FF FBINMEpCZV Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-INME_ Theory of Interactive Media

Introductory information / Instructions

Bakalářský program Teorie interaktivních médií je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou jednooborového celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU.
Celoživotní vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Teorie interaktivních médií, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Přihlášku mohou podat rovněž uchazeči, kteří neabsolvovali v daném akademickém roce přijímací řízení na FF MU do programu Teorie interaktivních médií nebo v něm nebyli úspěšní.

Efekt celoživotního vzdělávání

 • Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.
 • Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 • Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (uchazeči navržení na přijetí budou vyzváni k doložení úřední konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky)
 • kritérium přijetí: výsledky TSP z přijímacího řízení do řádného studia pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Teorie interaktivních médií, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Ostatní uchazeči mohou být přijati do zbývající stanovené kapacity na základě výsledků přijímací zkoušky do celoživotního vzdělávání.
 • přijímací zkouška do celoživotního vzdělávání: ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru, má podobu písemného oborového testu
  • Termín konání: 2. září 2024 (přesný čas a místo budou uvedeny v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky je uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce)
  • Základní popis zkoušky: písemný test v délce 60 minut má ověřit orientaci uchazečů v oblasti umění nových médií a jejich předpoklady pro studium v této oblasti. Test bude obsahovat otázky z následujících okruhů:
   • Historie umění interaktivních médií (vývojové etapy, hlavní představitelé, klíčová díla, festivaly, školy).
   • Teorie umění nových médií (estetické pozadí, manifesty, teoretické texty).
   • Orientace ve vývoji médií a informačních technologií.
  • Kritéria hodnocení:
   • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100 bodů
   • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50 bodů
  • Doporučená literatura:
 • max. počet přijatých: 20

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Teorie interaktivních médií. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)
Celoživotní plán programu lze realizovat i v kombinované formě studia viz celoživotní plán v kombinované formě. (Kombinované studium, je vyučováno ve speciálních konzultačních blocích, které se konají vždy v pátek 4x za semestr. Přesné termíny jsou zveřejňovány na začátku každého semestru.)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v prezenční formě studia 40 kreditů typu povinných předmětů. V rámci celoživotního vzdělávání se nezapisují předměty společného předmětového základu (akademické předměty, cizí jazyk a tělocvik).
Celkem: minimálně 40 kreditů x 600 Kč, tj. 24.000 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů (40 kreditů typu povinných předmětů - viz níže aktuální nabídka předmětů).
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po splnění podmínek celoživotního vzdělávání požádat o upuštění od přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě splnění podmínek CŽV.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 • Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy.
 • Podrobné údaje o studiu Teorie interaktivních médií najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24621-teorie-interaktivnich-medii.
 • Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace jsou zveřejňovány k 1. 7. pro podzimní semestr a k 2. 1. pro jarní semestr).
 • Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 • V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.
Případné dotazy můžete rovněž adresovat na garanta studia doc. PhDr. Martina Flašara, Ph.D. (e-mail flasar@phil.muni.cz).

Informace o období semestru
https://is.muni.cz/prihlaska/
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Aktuální nabídka předmětů pro podzimní semestr

Compulsory courses

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené povinné předměty z uvedené nabídky.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_001Introduction to Interactive Media Studies I J. Macekzk 1/1/05 --
FF:TIM_B_003Proseminar_Art of Interactive Media I M. Flašarzk 0/2/05 --
FF:TIM_B_009The New Media Art Canon. The Best of New Media Art I J. Horákovázk 0/2/05 --
FF:TIM_B_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/05 --
FF:TIM_B_013Aesthetic Theories of Multimedia and Synaesthesia I M. Flašarzk 1/1/05 --
25 credits

Aktuální nabídka předmětů pro jarní semestr

Compulsory courses

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené povinné předměty z uvedené nabídky.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_002Introduction to Interactive Media Studies II J. Horákovázk 1/1/05 --
FF:TIM_B_004Proseminar_art of interactive media II M. Flašarzk 0/2/05 --
FF:TIM_B_010The New Media Art Canon. The Best of New Media Art II J. Horákovázk 0/2/05 --
FF:TIM_B_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/05 --
FF:TIM_B_014Aesthetic Theories of Multimedia and Synesthesis II M. Flašarzk 1/1/05 --
25 credits