PřF ANGE Analytický geochemik
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-ANGE_ Analytický geochemik

Povinné předměty

Předmět XD100 si zapisuje student každý semestr, ekvivalentem je předmět GD5x1, kde "x" je číslo semestru. CDn01, n = 1-8, se zapisuje po dobu 8 semestrů, ekvivalentem je GD101, který se zapisuje po dobu 8 semestrů. XD107 se zapisuje každý semestr. C7777 se zapisuje každý rok v podzimním semestru, G0101 se zapisuje každý rok v podzimním semestru. XD106 nebo ekvivalentní GD611 se zapisuje minimálně jednou za studium. XD106 nebo ekvivalent GD107 minimálně jednou za studium a v minimálně době trvání jeden měsíc.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- --
PřF:CD101Oborový seminář I J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD201Oborový seminář II J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD301Oborový seminář III J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD401Oborový seminář IV J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD501Oborový seminář V J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD601Oborový seminář VI J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD701Oborový seminář VII J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:CD801Oborový seminář VIII J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:G0101Školení BOZP a PO pro geology P. Kadlecz 0/0/0 1 hodina.- --
PřF:GD101Seminář DSP J. Kalvodaz 0/1/01 --
PřF:GD511Disertační práce 1 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD521Disertační práce 2 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD531Disertační práce 3 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD541Disertační práce 4 Z. Lososk 0/0/015 --
PřF:GD551Disertační práce 5 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD561Disertační práce 6 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD571Disertační práce 7 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD581Disertační práce 8 Z. Lososk 0/0/020 --
PřF:GD611Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci Z. Lososz 0/0/010 --
PřF:GD701Zahraniční pracovní pobyt Z. Lososz 0/0/030 --
PřF:GV001Pomoc při výuce (pro doktorandy) R. Melicharz 0/05 --
PřF:XD100Příprava disertační práce L. Bláhaz 0/0/030 --
PřF:XD102Pomoc při výuce L. Bláhaz 0/0/010 --
PřF:XD106Odborná přednáška v cizím jazyce L. Bláhaz 0/0/010 --
PřF:XD107Seminář DSP Chemie J. Pinkasz 1/01 --
PřF:XD110Zahraniční pracovní pobyt L. Bláhaz 0/0/030 --
283 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z nabídky dalších předmětů vybírá student ve spolupráci se školitelem a zařazuje do ISP. Rozdělení na: i) předměty rozšiřující teoretické vědomosti a prohlubující znalosti širšího vědního oboru – 4 předměty zakončené zkouškou a na: ii) předměty prohlubující specializované znalosti oboru – 4 předměty zakončené kolokviem nebo zápočtem je indikativní a závisí na stavu znalostí studenta u přijímací zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C5150Trendy v analytické chemii J. Preislerzk 2/0/02+2 --
PřF:C6135Analýza jednorozměrných dat T. Vaculovičz 1/12 --
PřF:C7021Separační metody A J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7060Stopová analýza J. Komárekzk 2/0/02+2 --
PřF:C7080Lasery v analytické chemii K. Novotnýzk 2/0/02+2 --
PřF:C9051Stopová prvková analýza geologických materiálů ICP-MS II V. Kanickýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9053Stanovení obsahů prvků v geologických materiálech ICP-OES K. Novotnýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9054Analýza geologických vzorků pomocí ICP-OES K. Novotnýz 0/0/11 --
PřF:C9055Analýza geologických materiálů rentgenfluorescenční spektrometrií K. Novotnýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9057Příprava geologických vzorků k analýze K. Novotnýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9067Stopová prvková analýza geologických materiálů ICP-MS I V. Kanickýzk 1/0/01+2 --
PřF:C9070Hmotnostní a optická plazmová spektrometrie V. Kanickýzk 2/0/02+2 --
PřF:GE111Vznik a vývoj Země pro analytické geochemiky J. Cempírekz 2/0/02 --
PřF:GE121Geochemie povrchu Země pro analytické geochemiky P. Pracnýz 1/0/01 --
PřF:GE131Chemické metody v geologii P. Pracnýz 1/0/01 --
PřF:GE141Horninotvorné minerály pro analytické geochemiky R. Čopjakováz 2/1/03 --
PřF:GE151Základy petrografie pro analytické geochemiky R. Čopjakováz 1/1/02 --
PřF:GE211Ložiskotvorné procesy pro analytické geochemiky J. Cempírekz 1/1/02 --
PřF:GE221Analytická hydrogeochemie P. Pracnýz 1/0/01 --
PřF:GE231Environmentální a geologické vzorkování E. Geršlováz 2/1/03 --
PřF:GE241Základy elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro geovědní obory R. Škodaz 2/0/02 --
PřF:GE251Praktické cvičení z elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro geovědní obory R. Škodaz 0/1/01 --
PřF:GE261Zpracování geochemických dat R. Čopjakováz 1/1/02 --
62 kreditů