PřF ANGE Analytický geochemik
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-ANGE_ Analytický geochemik

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

První částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška (SDZ), jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 32 při splnění povinností daných čl. 30. Doktorand připraví teze dizertační práce, které předloží nejpozději 1 měsíc před konáním SDZ. SDZ musí být vykonána v průběhu 5. až 6. semestru studia. V rámci SDZ zkoušený student nejprve seznámí komisi s tezemi své disertační práce. Dále se prověřuje celková úroveň znalostí analytické chemie a geochemie v širší obecné rovině, důkladněji se probírají vědomosti v podoboru, ve kterém je vypracována dizertační práce. Podle charakteru práce se prověřují i znalosti ze speciálních oborů. Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným během studia, na celkový rozhled uchazeče, na jeho schopnosti samostatně se orientovat v oborech analytická chemie a geochemie a na jeho zájem o nejnovější informace z odborné literatury. Přihlíží se ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho disertační práce. Rámcové okruhy témat ke státní doktorské zkoušce:
- Moderní trendy v analytické chemii
- Analytické metody v geochemii
-Zpracování dat a statistická analýza
-Geologické procesy, mineralogie, petrografie, geochemie
- Metody výzkumu použité v disertaci uchazeče

Druhou částí státní doktorské zkoušky je obhajoba dizertační práce, která může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Přístup k obhajobě doktorské disertace je podmíněn splněním podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborných časopisech. Upřednostňovanou formou dizertace v programu Analytický geochemik je souhrnný elaborát obsahující přehled dosavadních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále závěrečné shrnutí výsledků, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných. Možnou formou dizertační práce je komentovaný soubor publikovaných vědeckých prací, které student musí doplnit originálním průvodním textem, který prokáže schopnost syntézy a zasazení dílčích výsledků do aktuálního stavu vědy. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich. Obhajoba dizertační práce má prokázat schopnost uchazeče prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba dizertační práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponentů práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu veřejné diskuze.

Studijní a výzkumné povinnosti

Doktorské studium programu Analytický geochemik je rozděleno do tří etap. Během první etapy připraví student spolu se školitelem svůj ISP. V druhé etapě plní podmínky přistoupení ke státní doktorské zkoušce a ve třetí etapě vykoná SDZ a splní podmínky pro přistoupení k obhajobě. Průchod studiem je sledován formou plnění konkrétních milníků v ISP. Prostup etapami u každého studenta v programu sleduje Oborová rada a hodnotí je při každoročních hodnoticích schůzkách.

Milník 1 – Konec 1. semestru
- student spolu se školitelem připraví detailní ISP, který schválí Oborová rada programu Analytický geochemik.
Milník 2 – Konec 4. semestru
- student absolvuje všechny předměty teoretické a praktické přípravy, což prokáže úspěšným zakončením 4 předmětů rozšiřujících teoretické vědomosti a prohlubujících znalosti širšího vědního oboru (ukončené zkouškou) a 4 předmětů prohlubujících specializované znalosti oboru (ukončené kolokviem nebo zápočtem)
- student absolvuje Oborový seminář a seminář XD107 a získá potřebný počet zápočtů
- v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
- student prokáže splnění povinností jazykové kompetence v odborné angličtině
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem získáním zápočtů za předmět Pomoc při výuce (XD102)
- student splní další doplňkové povinnosti dle ISP
- student připraví teze dizertační práce
- student předloží žádost o vykonání SDZ

Milník 3 – Konec standardní doby studia (konec 8. semestru)
- student předloží teze disertační práce nejpozději jeden měsíc před SDZ
- student vykoná v 5. až 6. semestru SDZ
- student připraví dizertační práci k obhajobě plněním předmětu Příprava disertační práce (XD100)
- splní podmínky publikační činnosti publikováním výsledků v odborné literatuře
- student absolvuje semináře a získá zápočty za Oborový seminář, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia, seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia
- student absolvuje a získá zápočty za Seminář DSP XD107, na němž je účast povinná po skutečnou dobu studia. Předmět je realizován studentskou konferencí na konci každého semestru. V případě zahraniční stáže je studentovi uznáno absolvování XD 107 na základě prezentace na semináři pracovního týmu v zahraničí. Student během doby studia prezentuje dva postery a v semestru před obhajobou své disertační práce vystoupí na konferenci s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář je povinný pro studenty kombinovaného studia během standardní doby studia (první 4 roky), přednáška před obhajobou je povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou)
- v každém podzimním semestru absolvuje předmět Zacházení s chemickými látkami (C7777)
- student prokáže splnění povinnosti prezentace na zahraniční konferenci získáním zápočtu za předmět Odborná přednáška v cizím jazyce (XD106)
- student prokáže splnění mezinárodní spolupráce získáním zápočtu za předmět Zahraniční pracovní pobyt (XD110)
- student předloží žádost o obhajobu dizertační práce

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Izotopy B v turmalínech různých typů hornin Svrateckého krystalinika
Variace ve složení REE a dalších stopových prvků v turmalínech z granitických hornin
Izotopy Li ve slídách granitických pegmatitů moldanubika
Distribuce REE v koexistujích fosfátech a silikátech granitických hornin
Lehké prvky (Li, Be, B) v minerálech skupiny cordieritu a jejich petrogenetický význam
Variace koncentrací U, Th, REE a Zr ve vybraných minerálech U-ložiska Rožná
Vývoj metod rychlého mapovaní prostorové distribuce prvků v minerálech a horninách metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS
Kalibrace spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS s využitím metod XRF a ICP OES pro využití ke kvantitativní analýze v geologii
Vývoj chemometrických postupů pro vyhodnocení a interpretaci dat získaných spektroskopií laserem buzeného plazmatu LIBS
Vliv úpravy povrchu vzorku na přesnost metody LA-ICP-MS pro plošné mapování geologických materiálů
Vývoj „single-pulse“ metody Nanoparticle-Enhanced LA-ICP-MS pro nedestruktivní analýzu
Studium interakce laserového záření s geologickými vzorky a používanými standardy v LA-ICP-MS
Studium distribuce prvků v horninách a minerálech

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- --
PřF:CD101Oborový seminář I J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD201Oborový seminář II J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD301Oborový seminář III J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD401Oborový seminář IV J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD501Oborový seminář V J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD601Oborový seminář VI J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD701Oborový seminář VII J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD801Oborový seminář VIII J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:G0101Školení BOZP a PO pro geology P. Kadlecz 0/0/0 1 hodina.- --
PřF:GD101Seminář DSP J. Kalvodaz 0/1/01 --
PřF:GD511Disertační práce 1 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD521Disertační práce 2 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD531Disertační práce 3 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD541Disertační práce 4 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD551Disertační práce 5 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD561Disertační práce 6 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD571Disertační práce 7 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD581Disertační práce 8 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD611Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci Z. Lososz 0/0/010 --
PřF:GD701Zahraniční pracovní pobyt Z. Lososz 0/0/030 --
PřF:GV001Pomoc při výuce (pro doktorandy) R. Melicharz 0/05 --
PřF:XD100Příprava disertační práce L. Bláhaz 0/0/030 --
PřF:XD102Pomoc při výuce L. Bláhaz 0/0/010 --
PřF:XD106Odborná přednáška v cizím jazyce L. Bláhaz 0/0/010 --
PřF:XD107Seminář DSP Chemie J. Pinkasz 1/01 --
PřF:XD110Zahraniční pracovní pobyt L. Bláhaz 0/0/030 --
283 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C5150Trendy v analytické chemii J. Preislerzk 2/0/02+2 --
PřF:C6135Analýza jednorozměrných dat T. Vaculovičz 1/12 --
PřF:C7021Separační metody A J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7060Stopová analýza J. Komárekzk 2/0/02+2 --
PřF:C7080Lasery v analytické chemii K. Novotnýzk 2/0/02+2 --
PřF:C9051Stopová prvková analýza geologických materiálů ICP-MS II V. Kanickýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9053Stanovení obsahů prvků v geologických materiálech ICP-OES K. Novotnýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9054Analýza geologických vzorků pomocí ICP-OES K. Novotnýz 0/0/11 --
PřF:C9055Analýza geologických materiálů rentgenfluorescenční spektrometrií K. Novotnýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9057Příprava geologických vzorků k analýze K. Novotnýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9067Stopová prvková analýza geologických materiálů ICP-MS I V. Kanickýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9070Hmotnostní a optická plazmová spektrometrie V. Kanickýzk 2/0/02+2 --
PřF:GE111Vznik a vývoj Země pro analytické geochemiky J. Cempírekz 2/0/02 --
PřF:GE121Geochemie povrchu Země pro analytické geochemiky P. Pracnýz 1/0/01 --
PřF:GE131Chemické metody v geologii P. Pracnýz 1/0/01 --
PřF:GE141Horninotvorné minerály pro analytické geochemiky R. Čopjakováz 2/1/03 --
PřF:GE151Základy petrografie pro analytické geochemiky R. Čopjakováz 1/1/02 --
PřF:GE211Ložiskotvorné procesy pro analytické geochemiky J. Cempírekz 1/1/02 --
PřF:GE221Analytická hydrogeochemie P. Pracnýz 1/0/01 --
PřF:GE231Environmentální a geologické vzorkování E. Geršlováz 2/1/03 --
PřF:GE241Základy elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro geovědní obory R. Škodaz 2/0/02 --
PřF:GE251Praktické cvičení z elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro geovědní obory R. Škodaz 0/1/01 --
PřF:GE261Zpracování geochemických dat R. Čopjakováz 1/1/02 --
62 kreditů