MAS01 Aplikovaná statistika I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/1. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
Garance
RNDr. Marie Budíková, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 13:00–14:50 M5,01013
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MAS01/01: Pá 15:00–15:50 MP1,01014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 395 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen všem studentům, kteří v rámci svých semestrálních nebo závěrečných prací analyzují reálná data. Předmět se zabývá exploratorní analýzou s využitím tabulkového a grafického popisu dat, základními vlastnostmi náhodných veličin a vybranými statistickými metodami, a to jak jednorozměrnými, tak vícerozměrnými. Důraz je kladen na důkladné porozumění statistickým pojmům a na jejich využití při počítačovém zpracování reálných dat. Přednášky jsou prokládány ukázkami statistických metod, které jsou implementovány v systému STATISTICA a interpretací získaných výsledků. Cvičení probíhá v počítačové učebně s využitím systému STATISTICA. Po absolvování kurzu je student schopen analyzovat reálné datové soubory , ověřovat předpoklady o datech a interpretovat výsledky.
Osnova
  • Průzkumová analýza dat, diagnostické grafy. Náhodné veličiny, popis jejich pravděpodobnostního rozložení, číselné charakteristiky, důležitá diskrétní a spojitá rozložení. Základní pojmy matematické statistiky (náhodný výběr, statistiky odvozené z náhodného výběru, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz). Ověřování normality, testy dobré shody. Parametrické a neparametrické úlohy o jednom náhodném výběru a více nezávislých náhodných výběrech. Analýza závislosti dvou náhodných veličin (zpracování kontingenčních tabulek, Spearmanův a Pearsonův koeficient korelace).
Literatura
  • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1335-0. info
  • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 180 s. ISBN 80-210-3886. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
Metody hodnocení
Zkouška je tvořena písemnou částí a poté prezentací statistického zpracování vlastních dat. Kolokvium sestává pouze z prezentace. Zápočet sestává z písemného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět by si neměli zapisovat studenti matematických studijních oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.