K sobě, k druhým, k profesi.

Cíle studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Absolvent studijního oboru Andragogika disponuje širokým spektrem znalostí vědního oboru, zná jeho principy a strukturu a rovněž i souvislosti s příbuznými obory. Absolvent navazujícího magisterského studia Andragogiky je připraven pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení andragogického výzkumu.

Studium mj. klade důraz na přípravu profesně zdatných absolventů, kteří budou znalí praxe vzdělávání dospělých, kompetenčně vybaveni pro celou škálu profesních aktivit, orientující se na mezinárodní úrovni, tzn. zaměstnatelné na konkurenčním trhu vzdělávání.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit odborníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Absolvent studijního oboru Andragogika disponuje širokým spektrem znalostí vědního oboru, zná jeho principy a strukturu a rovněž i souvislosti s příbuznými obory. Absolvent navazujícího magisterského studia Andragogiky je připraven pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení andragogického výzkumu.

  Studium mj. klade důraz na přípravu profesně zdatných absolventů, kteří budou znalí praxe vzdělávání dospělých, kompetenčně vybaveni pro celou škálu profesních aktivit, orientující se na mezinárodní úrovni, tzn. zaměstnatelné na konkurenčním trhu vzdělávání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Odborně a koncepčně pracovat v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.
  • Samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity a realizovat vzdělávací kurz pro dospělé ve všech jeho fázích.
  • Ovládat adekvátní didaktické a metodické přístupy ke vzdělávání dospělých, jako jsou e-learning, pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje atd.
  • Charakterizovat a zhodnotit teorie, koncepty a metody soudobého poznání v andragogických (i příbuzných disciplínách) vztahující se k procesu vyučování a učení dospělých.
  • Orientovat se v procesech, principech a mechanismech vzdělávací politiky na národní a evropské úrovni.
  • Zpracovávat průzkumy a využívat data z výzkumů edukační reality.
  • Analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin ve vzdělávání dospělých.
  • Využívat principů projektového managementu při tvorbě, realizaci i řízení projektů ve vzdělávání.
  • Uplatnit znalost systémů řízení lidských zdrojů v organizaci při výběru, umisťování a hodnocení pracovníků.
  • Aplikovat znalost základní problematiky pracovně právních vztahů ve vzdělávání i v řízení lidských zdrojů.
  • Rozpoznat potřebu poradenské podpory a doporučit dospělému služby kariérového poradenství.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru Andragogika se uplatňují v institucích vzdělávajících dospělé coby manažeři a administrátoři vzdělávání, případně metodici a lektoři. Dále se uplatňují personálních odděleních veřejných i soukromých organizací a v podnikovém vzdělávání coby personalisté, manažeři lidských zdrojů a manažeři vzdělávání. Koncepční práci a na důkazech postavenou politiku vykonávají v orgánech státní zprávy a samosprávy. Absolventi také nacházejí uplatnění jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 100 hodin. Odborná praxe má za cíl otevřít studentům prostor pro získání praktických dovedností a kompetencí pro práci ve vzdělávání dospělých. Součástí praxe je rovněž prezentace vlastní práce studentů v průběhu praxe a následná reflexe získané zkušenosti. Praxe se realizuje u partnerů, se kterými jsou zajištěny potřebné smluvní vztahy. Většina partnerů spolupracuje na realizaci praxí dlouhodobě. Z orgánů veřejné správy a samosprávy jde např. o Krajský úřad JMK, ze vzdělávacích institucí je to např. Akademie Jana Ámose Komenského, z poradenských zařízení Centrum vzdělávání všem, ze zaměstnavatelských organizací mj. Zetor, a.s.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah magisterské diplomové práce je 120 000 znaků. Maximální rozsah 200 000 znaků.

  Je možné si vybírat ze tří základních typů práce: 1) Teoreticko-empirická práce obsahující výzkumný projekt, 2) Teoreticko-aplikační práce, 3) Teoretická práce.

  Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem. Prezentuje aktuální stav poznání tématu. Zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní. Hlavní argumenty jsou průkazné. Text je terminologicky jednotný a terminologie přiměřená. Práce má jasné závěry.

  Zkoumaný vzorek a použitá metoda jsou dostatečně popsány. Kvantitativní či kvalitativní metoda je vhodně vybrána. Prezentace výsledků je srozumitelná. Interpretace a diskuse výsledků jsou přiměřené a korektní. Tabulky jsou dobře zpracovány a jsou přehledné a srozumitelné.

  Nedílnou součástí diplomové práce je ukázka sesbíraného datového materiálu (v příloze práce). V případě kvalitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti stran přepisu rozhovoru či terénních poznámek, v případě kvantitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti oskenovaných vyplněných dotazníků. Data musí být anonymizována, tzn., pravá jména musí být nahrazena pseudonymy. V případě použití jiných výzkumných postupů a metod je nutné konzultovat ukázku sesbíraného datového materiálu s vedoucím diplomové práce.

  Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty.

  Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným výzkumům, metodologické uvažování a schopnost srozumitelně, smysluplně a přehledně prezentovat výsledky výzkumů.

  Aplikační část: prokazuje porozumění existujícímu modelovému projektu nebo vytváří modelový projekt realizovatelný v praxi.

  Práce musí obsahovat úvodní strany a prohlášení autora o původnosti práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu v oblasti pedagogických věd obecně a specificky andragogiky.

Základní údaje

Zkratka
N-ANDR_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

64
počet aktivních studentů
88
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje