AR2A314 Raně novověká a novověká němčina

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Běžná komunikativní znalost němčiny; schopnost čtení a porozumění běžným textům v současné němčině. Schopnost čtení a základního porozumění německých textů ve fraktuře a kurentu. Základní reflexe odlišností starších textových památek od současného jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají studenti širší přehled o stavu a vývojových tendencích rané nové horní němčiny a pozdějšího novověkého jazyka; důraz se klade na oblast grafickou, hláskoslovnou i syntaktickou, sledovány jsou změny v německé grafice, psaní velkých písmen a německé interpunkci. Pracuje se s texty rukopisnými i tištěnými.
Výstupy z učení
V praktických úkolech a prací s texty si studenti osvojí schopnosti aplikace teoretických poznatků při čtení, přepisu, analýze a nářeční interpretaci neliterárních textů 16.–20. století. Studenti získají základní dovednosti v identifikaci relevantních jazykových jevů jak grafické tak i hláskoslovné a morfologické povahy, zejména s ohledem na možnosti interpretace včetně rámcové datace a rozpoznání teritoriální provenience textů.
Osnova
  • Stav a vývojové tendence rané nové horní němčiny.
  • Grafická, hláskoslovná a syntaktická specifika.
  • Kapitoly o pozdněstředověké německé grafice.
  • Problematika transkripce a normalizace.
  • Čtení a přepis neliterárních textů 16. - 20. století.
  • Analýza a nářeční interpretace starších německých textů.
  • Základní určování teritoriální provenience textů.
Literatura
  • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 133 s. ISBN 8021008075. info
  • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
  • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003. xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
Výukové metody
Přednáška; praktická práce s textem - četba a obsahová i jazykově historická interpretace.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru; závěrečný písemný test; závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
Materiály v elfovém kursu předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.