LF DEXFAR Experimentální a aplikovaná farmakologie
Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM Farmakologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Ústní obhájení znalostí v rozsahu poznatků současné farmakologie (dle doporučené literatury) před nejméně 5 člennou zkušební komisí složenou z odborníků MU a minimálně 2 členů z jiných pracovišť.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Do 2 let od přijetí do DSP předloží student školiteli a OR rukopis vlastního článku (může být i přehledový), který odešle k publikaci do odborného periodika (recenzované, minimálně české/slovenské odborné periodikum)
Nejpozději ve 4. roce studia bude OR od studenta DSP požadovat předložení experimentálních výsledků k publikaci v časopise s IF.
K obhajobě budou OR doporučeny pouze práce, u nichž byly výsledky vlastního originálního výzkumu publikovány nebo přijaty k publikaci v odborném periodiku s IF nad mediánem oboru (dle Journal Citation reports) , přičemž student DSP byl nejméně 1x prvním autorem tohoto originálního článku.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÁ VÝUKA- POVINNÉ PŘEDMĚTY
o Neuropsychofarmakologie
o Behaviorální farmakologie
o Klinická farmakologie
o Animální modely poruch CNS
o Biochemie
o Xenobiochemie
o Specializovaná farmakokinetika

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

TÉMATA OBHÁJENÝCH PRACÍ:


1. Srovnání profilů behaviorálních účinků psychostimulancií a terapeuticky užívaných kognitiv v animálním
modelu
Archiv: http://is.muni.cz/th/x1co3/


2. Behaviorální a neurochemické změny v animálních modelech deprese a závislosti
Archiv: http://is.muni.cz/th/w0pd2/


3. Behaviorálna farmakológia drogových závislostí v animálnych modeloch depresie a schizofrénie
Archiv: http://is.muni.cz/th/hc654/


4. Centrálne regulačné mechanizmy enzýmov cytochrómu P450
Archiv: http://is.muni.cz/th/tb16r/


5. Predikce terapeutické odpovědi psychofarmak v závislosti na fenotypu /genotypu cytochromu P450
Archiv: http://is.muni.cz/th/evcri/6. Zapojení endokanabinoidního systému v regulaci jaterních cytochromů P450
https://is.muni.cz/th/fessz/
NÁVRHY TÉMAT KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ:


Stanovení exprese mozkových receptorů pro neurotransmitery u zvířecího modelu závislosti na psychotropních látkách


Změny receptorových systémů mozku pod vlivem látek vyvolávajících závislost


Reakce neurotransmiterových systémů mozku na látky vyvolávající závislost


Reakce neurotransmiterových systémů mozku na vybraná antidepresiva


Účinky vybraných antipsychotik v behaviorálních zvířecích modelech


Účinky ligandů receptorů kanabinoidního systému ve behaviorálních zvířecích modelech in vivo


Účinky modulátorů aktivit endokanabinoidního systému ve zvířecích modelech in vivo


Role glutamátergního systému v animálních modelech komorbidity deprese a drogové závislosti


Význam genetického polymorfismu cytochromů P450 při podávání léčiv


Modulace funkce cytochromů P450 a endokanabinoidní systém


Vliv farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost léčby včetně terapeutického monitorování léčiv


Farmakoekonomika, Hodnocení zdravotnických technologií


Nové psychotropní látky přírodního původu a jejich vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450.


- Kanabinoidy a endokanabinoidní systém v regulaci metabolické aktivity cytochromu P450.


- Možnosti farmakologického potlačení behaviorálních projevů drogové závislosti v animálních modelech.


- Drogová závislost jako komorbidita neuropsychiatrických onemocnění v animálních modelech

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.