Cíle studijního programu

Jedná se o placený studijní program akreditovaný v angličtině. Zájemcům, kteří hovoří česky, nabízíme neplacené studium programu Anglický jazyk a literatura.

Tento studijní program se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a Literární a kulturní studia. Každý student si zvolí jednu z těchto specializací. Všichni studenti musejí absolvovat pět povinných přehledových kurzů. Zbytek programu sestává z povinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření, a volitelných kurzů v rámci MU. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Jedná se o placený studijní program akreditovaný v angličtině. Zájemcům, kteří hovoří česky, nabízíme neplacené studium programu Anglický jazyk a literatura.

  Tento studijní program se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a Literární a kulturní studia. Každý student si zvolí jednu z těchto specializací. Všichni studenti musejí absolvovat pět povinných přehledových kurzů. Zbytek programu sestává z povinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření, a volitelných kurzů v rámci MU. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat jazykovými kompetencemi v písemném i ústním projevu na úrovni C2 (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky);
  • mít hluboké znalosti v oblasti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglofonních zemí;
  • disponovat hlubokými znalostmi moderní funkční jazykovědy včetně historie anglického jazyka;
  • nezávislé práce a kritické analýzy.
  • analyzovat, vyhodnotit a interpretovat primární a sekundární texty z oblasti literatury, kulturních studií, lingvistiky a překladu
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent oboru je schopen komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu. Absolvent je schopen analyzovat specifické formy a funkce jazyka s ohledem na komunikaci v různých žánrech a situacích. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské diplomové práce je 125 000 znaků včetně poznámkového aparátu, vysvětlivek a soupisu použité literatury (bez titulních stran, obsahu, poděkování a příloh). Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Cílem magisterské práce je prokázat schopnost studenta kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie a nacházet odpovědi na zadanou výzkumnou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě splnění podmínek přijetí je možné pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech Anglický jazyk nebo Literatury v angličtině.

Základní údaje

Zkratka
N-AJA_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

13
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje