PV2A314 Raně novověká a novověká němčina

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.11, kromě Po 15. 4.
Předpoklady
! PV2A208 Historická němčina II &&! AR2A208 Historická němčina II &&! NOW ( AR2A314 Raně nov. a novověká němčina )
Běžná komunikativní znalost němčiny; schopnost čtení a porozumění běžným textům v současné němčině. Schopnost čtení a základního porozumění německých textů ve fraktuře a kurentu. Základní reflexe odlišností starších textových památek od současného jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají studenti širší přehled o stavu a vývojových tendencích rané nové horní němčiny a pozdějšího novověkého jazyka; důraz se klade na oblast grafickou, hláskoslovnou i syntaktickou, sledovány jsou změny v německé grafice, psaní velkých písmen a německé interpunkci. Pracuje se s texty rukopisnými i tištěnými.
Výstupy z učení
V praktických úkolech a prací s texty si studenti osvojí schopnosti aplikace teoretických poznatků při čtení, přepisu, analýze a nářeční interpretaci neliterárních textů 16.–20. století. Studenti získají základní dovednosti v identifikaci relevantních jazykových jevů jak grafické tak i hláskoslovné a morfologické povahy, zejména s ohledem na možnosti interpretace včetně rámcové datace a rozpoznání teritoriální provenience textů.
Osnova
 • Stav a vývojové tendence rané nové horní němčiny.
 • Grafická, hláskoslovná a syntaktická specifika.
 • Kapitoly o pozdněstředověké německé grafice.
 • Problematika transkripce a normalizace.
 • Čtení a přepis neliterárních textů 16. - 20. století.
 • Analýza a nářeční interpretace starších německých textů.
 • Základní určování teritoriální provenience textů.
Literatura
 • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 133 s. ISBN 8021008075. info
 • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
 • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003, xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
Výukové metody
Přednáška; praktická práce s textem - četba a obsahová i jazykově historická interpretace.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru; závěrečný písemný test; závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
Materiály v elfovém kursu předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PV2A314