atkinson. Předmět „Tvůrčí psaní v sociologii“ se tomuto teoretickému předpokladu nebude věnovat, pouze na něj volně naváže pracovními diskusemi a zejména jakousi tvůrčí dílnou. Společnou práci na místě doplní i samostatná práce podle zadání. Cílem série setkání bude zejména:
1) tříbit praktické dovednosti sociologického referování;
2) probrat a procvičit základní formální požadavky na odevzdávaný odborný text;
3) zprostředkovat kritickou a praktickou zpětnou vazbu k aktuálně zpracovávaným textům účastníků.
Osnova
  • Čtyři sezení během semestru v délce celých (tedy nikoli vyučovacích) dvou hodin, vždy v době 14:30-16:30h. Termíny jsou upřesněny v sylabu, které je ve složce organizačních pokynů (Manipulace se studijními materiály). Místnost dle dohody. Více viz sylabus.
Literatura
  • Nejde o teoretický předmět, a není tedy ani vypsána povinná studijní literatura. Jako pomůcka se nicméně může hodit uvedená publikace.
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. S ohledem na povahu předmětu je podmínkou absolvování nejen odevzdání požadovaných prací, ale také účast na sezeních.
Informace učitele
Čtěte sylabus v SI (Manipulace se studijními materiály)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Termíny budou/jsou určeny v sylabu ( Manipulace se studijními materiály).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.