BIp023 Didaktika přírodopisu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 učebna 2, kromě Po 24. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp023/01: Po 15:00–15:50 laboratoř 83, kromě Po 24. 10., L. Vodová
BIp023/02: Čt 15:00–15:50 laboratoř 83, kromě Čt 27. 10., L. Vodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
zařadit vybrané učivo do RVP ZV
svými slovy vysvětlit rozdíl mezi formou a metodou výuky
určit metodu výuky
rozpracovat vybrané metody výuky pro použití v hodině přírodopisu na ZŠ
vést záznam z hospitace v hodině přírodopisu
navrhnout výuku přírodopisu
Výstupy z učení
- student je schopen rozlišit jednotlivé metody výuky; - student je schopen objasnit rozdíl mezi jednotlivými formami výuky; - student je schopen využít zkušenosti ze cvičení při návrhu konkrétní metody; - student je schopen využít zkušenosti ze cvičení při návrhu rozpracování konkrétního tématu do podoby přípravy na hodinu;
Osnova
 • Osnova přednášek: 1) Kurikulární dokumenty ČR a změny v nich revizi v roce 2021
 • 2) Zařazení přírodopisného učiva do kontextu RVP ZV po revizi v roce 2021
 • 3) Příprava na hodinu přírodopisu: analýza učiva - znalosti a vědomosti
 • 4) Příprava na hodinu přírodopisu: analýza učiva - dovednosti
 • 5) Příprava na hodinu přírodopisu: typy výukových cílů
 • 6) Formy výuky: vymezení termínu, klasifikace forem dle normativního hlediska: hodina základního typu
 • 7) Formy výuky: vymezení termínu, klasifikace forem dle normativního hlediska: hodina laboratorních cvičení
 • 8) Formy výuky: vymezení termínu, klasifikace forem dle normativního hlediska: terénní cvičení a exkurze
 • 9) Formy výuky: vymezení termínu, klasifikace forem dle sociálního hlediska hlediska: individuální výuka, frontální výuka,
 • 10) Formy výuky: vymezení termínu, klasifikace forem dle sociálního hlediska hlediska: skupinová a individualizovaná výuka
 • 11) Formy výuky: vymezení termínu, klasifikace forem dle sociálního hlediska hlediska: projektová výuka
 • 12) Formy výuky: vymezení termínu, klasifikace forem dle sociálního hlediska hlediska: integrovaná tematická výuka
 • Osnova cvičení: 1) Klíčové kompetence v RVP ZV
 • 2) Zařazení přírodopisného učiva do RVP ZV
 • 3) Virtuální hospitace na hodině přírodopisu: ukázka forem a metod výuky.
 • 4) Virtuální hospitace na hodině přírodopisu: jak správně vyplnit záznam z hospitace.
 • 5) Pojmová analýza učiva
 • 6) Vytváření dovedností v přírodopisu
 • 7) Typologie výukových cílů
 • 8) Formulace výukových cílů v přírodopisu
 • 9) Teoretická příprava na hodinu přírodopisu
 • 10) Rozvíjení mezipředmětových vztahů v hodině přírodopisu
 • 11) Praktický dopad učiva přírodopisu
 • 12) Vytváření scénáře na hodinu přírodopisu
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
 • ALTMANN, Antonín. Vyučovací metody v biologii : (kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 229 s. info
  doporučená literatura
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2013. 150 stran. ISBN 9788026204046. info
 • DOBRORUKOVÁ, Jana. Přírodopis : inspirace a projekty : 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 203 s. ISBN 9788086960371. info
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 s. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 104 stran. ISBN 8021031239. info
 • LORBEER, George C. a Leslie W. NELSON. Biologické pokusy pro děti :náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 197 s. ISBN 80-7178-165-7. info
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. URL info
 • ALTMANN, Antonín. Didaktické zásady ve výuce biologii : (kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 65 s. info
Výukové metody
Formy výuky: hromadná - frontální, skupinová - homogenní, skupinová - heterogenní. Výukové metody: přednáška, vysvětlování, demonstrace, pokus, pozorování.
Metody hodnocení
Metody hodnocení:
písemné vypracování materiálů do "Portfólia začínajícího učitele přírodopisu"
písemný test
Kritéria hodnocení:
aktivní účast na cvičeních (povolena je 1 absence)
správné vyhotovení materiálů do Portfólia začínajícího učitele přírodopisu
splnění písemného testu (zisk aspoň 70 % bodů)
Navazující předměty
Informace učitele
„Portfolio začínajícího učitele přírodopisu“ bude obsahovat následující materiály:
vyplněný hospitační záznam z hodiny přírodopisu


pojmovou mapu pro hodinu přírodopisu


vyplněný pracovní list (RVP ZV)


rozpracování přípravy pro hodinu přírodopisu Písemného testu je možno se zúčastnit až po uznání všech materiálů v "Portfoliu začínajícího učitele" Materiály je třeba mít uznány minimálně dva dny před konání písemného testu (= termín pro přihlášení/ohlášení z testu).

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/BIp023