Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. J.A. Komenský

Cíle studijního programu

Studijní program má za cíl připravit samostatně pracujícího farmakologa v oblasti experimentálního, translačního, reversně translačního nebo aplikovaného klinického výzkumu, popř. samostatně pracujícího akademického pracovníka, který uplatní své znalosti a zkušenosti i ve výuce oboru.

Výsledky disertační práce absolvent publikuje v excerpovaných časopisech a prezentuje na odborných fórech.

Vstupní požadavky uchazeče:

Ukončené magisterské vzdělání všeobecného, zubního nebo veterinárního lékařství nebo farmacie nebo biologických, biochemických, chemických či matematických oborů nebo psychologie (absolventi nelékařských oborů mají povinnost doplňujícího studia zakončeného zkouškou z patologické fyziologie člověka).

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program má za cíl připravit samostatně pracujícího farmakologa v oblasti experimentálního, translačního, reversně translačního nebo aplikovaného klinického výzkumu, popř. samostatně pracujícího akademického pracovníka, který uplatní své znalosti a zkušenosti i ve výuce oboru.

  Výsledky disertační práce absolvent publikuje v excerpovaných časopisech a prezentuje na odborných fórech.

  Vstupní požadavky uchazeče:

  Ukončené magisterské vzdělání všeobecného, zubního nebo veterinárního lékařství nebo farmacie nebo biologických, biochemických, chemických či matematických oborů nebo psychologie (absolventi nelékařských oborů mají povinnost doplňujícího studia zakončeného zkouškou z patologické fyziologie člověka).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy v oblasti jeho tématu disertační práce
  • rozumět teoriím, konceptům a metodám v širším kontextu celé farmakologie.
  • připravit kompetitivní grantovou žádost na výzkumný projekt
  • připravit návrh vlastního výzkumného projektu, realizovat jej ve spolupráci s dalšími členy týmu
  • interpretovat výsledky vlastního výzkumu a výsledky výzkumu v dané oblasti obecně
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise;
  • nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka v ČR i v zahraničí
  • znát a ctít principy etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů ve své specializaci
  • odborně vést studenty ve vědecké přípravě
  • metodicky připravit návrh vývoje léčivého přípravku moderní terapie (ATMP) včetně farmaceutické dokumentace (IMPD)
  • metodicky připravit klinické hodnocení léčiva v souladu se Správnou klinickou praxí (GCP)
  • samostatně provést farmakoekonomické hodnocení dle metodologie reflektující Evidence-Based-Medicine (EBM)
  • připravit návrh preklinického experimentu s použitím laboratorních zvířat, včetně povinné dokumentace k projektu pokusů na zvířatech a jeho schválení
  • hodnotit grantovou aplikaci preklinického farmakologického výzkumu po stránce technické, etické i odborné stránce
 • Uplatnění absolventa

  Nachází uplatnění v základním i klinickém výzkumu v akademických pozicích i v komerční oblasti. Dále se uplatňuje v dalších oblastech biomediciny, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

  Absolvent je schopný samostatné tvůrčí a vědecké práce, je schopný podat samostatně žádost o grant na národní, případně i mezinárodní úrovni, publikovat v odborném zahraničním impaktovaném periodiku, přednést výsledky své práce na mezinárodní konferenci.

  Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, rovněž může najít uplatnění na různých pozicích (především výzkumných, vývojových, jako odborný konzultant) ve farmaceutickém průmyslu a v oblasti regulace léčiv a klinického hodnocení léčiv.

  Absolvent se specializací ve farmaceutické medicíně najde uplatnění v oblastech výzkumu a vývoje léčiv na akademické půdě i ve farmaceutickém průmyslu, v rámci práce v regulačních úřadech (SÚKL, Evropská léková agentura), ve zdravotnických zařízeních v oblastech klinického hodnocení léčiv, klinické farmakologie a klinické farmacie, případně v dalších oblastech biomedicíny ve výzkumných, vývojových nebo konzultantských pozicích. Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

 • Praxe

  Doktorand (dle zvoleného tématu DP) pracuje s experimentálními zvířaty nebo jinými vhodnými laboratorními metodami, popř. jinými výzkumnými metodami pod dohledem školitele, dále pak samostatně.

  V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

  Dle svých možností a dle svého studijního plánu se doktorand podílí v omezené míře na výuce pregraduálních studentů LF MU.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci student předkládá výsledky své práce, které vytvořil v průběhu studia v daném doktorském programu. Školitel spolu s vedoucím určeného pracoviště odpovídají za to, aby studentovi byly poskytnuty podmínky potřebné pro splnění požadavků doktorského programu.

  Student je povinen disertační práci vypracovat v úzké spolupráci se školitelem, který ji před odevzdáním schvaluje.

  Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, buď již uveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student. Přílohou práce musí být prohlášení spoluautorů potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

  Práce musí být předložena k obhajobě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Text disertační práce musí být po formální, gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Disertační práce se předkládá ve třech vyhotoveních v elektronické verzi prostřednictvím IS Muni.

  Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

  Práce obvykle obsahuje tyto části

  Titulní list

  Poděkování studenta (volitelné)

  Prohlášení studenta o autorském podílu na předkládané práci (volitelné)

  Abstrakt česky

  Abstrakt anglicky („Dissertation Abstract“)

  Obsah

  Úvod

  Vlastní text práce –cíle, metody, výsledky, diskuse

  Závěr

  Seznam použité literatury

  Seznam tabulek (volitelné)

  Seznam obrázků (volitelné)

  Seznam schémat (volitelné)

  Seznam zkratek (volitelné)

  Přílohy (volitelné)

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-FARM
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje