MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
PhDr. Vladimír Hřebíček (cvičící)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_RKMD/02: St 8:00–11:50 S307, V. Hřebíček
MPV_RKMD/03: St 12:00–15:50 S313, R. Lukášová
Předpoklady
! MPV_COMA Comm & Manag. Skills Training && ! NOW ( MPV_COMA Comm & Manag. Skills Training )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Jiné omezení: Pro zapsání MPV_RKMD nesmí mít student absolvovaný nebo současně registrovaný MPV_COMA.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky o efektivní komunikaci v řízení a prostřednictvím výcvikových metod rozvinout jejich komunikační dovednosti potřebné pro řízení spolupracovníků a jednání s partnery mimo organizaci. Úvodní studijní bloky předmětu jsou zaměřeny na základní komunikační dovednosti potřebné pro efektivnost komunikačního procesu, navazující bloky směřují k rozvoji vybraných manažerských dovedností.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu by měl student mít znalosti a dovednosti, které mu umožní: - efektivně sdělovat a předávat informace; - efektivně klást otázky, naslouchat, argumentovat; - aplikovat asertivní způsob komunikace ; - připravit a realizovat efektivní prezentaci; - vést hodnotící rozhovor ; - vyjednávat.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, požadavky k zápočtu. Komunikační proces, komunikace slovní a mimoslovní. Význam efektivní komunikace v řízení, možnosti a metody rozvoje komunikačních dovedností.
 • 2. Základní komunikační dovednosti. Zásady účinné slovní komunikace. Kladení otázek - typy otázek, výhody a nevýhody jednotlivých typů otázek. Aktivní naslouchání - význam naslouchání, rozvoj dovednosti naslouchat. Účinná argumentace a přesvědčování – volba argumentů, formulace argumentů, výstavba argumentace.
 • 3. Účinná prezentace. Příprava prezentace, struktura prezentace, účinná slovní a mimoslovní komunikace při prezentaci. Vizuální pomůcky a jejich význam, zásady efektivního použití.
 • 4. Asertivita a její význam. Asertivní, pasivní a agresivní jednání - charakteristika, důsledky pro řídící práci. Asertivní práva, asertivní techniky. Intrapersonální a interpersonální přínos asertivního myšlení a jednání.
 • 5. Komunikační typy osobnosti, efektivní strategie jednání s jednotlivými typy.
 • 6. Rozhovory se spolupracovníky – druhy, význam, zásady efektivního vedení. Výběrový rozhovor, hodnotící rozhovor. Příprava a zásady účinného vedení.
 • 7. Vyjednávání. Příprava na vyjednávání, vyjednávací styly. Individuální a týmové vyjednávání.
Literatura
  povinná literatura
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 s. ISBN 80-210-3948-5. info
 • Pozitivní řízení : asertivita pro manažery. Edited by Paddy O'Brien. 3. vyd. Praha: Management Press, 2003. 212 s. ISBN 8072610775. info
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
  doporučená literatura
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Tajemství úspěšného jednání. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 162 s. ISBN 80-85623-84-6. info
 • MENTZEL, Wolfgang. Rozhovory se spolupracovníky. Praha: Grada, 2004. 106 s. ISBN 8024704080. info
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN 9788024735665. info
 • MATĚJKA, Marek a Pavel VIDLAŘ. Vše o přijímacím pohovoru : jak poznat druhou stranu. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Grada, 2007. 213 s. ISBN 9788024719726. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou zaměřeny na objasnění základní teorie, účelem seminářů je za použití tréninkových metod (hraní rolí, modelových situací, tréninkových videofilmů)rozvinout komunikační a manažerské dovednosti studentů.
Metody hodnocení
Vzhledem k účelu daného kurzu (nácvik komunikačních a manažerských dovedností) je účast na cvičeních povinná (možná je jedna neomluvená absence).

Požadavky k ukončení předmětu: účast na cvičeních (možná jedna neomluvená absence), příprava a předvedení prezentace na zadané téma, znalostní test (minimální úspěšnost 60%).

Temata prezentace (s možností volby): 1. prezentace výsledků diplomové práce, 2. prezentace na téma dle vlastní volby (v rámci studovaného oboru), a to buď s cílem informovat nebo s cílem přesvědčit.
Informace učitele
Vzhledem ke specifickému zaměření předmětu je účast studentů na cvičeních povinná (možná je jedna neomluvená absence). V zájmu zabezpečení časového prostoru pro zpracovávání diplomové práce v závěru studia bude však výuka předmětu Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností soustředěna pouze do první poloviny semestru. Organizována bude následujícím způsobem: 1. týden semestru - 1 hodina přednášky, 2 hodiny cvičení, 2. až 7. týden semestru - 2 hod. přednášky, 4 hodiny cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPV_RKMD