Cíle studijního programu

Cílem interdisciplinárního doktorského studijního programu Analytický geochemik je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi a dovednostmi z vědních oborů Analytická chemie a Geologie. Příprava doktorandů se uskutečňuje na dvou ústavech PřF MUNI: na Ústavu chemie a Ústavu geologických věd. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Teoretické znalosti analytické chemie a geologie, které student získá absolvováním předmětů s prohlubujícím a rozšiřujícím zaměřením, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky získané studiem literatury a samostatně tvořit publikace a výzkumné zprávy v anglickém jazyce. Během studia si osvojí pedagogické zkušenosti a schopnost řízení při pomoci s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne je v podobě doktorské disertační práce. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích.

Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro plnění úkolů geologické praxe a obecně pro uplatnění v průmyslu. V současné době je při geologických aktivitách kladen silný důraz na ekonomické ukazatele přípravných, monitorovacích a prováděcích prací, což vyžaduje multidisciplinární znalosti vlastností a chování různorodého horninového prostředí, navržení cíleného analytického postupu a zvolení vhodné metodiky. Také posuzování již realizovaných projektů a jejich praktických dopadů vyžaduje znalosti o horninovém prostředí a analytických metodách. Připravenost absolventa řešit uvedené úkoly bude v tomto doktorském studiu zajištěna propojením základních geologických disciplín s moderní instrumentální analytickou chemií. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy, principy správné laboratorní praxe, počítačové zpracování výsledků a chemometrii a metrologii pro správné vyhodnocování výsledků analýz a validaci metod. Uvědomí si souvislosti mezi geovědami a analytickou chemií. Získané vědomosti a dovednosti z obou vědeckých oborů dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v průmyslové sféře.

Zvýšením podílu experimentálně zaměřených předmětů a zavedením praxe nové studium posiluje praktické kompetence absolventů v souladu s požadavky trhu práce. Mimo vlastní experimentální činnost studenta při realizaci výzkumu spojeného s tématem disertační práce a dále mimo praxi na jiném pracovišti obsahuje současný návrh kurikula cca 30% experimentální výuky v podobě laboratorních cvičení. Absolvent je proto flexibilní; dovede se přizpůsobit požadavkům pracovišť s analytickým i geologickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2022

Studium

 • Cíle

  Cílem interdisciplinárního doktorského studijního programu Analytický geochemik je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi a dovednostmi z vědních oborů Analytická chemie a Geologie. Příprava doktorandů se uskutečňuje na dvou ústavech PřF MUNI: na Ústavu chemie a Ústavu geologických věd. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Teoretické znalosti analytické chemie a geologie, které student získá absolvováním předmětů s prohlubujícím a rozšiřujícím zaměřením, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky získané studiem literatury a samostatně tvořit publikace a výzkumné zprávy v anglickém jazyce. Během studia si osvojí pedagogické zkušenosti a schopnost řízení při pomoci s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne je v podobě doktorské disertační práce. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích.

  Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro plnění úkolů geologické praxe a obecně pro uplatnění v průmyslu. V současné době je při geologických aktivitách kladen silný důraz na ekonomické ukazatele přípravných, monitorovacích a prováděcích prací, což vyžaduje multidisciplinární znalosti vlastností a chování různorodého horninového prostředí, navržení cíleného analytického postupu a zvolení vhodné metodiky. Také posuzování již realizovaných projektů a jejich praktických dopadů vyžaduje znalosti o horninovém prostředí a analytických metodách. Připravenost absolventa řešit uvedené úkoly bude v tomto doktorském studiu zajištěna propojením základních geologických disciplín s moderní instrumentální analytickou chemií. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy, principy správné laboratorní praxe, počítačové zpracování výsledků a chemometrii a metrologii pro správné vyhodnocování výsledků analýz a validaci metod. Uvědomí si souvislosti mezi geovědami a analytickou chemií. Získané vědomosti a dovednosti z obou vědeckých oborů dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v průmyslové sféře.

  Zvýšením podílu experimentálně zaměřených předmětů a zavedením praxe nové studium posiluje praktické kompetence absolventů v souladu s požadavky trhu práce. Mimo vlastní experimentální činnost studenta při realizaci výzkumu spojeného s tématem disertační práce a dále mimo praxi na jiném pracovišti obsahuje současný návrh kurikula cca 30% experimentální výuky v podobě laboratorních cvičení. Absolvent je proto flexibilní; dovede se přizpůsobit požadavkům pracovišť s analytickým i geologickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat experimentální metodiky a teoretické modely v oblasti analytické chemie a geologie, orientovat se v pokročilých metodách moderní analýzy geologických materiálů;
  • sepsat a k publikaci připravit vědecký text v podobě odborných článků v oblasti svého výzkumného zaměření, sepsat výzkumnou zprávu v aplikační sféře pro realizaci výrobní činnosti;
  • vyvíjet nové analytické metody a aplikovat je na konkrétní úkoly geologického výzkumu a praxe;
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v oblasti svého výzkumného zaměření;
  • orientovat se v chemické a geologické literatuře a dalších zdrojích informací;
  • chápat a umět používat teoretické znalosti a praktické dovednosti analytické chemie a geologie jako celku;
  • rozumět a plynule komunikovat v anglickém jazyce v odborném zaměření chemie a geologie;
  • využívat zkušenosti a kontakty získané z projektů mezinárodní spolupráce, účasti na konferencích a ze zahraničních pobytů;
  • efektivně předávat své znalosti, vědecké výsledky a zkušenosti ostatním díky svým dobrým pedagogickým schopnostem;
  • využívat získané přenositelné zkušenosti pro přípravu a řízení menších výzkumných projektů, obhajobu výsledků a řešení projektů, komunikaci a spolupráci v týmu a k motivaci mladších studentů pro tématiku výzkumu v oblasti své příslušné specializace;
  • osvojit si zodpovědnost za chod výzkumné laboratoře a při účasti v praktické výuce a tuto kompetenci umět posléze uplatnit v praxi v provozní / výzkumné laboratoři a při řízení jejího pracovního týmu;
 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce obsahuje souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále shrnutí výsledků a závěry, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných. Podmínkou pro úspěšné ukončení doktorského studia je publikování výsledků v odborné literatuře. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň přijaty k tisku do renomovaného odborného časopisu. Přístup k obhajobě doktorské disertace je podmíněn dosažením následujících kritérií:

  1. Doktorand je autorem dvou publikací v periodiku, jenž spadá do kvartilů Q1 nebo Q2 v daném oboru podle Web of Science nebo Scopus. Pokud je publikace zařazena do více oborů, počítá se nejlepší umístění. Doktorand je prvním autorem alespoň jedné z těchto publikací. Autorství nebo spoluautorství podané nebo udělené mezinárodní patentové přihlášky může být považováno za autorství jedné z těchto publikací, avšak pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou.

  nebo

  2. Doktorand je prvním autorem jedné publikace v prvním decilu periodik příslušného oboru podle Web of Science nebo Scopus s výjimkou přehledových článků (tato alternativa je možná pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou).

  Disertační práce může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Doktorand předkládá k přihlášce k obhajobě pro potřeby oponentů a členů komise následující dokumenty:

  1. Abstrakt práce v českém a anglickém jazyce shrnující motivy a výsledky práce

  2. Životopis autora

  3. Seznam publikační činnosti a konferenčních prezentací

Základní údaje

Zkratka
D-ANGE_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

3
počet aktivních studentů

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje