Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta

Registrační šablony

Upozorňujeme na to, že od 1. 9. 2017 platí novelizovaný Studijní a zkušební řád MU, od 12. 5. 2015 aktualizované Opatření děkana č. 8/2012 (OD č. 4/2015) Výuka a tvorba studijních programů a od 1. 1. 2018 Opatření děkana č. 1/2018 Opatření ke Studijnímu a zkušebnímu řádu MU.

Tyto šablony obsahují doporučené studijní plány studijních programů a oborů uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě MU. Doporučeného studijního plánu může student využít zcela nebo částečně k tvorbě vlastního studijního plánu. Může ho přijmout tak, jak je, nebo ho použít jako východisko a upravit si ho podle vlastní vůle, avšak v souladu s Opatřením děkana č. 4/2015 Výuka a tvorba studijních programů

Doporučený studijní plán zaručuje studentům, kteří podle něho studují, splnění rovnoměrně rozložených povinností nutných k úspěšnému ukončení studijního programu během standardní doby studia.

V následujících webových formulářích sledujte stopu programu, oboru, popř. směru, ve kterém studujete, a to až do semestru, do kterého se chcete zaregistrovat/zapsat.

Doporučené studijní plány jsou také součástí sedmi sešitů Studijního katalogu Přírodovědecké fakulty MU s názvy: Matematika, Fyzika, Chemie, Biochemie, Biologie, Geologie a Geografie. Tyto sešity obsahují podrobná Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů.

Fakultní rozvrh je zpracován v návaznosti na doporučené studijní plány.

 • Předměty nabízené všem studentům MU
 • Předměty celouniverzitní TV vypisované FSpS
 • Základy práva, ekonomie a evropských studií
 • Jazyková příprava a zkoušky
 • Společný pedagogicko-psychologický základ učitelského studia
 • Program BIOCHEMIE (studijní programy v garanci Ústavu biochemie)
 • Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
 • Program ANTROPOLOGIE
 • Programy FYZIKÁLNÍCH věd
 • GEOGRAFIE (studijní programy v garanci Geografie)
 • GEOLOGIE (včetně nabídky předmětů pro negeologické obory)
 • Program CHEMIE (studijní programy v garanci Ústavu chemie nebo Centra pro výzkum toxických látek v prostředí)
 • Programy MATEMATICKÝCH věd
 • Další aplikace