PrF ICT05 Právo informačních a komunikačních technologií
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PrF ICT_ Právo informačních a komunikačních technologií

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby disertační práce a ústní zkoušky. Obhajoba disertační práce probíhá před stálou komisí nebo komisí ustavenou ad hoc. Při obhajobě student představí výzkum, jehož výsledkem je disertační práce, a shrne její závěry. V rámci rozpravy student reaguje na posudky oponentů a dotazy členů komise. Obvyklá doba trvání obhajoby disertační práce je 60 min.
Ústní zkouška se koná před stálou zkušební komisí nebo zkušební komisí ustavenou ad hoc. V rámci zkoušky student bez přípravy odpovídá na odborné otázky kladené členy zkušební komise. Věcný rozsah otázek je omezen na následující tematické okruhy:
1. Pojem virtualizace, pojem aktualizace
2. Pojem informace, podstata organizace, právo jako informační systém
3. Teritorialita práva a informační suverenita státu
4. Pozitivistická, pragmatická a přirozenoprávní metoda v právu ICT
5. Formalizace práva a aktuální problémy právní informatiky
6. Algoritmická aplikace práva
7. Virtualizace procesu promulgace práva
8. Podstata kódu jako projevu normativní vůle definiční autority a jeho vztah k psanému právu
9. Regulační struktura internetu (její specifické rysy a odpovědnost definičních autorit)
10. Svoboda informace a její projevy v platném právu (právo na informace, opakované užití informací veřejného sektoru)
11. Právo na svobodu projevu a jeho ochrana pozitivním právem (včetně srování ochranných nástrojů v různých právních kulturách)
11. Regulatorní fenomén doménového jména
12. Subjekty v právu informačních a komunikačních technoogií, subjektivita autonomních systémů
13. Pojem informačního sebeurčení člověka a jeho zakotvení v judikatuře ESLP a ÚS
14. Pojem soukromí a jeho ochrana nástroji soukromého práva
15. Pojem osobních údajů a nástroje jejich právní ochrany
16. Právní regulace přeshraničních datových transakcí (osobní údaje, výzkumná data, duševní vlastnictví aj.)
17. Pojem a struktura nedistributivních práv v informační společnosti
18. Pojem a podstata kybernetické bezpečnosti, aktuální regulatorní přístupy
19. Kybernetický bezpečnostní incident jako užití síly (vč. otázky přičitatelnosti)
20. Informační feudalismus a informační anarchismus
21. Ekonomická hodnota dat a právní nástroje její ochrany (včetně duševního vlastnictví)
22. Zneužití práv duševního vlastnictví a zneužití dominantního postavení v sektoru ICT
23. Volný pohyb zboží a služeb v prostředí informační společnosti (právní regulace digitální ekonomiky na společném trhu)
24. Právní regulace eCommerce (vč. ochrany spotřebitele, ochrany před nekalosoutěžním jednáním, regulace platforem)
25. Fenomén elektronické dokumentace právního jednání a aktuální stav vývoje příslušných institutů (elektronická identifikace a autentizace, elektronický podpis a jeho deriváty)
26. Informační analýza procesu autoritativní aplikace práva
27. Virtualizace soudního a správního procesu
28. Virtualizace rozhodčího řízení a nové formy řešení sporů (soukromé ODR)
29. Právní regulace autonomních robotů
Celková délka trvání ústní zkoušky je obvykle 60 min.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní program je postaven především na samostatné vědecké práci studenta, individuálních konzultacích a expozici dílčích odborných výstupů odborné kritice. Součástí programu je rovněž kontaktní výuka, týmové aktivity a pedagogická práce. Studijní profil tedy sestává z následujících komponent:

Samostatná vědecká práce na disertaci – nejdůležitější součástí tohoto programu je samostatný výzkum, jehož výstupem je disertační práce. Příslušná témata zpravidla nejsou způsobilá k týmovému zpracování (tj. studenti se obvykle neúčastní týmových výzkumných aktivit), takže student obvykle provádí výzkum samostatně pod dohledem školitele. Dílčí výstupy disertačního výzkumu bývají průběžně představovány odborné kritice formou menších publikací (viz dále). Součástí samostatné vědecké práce je rovněž zahraniční stáž.

Samostatná vědecká práce v profilových kursech – v profilových kursech zpracovávají studenti pod vedením příslušného garanta zadané odborné téma a výsledek následně prezentují formou oponovaného referátu na semestrálním doktorském kolokviu.

Publikace – v rámci studia mají studenti povinnost prezentovat dílčí výstupy svého disertačního výzkumu formou tuzemských a zahraničních konferencí a odborných publikací. Strukturu a frekvenci výstupů volí student ve spolupráci se školitelem tak, aby zahrnovala relevantní tuzemská a zahraniční odborná fóra a odborné časopisy. Formou průběžných recenzovaných publikací lze dosáhnout splnění podmínky předchozí publikace disertační práce (tj. disertační práce může sestávat z upravených textů dříve publikovaných jako recenzované články).

Pedagogická praxe – v kombinovaném studiu se studenti v omezené míře podílejí na výuce v magisterských a bakalářských kursech v oboru práva ICT. Smyslem výuky je rozvoj didaktických a prezentačních dovedností a schopností studenta zpracovat předmětná témata do formy přijatelné širší veřejností. Součástí pedagogické praxe je též vedení nebo oponování studentských vědeckých odborných prací nebo kvalifikačních prací na nižších stupních studia.

Kontaktní výuka – Tato komponenta je zastoupena v relativně malé míře. Kontaktním způsobem jsou vyučovány kursy společného propedeutického základu.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Program existuje pouze 4 roky, takže byly doposud podány jen 3 disertační práce na témata:
- Kybernetická bezpečnost v České republice (práce obhájena)
- Princip technologické neutrality v kybernetické bezpečnosti (práce obhájena)
- Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů (práce podána k obhajobě)

V nižších ročnících v současné době studují doktorandi s následujícími tématy disertačních prací:
- Elektronický důkazní prostředek
- Právo a nové formy poloumělého života
- Osobní údaje v čase a prostoru
- Právní aspekty užití software jako služby
- The future of software law in the age of Artificial Interlligence
- Legitimita aktivních protiopatření v kybernetické bezpečnosti
- Právní aspekty autonomních technologií
- Software jakožto veřejná investice

Doporučený průchod studijním plánem

Disertace - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1DIS01Zahájení přípravy disertační práce I J. Šilhánk 0/0/010 1Z
PrF:D2DIS02Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:D2DIS03Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:D2DIS05Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři J. Šilhánk 0/0/04 2Z
PrF:D2DIS04Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:D3DIS07Příprava disertační práce I - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 3Z
PrF:D3DIS06Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 3Z
PrF:D4DIS07Příprava disertační práce II - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 4Z
PrF:D4DIS06Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 4Z
PrF:D5DIS07Příprava disertační práce III - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 5Z
PrF:D5DIS06Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 5Z
PrF:D6DIS06Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 6Z
PrF:D6DIS07Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP J. Šilhánk 0/0/05 6Z
PrF:D7DIS08Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci J. Šilhánk 0/0/05 7Z
PrF:D7DIS09Disertační práce I - koncept J. Šilhánk 0/0/025 7Z
PrF:D8DIS10Disertační práce II J. Šilhánk 0/030 8Z
PrF:D9DIS11Příprava na obhajobu disertační práce J. Šilhánz 0/0/0- 9Z
120 kreditů

Společný základ - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1PED01Pomocná pedagogická práce I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:D1SVZ11Základy vědecké práce I M. Večeřaz 0/0/0 5 přednášek.2 1-
PrF:D2SVZ11Základy vědecké práce II M. Večeřaz 0/0/02 2-
PrF:D2PED01Pomocná pedagogická práce II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:D3PED02Pedagogická práce I J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:D3SVZ12Aktuální otázky právní vědy a praxe I J. Šilhánz 0/1/02 3-
PrF:D4SVZ12Aktuální otázky právní vědy a praxe II J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:D4PED02Pedagogická práce II J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:D5PED02Pedagogická práce III J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:D5SVZ14Právně teoretické myšlení I M. Večeřaz 0/02 5-
PrF:D6SVZ14Právně teoretické myšlení II M. Večeřaz 0/0/02 6-
PrF:D6PED02Pedagogická práce IV J. Šilhánz 0/0/02 6-
24 kreditů

Odborné předměty povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1PIT01Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu I P. Koukalz 0/0/05 1P
PrF:D1PIT02Teorie práva informačních a komunikačních technologií I R. Polčákz 0/0/05 1P
PrF:D1PIT03eGovernment a eJustice I R. Polčákz 0/0/02 1P
PrF:D2PIT04Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu II P. Koukalz 0/05 2P
PrF:D2PIT05Teorie práva informačních a komunikačních technologií II R. Polčákz 0/05 2P
PrF:D2PIT06eGovernment a eJustice II R. Polčákz 0/02 2P
PrF:D3PIT07Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu III P. Koukalz 0/0/05 3P
PrF:D3PIT08Teorie práva informačních a komunikačních technologií III R. Polčákz 0/0/05 3P
PrF:D3PIT09Právo elektronického obchodu I J. Kotásekz 0/0/02 3P
PrF:D4PIT10Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu IV P. Koukalz 0/05 4P
PrF:D4PIT11Teorie práva informačních a komunikačních technologií IV R. Polčákz 0/05 4P
PrF:D4PIT12Právo elektronického obchodu II J. Kotásekz 0/02 4P
PrF:D5PIT13Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu V P. Koukalz 0/0/05 5P
PrF:D5PIT14Teorie práva informačních a komunikačních technologií V R. Polčákz 0/0/05 5P
PrF:D5PIT15Právo elektronického obchodu III J. Kotásekz 0/0/02 5P
PrF:D6PIT17Teorie práva informačních a komunikačních technologií VI R. Polčákz 0/05 6P
PrF:D6PIT18Právo elektronického obchodu IV J. Kotásekz 0/02 6P
PrF:D6PIT16Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu VI P. Koukalz 0/05 6P
72 kreditů

Světový jazyk - povinně volitelný předmět

Student si zapíše alespoň jeden světový jazyk.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:D1JAZ01Angličtina I R. Šimekz 0/03 1Z
PrF:D1JAZ02Francouzština I K. Sedláčkováz 0/03 1Z
PrF:D1JAZ03Němčina I E. Šrámkováz 0/0/03 1Z
PrF:D2JAZ03Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/05 2Z
PrF:D2JAZ02Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/05 2Z
PrF:D2JAZ01Angličtina II R. Šimekzk 0/0/05 2Z
24 kreditů

Disertace - povinně volitelné předměty pro 3. až 6. semestr

Student si vybírá povinně volitelné předměty tak, že celková kreditová hodnota dosáhne 240 kreditů. Při výběru a řazení kursů je třeba zohlednit charakter požadovaného plnění. U publikací je třeba počítat s tím, že uznatelná pro účely kreditového plnění je pouze publikace, která je v průběhu semestru vydána nebo přijata k publikaci (tj. student musí při plánování studia zohlednit např. redakční a recenzní lhůty recenzní lhůty). Při zařazení zahraniční stáže je rovněž třeba počítat se schvalovacími procesy (např. s výběrovým řízením pro ERASMUS).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DPVP01Příprava disertační práce - zahraniční stáž J. Šilhánk 0/0/04 3-
PrF:DPVP02Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR J. Šilhánk 0/04 3-
PrF:DPVP03Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) J. Šilhánk 0/04 4-
PrF:DPVP04Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) J. Šilhánk 0/04 4-
PrF:DPVP05Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury J. Šilhánk 0/02 5-
PrF:DPVP06Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku J. Šilhánk 0/02 6-
20 kreditů

Státní doktorská zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DPITSDZStátní doktorská zkouška J. ŠilhánSDzk 0/0/0- 8P
0 kreditů