FSS VSPLZ95 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v magisterském navazujícím studiu VSPLZ se koná v každém semestru a má dvě součásti: 1. obhajobu diplomové práce, a 2. písemnou zkoušku schopnosti vypracovat expertizu ke zvolenému problému.
Obhajoba diplomové práce
Standardní rozsah základního textu diplomové práce (bez poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) se u magisterské diplomové práce musí pohybovat v rozmezí 18 000 až 22 000 slov (144 000 až 162 000 znaků včetně mezer).
Kvalita diplomových prací je posuzována podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou nástrojem posouzení práce diplomové v průběhu oponentního řízení. Formální kritéria jsou východiskem pro stanovení podmínek přiznání zápočtu z předmětu Závěrečná práce.
Forma, průběh a podmínky písemné zkoušky
Úkolem studentů je během vymezené doby vypracovat stať (expertizu).
Tato forma zkoušky ověřuje schopnost studentů syntetickým způsobem aplikovat na rozbor a řešení konkrétního problému v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů studiem získané teoretické i empirické poznatky, stejně jako osvojené metodické postupy a získané analytické schopnosti a dovednosti. Zejména je kladen důraz na propojení/syntézu poznatků z různých předmětů, které studenti absolvovali, na volbu a důsledné uplatnění metodicky vhodného postup analýzy problému a/nebo formování návrhů jeho řešení (klíčové jsou poznatky a dovednosti z předmětů evaluační výzkum, implementace veřejných programů, a další povinné předměty jednotlivých specializací).

Možné typy zadání

1. Teoretická reflexe programů a opatření sociální politiky či politiky zaměstnanosti na úrovni EU, států nebo regionů (např. z hlediska teorií sociálního státu i teorií reflektujících jeho sociální, ekonomické a politické souvislosti, teorie pracovního trhu aj.).

2. Zásady (metodika) vypracování projektu řešení vybraného sociálního problému/aspektu situace vybrané cílové populace (např. mladé rodiny, neúplné rodiny, senioři, zdravotně handicapovaní, specifické kategorie zaměstnanců, lidé ohrožení sociální exkluzí/marginalizovaní, a jiné kategorie klientů sociálních intervencí).

3. Vypracování projektu zavedení nebo návrhu žádoucí změny vybrané instituce (organizace, programu, intervence, zákona apod.) sociální politiky nebo sociální práce. apod.).

4. Analýza (mimo jiné např. na základě komparace), zhodnocení (evaluace) a/nebo návrh opatření (na národní či lokální úrovni) v některé z oblastí sociální politiky (např. sociální pomoc, řešení problémů sociální exkluze a marginalizace specifických sociálních kategorií, rodinná politika, politika důchodová a zabezpečení ve stáří, politika bydlení aj.).

Společným prvkem všech uvedených typů zadání je výběr druhého stupně:
Poté, co si studenti vyberou jeden z typů zadání, vybírají v jeho rámci z určeného seznamu témat, problémů, situací nebo oblastí sociální politiky nebo sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, řízení lidských zdrojů a sociálního rozvoje.
Tyto seznamy vždy obsahují témata, problémy, situace, oblasti, které byly předmětem magisterského navazujícího studia programu VSPLZ.
Témata magisterské státní zkoušky jsou tedy rámcově vymezena běžně dostupným programem magisterského studia VPLZ, případně sylaby v něm uvedených kursů. Druhý stupeň výběru každému ze studentů umožňuje, aby pro své pojednání mohl volit témata těch volitelných kursů, které absolvoval.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Podmínky pro sladění práce a rodiny ve vybraných pracovních organizacích v perspektivě zaměstnaných matek
Slaďování pracovního a rodinného života z perspektivy mužů
Problematika bydlení sociálně vyloučených rodin s dětmi v městě Brně – analýza potřeb z perspektivy účastníků programu
Sledování změn životních podmínek, jež umožňují překonat bariéry sociální inkluze u zvolené cílové skupiny
Zkušenost pracovníků zdravotnické organizace s implementací standardů kvality zdravotní péče

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898 -- 0/0- 2P
FSS:VPL899 -- 0/0- 3P
12 kreditů

Povinné předměty

Do počtu 120 kreditů jsou započteny povinně 4 kredity za jazykovou přípravu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL801 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL810 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 2Z
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty společné části.

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 5 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL802 -- 0/0- 1P
FSS:VPL809 -- 0/0- 2P
FSS:VPL818 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL807 -- 0/0- 4-
FSS:VPL816 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL805 -- 0/0- 2P
FSS:VPL816 -- 0/0- 2P
FSS:VPL817 -- 0/0- 1P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:SPR812 -- 0/0- 4-
FSS:VPL822 -- 0/0- 2-
FSS:VPL824 -- 0/0- 3-
4 kredity