LF DPSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

Ve 2. roce studia prezentuje doktorand ve formě posteru na výroční neurovědní PhD konferenci pilotní data vlastního experimentálního výzkumu, či alespoň popis vlastního Experimentálního designu. Cílem tohoto opatření je motivovat studenty k započetí výzkumných aktivit co možná nejdříve po zahájení studia a dosáhnout tak požadovaného dokončení studia ve standardním čase.

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: Oborové předměty zahrnují kurzy a přednášky Zobrazovací metody v psychiatrickém výzkumu, Psychofarmakologie, Neurostimulační metody mozku a jejich využití v psychiatrii, Pedopsychiatrie. Pro nelékaře studující specializaci Psychiatrie jsou povinné předměty Psychiatrie Dále je povinná pravidelná účast na odborných seminářích Psychiatrické kliniky (pořádané 1x týdně v podzimním a jarním semestru), pravidelná účast na PhD café (1x měsíčně, schůzka všech studentů specializace Psychiatrie se školiteli, diskuse nad aktuální literaturou, diskuse problémů dizertačních projektů) na Psychiatrické klinice. Jako oborové předměty je možné uznat i účast na ad hoc pořádaných vzdělávacích akcích, např. workshopy MAFIL CEITEC, mezinárodní metodické kurzy (např. SPM, EEGLAB…), kurzy psychofarmakologie (např. ČNPS, ECNP summer school) apod. Ve 2. roce studia je povinná publikace systematického review literatury, týkající se tezí dizertační práce, v recenzovaném časopise evidovaném ve SCOPUS.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.