BIp026 Didaktika přírodopisu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–10:50 učebna 2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp026/01: Po 11:00–11:50 učebna 2, L. Vodová
BIp026/02: Po 15:00–15:50 učebna 2, L. Vodová
BIp026/03: Út 13:00–13:50 laboratoř 81, L. Vodová
Předpoklady
BIp023 Didaktika přírodopisu 1
Blp023 Didaktika přírodopisu 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen:
rozlišit jednotlivé typy prostředků výuky přírodopisu dle Altmannovy klasifikace
vytvořit vybranou výukovou pomůcku
navrhnout skladbu přírodnin v koutku živé přírody s ohledem na využití ve výuce přírodopisu
vybrat informační zdroje prezentující odborně správné poznatky z biologie a geologie
shromáždit odborné podklady o vybraném regionu
správně formulovat učební úlohu
sestavit pracovní list pro použití v konkrétní hodině přírodopisu
konstruovat a ohodnotit didaktický test
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- rozlišit a použít různé typy prostředků výuky;
- spravovat sbírku přírodnin;
- navrhnout koutek živé přírody;
- uplatnit ve výuce regionální princip;
- posoudit odbornou správnost knih a textů k výuce;
- navrhnout a použít diagnostický nástroj zjišťující úroveň žákových vědomostí a dovedností.
Osnova
 • Osnova přednášek:
 • 1) Aktivizující metody ve výuce přírodopisu
 • 2) Prostředky výuky: vymezení termínu, různé přístupy ke klasifikaci prostředků výuky
 • 3) Živé přírodniny v přirozeném prostředí a jejich užití ve výuce přírodopisu
 • 4) Živé přírodniny v umělém prostředí a jejich užití ve výuce přírodopisu
 • 5) Preparované a konzervované přírodniny a jejich užití ve výuce přírodopisu
 • 6) Paleontologický materiál a neživé přírodniny ve výuce přírodopisu
 • 7) Sbírky a výstavky přírodnin ve výuce přírodopisu, modely a dvourozměrné pomůcky ve výuce přírodopisu
 • 8) Informační zdroje ve výuce přírodopisu
 • 9) Kabinet učitele přírodopisu a regionální kabinet
 • 10) Realizace a řízení výuky přírodopisu
 • 11) Diagnóza ve výuce přírodopisu: opakování a zkoušení
 • 12) Diagnóza ve výuce přírodopisu: didaktický test a jeho konstrukce
 • Osnova cvičení:
 • 1) Ukázka užití aktivizujících metod ve výuce přírodopisu
 • 2) Užití materiálních prostředků ve výuce přírodopisu: představení různých prostředků pro výuku přírodopisu
 • 3) Pozorování organismů v přirozeném prostředí (exkurze do parku)
 • 4) Koutky živé přírody ve výuce přírodopisu: výběr vhodných organismům, péče o ně, didaktické využití
 • 5) Vytváření a péče o sbírku přírodnin: zásady sběru přírodnin, jejich archivace a preparace, péče o sbírku
 • 6) Výroba trojrozměrných výukových pomůcek svépomocí
 • 7) Výroba dvourozměrných výukových pomůcek svépomocí
 • 8) Budování regionálního kabinetu učitele přírodopisu
 • 9) Učební úlohy a jejich užití ve výuce přírodopisu
 • 10) Zásady správné formulace učebních úloh, konstrukce pracovního listu
 • 11) Typologie testových úloh (položek) dle Chrásky
 • 12) Didaktický test, jeho konstrukce a hodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii [Altmann, 1975]. Vyd. 3. upravené. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
  doporučená literatura
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. : i. info
  neurčeno
 • DOBRORUKOVÁ, Jana. Přírodopis : inspirace a projekty : 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 203 s. ISBN 9788086960371. info
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 s. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
 • LORBEER, George C. a Leslie Weldemar NELSON. Biologické pokusy pro děti : náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Translated by Zlata Hájková - Zdenka Matysová. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 197 stran. ISBN 8071781657. info
Výukové metody
Forma výuky: hromadná-frontální, hromadná-samostatná práce, skupinová - homogenní, skupinová - heterogenní, skupinová - diferencovaná. Metody výuky: rozhovor, diskuse, práce s literaturou, projekce statická, demonstrace, pozorování, pokus.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: zpracování materiálů do „Portfolia začínajícího učitele přírodopisu“, písemný test, ústní zkouška, Kritéria hodnocení: - aktivní účast na cvičeních (tolerována je 1 absence) - uznání všech materiálů do „Portfolia začínajícího učitele přírodopisu“ - zkouška: 1)písemný test (je třeba jej splnit na 70 %), 2) rozprava nad materiály z „Portfolia začínajícího učitele přírodopisu“
Navazující předměty
Informace učitele
Anotace: Předmět navazuje na Didaktiku přírodopisu 1 a je předpokladem pro didaktiku přírodopisu 3. Kromě různých didaktických prostředků a jejich využití ve výuce přírodopisu, se studenti seznámí s náležitostmi realizace a řízení výuky a s nástroji pro diagnostiku vědomostí a dovedností žáka. Na praktických úlohách si studenti vyzkouší užití různých didaktických prostředků, některé z nich si sami zkusí obstarat nebo vyrobit. Dále se naučí správně formulovat učební úlohy, sestavit pracovní list, vytvořit a ohodnotit didaktický test. Materiály vytvářené do "Portfólia začínajícího učitele přírodopisu": 1) hodnocení vybrané učebnice přírodopisu
2) Typologie testových úloh (položek) dle Chrásky s příklady z přírodopisu
3) Baterie učebních úloh
4) Pracovní list pro použití v hodině přírodopisu
5) Didaktický test
6) Návrh aktivizační metody pro konkrétní hodinu přírodopisu
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/BIp026