FF FNANDRpV Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium je ukončeno ústní státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška probíhá podle okruhů otázek, které jsou odvozeny z výstupů z učení povinných a vybraných povinně volitelných předmětů.
Okruhy státních zkoušek jsou dostupné zde:
https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/okruhy-otazek-ke-statni-zaverecne-zkousce-magisterske-andragogika.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Cyklus perspektivní transformace jako nástroj evaluace služeb kariérového poradenství https://is.muni.cz/th/399309/ff_m/
Dospělý v roli studenta vysoké školy https://is.muni.cz/th/397641/ff_m/ Koncept Otevřené univerzity: realizace ve vybraných
zemích EU https://is.muni.cz/th/439465/ff_m/ Mezigenerační přenos tradičních řemesel v rodině https://is.muni.cz/th/382710/Mladí dospělí na zkušené ve studentské organizaci https://is.muni.cz/th/406914/ff_m/ Pracovní spokojenost a její
vztah k fluktuačním tendencím https://is.muni.cz/th/398808/ff_m/ Sociální a pracovní adaptace absolventů andragogiky
https://is.muni.cz/th/383241/ff_m/ Učení se z kulturní diverzity na pracovišti https://is.muni.cz/th/399578/ff_m/
Vnímání moci vysokoškolských učitelů jejich studenty https://is.muni.cz/th/399172/ff_m/ Vzdělávací a rozvojové potřeby
zaměstnanců - perspektivy uvnitř organizace https://is.muni.cz/th/319853/ff_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM001Andragogika I M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM002Andragogika II M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
FF:PAM003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
FF:PAM200Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýSZk 0/0/0 individuálně.- 4-
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM004Kvantitativní výzkum P. Hlaďozk 1/1/06 1P
FF:PAM005Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 2P
FF:PAM007Řízení vzdělávacích institucí M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PAM008Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých B. Lazarovázk 1/1/06 3P
FF:PAM010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 1/1/06 4P
FF:PAM105Inovace v českém vzdělávání P. Novotnýz 0/2/04 3P
FF:PAM117Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 10/16/04 3P
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 4P
FF:PAM135Lektorské minimum P. Novotnýz 1/1/03 3P
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 4P
FF:PAM147Age management P. Hlaďoz 0/16/04 3P
FF:PAM149Pedagogická evaluace M. Polz 1/1/04 2P
59 kreditů