FF FNAJApJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJA_ English Language and Literature

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má dvě části:
1. Obhajoba diplomové práce
2. Anglický jazyk a literatura
Druhou část SZZ tvoří ústní zkouška z odborné literatury v rámci
zaměření, které si student volí během studia formou výběru povinně
volitelných předmětů a s ohledem na zaměření své diplomové práce.
Aktuální seznamy literatury pro jednotlivá odborná zaměření jsou k
dispozici na
http://anglistika.phil.muni.cz/studium/informace-ke-studiu/books-master-s-state-exam.
V rámci těchto seznamů si studenti povinně volí 2 ze 4 doporučených
přehledových textů v rámci svého zaměření (např. Bloom/Eagleton a
Brantlinger/Jenks u literárně-kulturologického a
Crystal/Svartvik&Leech a Firbas/Vachek u jazykovědného zaměření).
Další 3 knihy si vybírají ze tří skupin tak, aby v rámci studentova
odborného zaměření byly pokryty relevantní disciplíny. Cílem zkoušky
je prověřit odborné znalosti studenta formou otevřeného dialogu, a to
s ohledem na povědomí o historickém kontextu i aktuálním stavu vědění
v daném oboru.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Dynamic Semantic Scales and Verbs of Motion
Czech and English Dictionaries of Collocations
Downtoners from a Semantic Point of View
Evaluative language in journalistic discourse
Female Characters in The English and Scottish Popular Ballads
Identity and Loss in Films by Atom Egoyan
Comparison of the English Way of Advertising with its Spanish Counterparts
The Films that Made It: Independent Canadian Women Filmmakers and the Recipe for Success
The Slave Narrative and its Crucial Features
Ethnic Identity among Children of Immigrants to Australia
"The Exterminator Does a Good Job:" The Discourse of Naked Lunch

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL29800Seminář k magisterské diplomové práci I J. Smithz 0/0/06 3P
FF:AJL29801Seminář k magisterské diplomové práci II J. Smithz 0/0/020 4P
FF:AJL29850Magisterská diplomová práce J. Chovanecz 0/0/0- 4P
26 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL20001Teorie literatury a kultury I M. Kaylorzk 0/2/08 1Z
FF:AJL20002Teorie literatury a kultury II T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:AJL20003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 2Z
FF:AJL20004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:AJL20006Česká literatura v angličtině B. Fořtzk 0/2/08 3Z
FF:AJL21110Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- --
FF:AJL21120Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- --
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL22065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 1-
FF:AJL22066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 2-
FF:AJL22068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3-
FF:AJL22082Pragmatika J. Chamonikolasovázk 0/2/06 4-
FF:AJL22083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 1-
FF:AJL22087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL22089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva J. Chamonikolasovázk 0/2/06 3-
FF:AJL22091Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovaneczk 0/2/06 4-
FF:AJL22093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 1-
FF:AJL22098Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL24054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 3-
FF:AJL24055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Frankovázk 0/2/06 4-
FF:AJL24090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 1-
FF:AJL24101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 2-
FF:AJL25056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 3-
FF:AJL26071John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardyzk 0/2/06 4-
FF:AJL27051Současné indiánské komunity J. Chamonikolasovázk 0/2/06 1-
FF:AJL27053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled J. Smithzk 0/2/06 2-
FF:AJL27075Philip K. Dick on Screen F. Krajníkzk 0/2/06 3-
FF:AJL28042Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 4-
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 4-
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 1-
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2-
144 kreditů