MAS01 Aplikovaná statistika I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 M2,01021
Předpoklady
NOW ( MAS01c Aplikovaná statistika I - cv. ) || NOW ( MAS10c Aplikovaná statistika I - cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 199 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
naučit studenta správně chápat důležité statistické pojmy;
seznámit studenta s jednoduššími statistickými metodami;
ukázat studentovi, jak interpretovat výstupy ze statistického software.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
správně chápat statistické pojmy;
analyzovat reálné datové soubory;
ověřovat předpoklady o datech;
interpretovat výsledky.
Osnova
  • Průzkumová analýza dat, diagnostické grafy.
  • Náhodné veličiny, popis jejich pravděpodobnostního rozložení, číselné charakteristiky, důležitá diskrétní a spojitá rozložení.
  • Základní pojmy matematické statistiky (náhodný výběr, statistiky odvozené z náhodného výběru, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz).
  • Ověřování normality, testy dobré shody.
  • Parametrické a neparametrické úlohy o jednom náhodném výběru a více nezávislých náhodných výběrech.
  • Analýza závislosti dvou náhodných veličin (zpracování kontingenčních tabulek, Spearmanův a Pearsonův koeficient korelace).
Literatura
  • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
  • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1335-0. info
  • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 180 s. ISBN 80-210-3886. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2 h přednášky.
Metody hodnocení
Zkouška je tvořena písemnou částí a poté prezentací statistického zpracování vlastních dat. Kolokvium sestává pouze z prezentace. Zápočet sestává z písemného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět by si neměli zapisovat studenti matematických studijních oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.