FF FNAEpJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-AE_ Archeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_01aMetodologický seminář I J. Macháčekz 0/2/05 1Z
FF:AEM_01bMetodologický seminář II K. Šabatováz 0/2/05 2Z
FF:AEM_02Vědecké vyhodnocení archeologických dat J. Macháčekk 0/2/05 2Z
FF:AEM_04Předdiplomová praxe J. Macháčekz 0/0/0 3 týdny terénní praxe.3 2P
FF:AEM_05aSeminář k psaní článku I J. Macháčekz 0/0/05 1Z
FF:AEM_05bSeminář k psaní článku II J. Macháčekz 0/0/05 2Z
FF:AEM_06Odborný článek J. Macháčekz 0/0/05 4Z
33 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka získá v součtu 50 kreditů. Z Bloku teoretických přednášek minimálně 25 kreditů a z Bloku ostatních povinně volitelných předmětů minimálně 5 kreditů.

Blok teoretických přednášek k dějinám Evropy

Student/ka získá zkoušky z 5 přednášek (25 kr.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_03aPaleolit a mezolit Evropy P. Tóthzk 2/0/05 1P
FF:AEM_03bNeolit a eneolit Evropy P. Tóthzk 2/0/05 2P
FF:AEM_03cDoba bronzová v Evropě K. Šabatovázk 1/1/05 2P
FF:AEM_03dDoba železná v Evropě P. Goláňovázk 2/0/05 4P
FF:AEM_03eDoba římská a doba stěhování národů v Evropě J. Macháčekzk 2/2/05 4P
FF:AEM_03fRaný středověk Evropy J. Macháčekzk 2/0/05 3P
FF:AEM_03gArcheologie vrcholného středověku Evropy P. Hrubýzk 2/0/05 3P
FF:AEM_03hStřední Evropa a Středomoří I V. Klontzazk 2/0/05 1P
FF:AEM_03iStřední Evropa a Středomoří II P. Goláňovázk 2/0/05 2P
45 kreditů

Blok ostatních povinně volitelných předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A16aArcheozoologie M. Nývltová Fišákovák 1/1/03 --
FF:AEB_A16bArcheobotanika M. Hajnalovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16cGeofyzikální metody v archeologii P. Milok 1/1/03 --
FF:AEB_A16dGeoarcheologie L. Lisák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16ePraktická mikroskopie pro archeology L. Kaňáková Hladíkovák 2/2/03 --
FF:AEB_A16fBasics of Archaeogenetics Z. Hofmanovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
FF:AES_101Dějiny archeologie ve střední Evropě P. Kostrhunk 2/0/03 --
FF:AES_102Právní rámec záchr. arch. výzkumu v ČR K. Malaníkovák 2/0/03 --
FF:AES_103Muzeologie pro archeology P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_104Analýza štípané industrie L. Kaňáková Hladíkovák 1/1/03 --
FF:AES_105Parohová a kostěná industrie od paleolitu po raný středověk R. Přichystalovák 2/0/03 --
FF:AES_106Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku R. Přichystalováz 2/0/03 --
FF:AES_107Antická a keltská numismatika P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_108Středověká numismatika P. Hrubýz 2/0/03 --
FF:AES_109Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:AES_201Speciální přednáška P. Hrubýk 0/0/03 --
FF:AES_202Vybrané problémy počátků doby bronzové v Evropě M. Ernéek 2/2/05 --
FF:AES_203Metodologie zpracování raně středověké keramiky J. Macháčekz 0/2/04 --
FF:AES_204Etnoarcheologie P. Květinak 4/0/05 --
FF:AES_205Archeologie odpadu a věcí D. Sosnak 4/0/05 --
FF:AES_206Gender and the body in archaeology K. Šabatovák 1/1/0 blokově.4 --
FF:AES_301Pravěké umění Evropy L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 --
FF:AES_302Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu P. Nerudak 2/0/03 --
FF:AES_303Fenomén zvoncovitých pohárů v Evropě K. Šabatovák 4/0/03 --
FF:AES_304Horní Podunají v době bronzové a halštatské O. Chvojkak 2/0/03 --
FF:AES_305Vztah člověka a zvířete v paleolitu M. Galetovák 2/0/03 --
FF:AES_306Bronze Age Lives in Europe K. Šabatovák 8/0/03 --
FF:AES_401Vybrané otázky časné doby historické I P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_402Vybrané otázky časné doby historické II P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_501Sídlištní archeologie P. Milok 2/0/03 --
FF:AES_502Raně středověká pohřebiště Š. Ungermank 2/0/03 --
FF:AES_503Hedeby. Northern and eastern periphery of the Frankish Empire K. Šabatováz 0/0/0 blokově.3 --
FF:AES_601Od raně středověké aglomerace k právnímu městu R. Procházkak 2/0/03 --
FF:AES_602Církevní řády a jejich stavby M. Plačekz 2/0/03 --
FF:AES_603Feudální sídla ve střední Evropě M. Dejmalz 2/0/03 --
FF:AES_604Stavebně historický průzkum J. Mazáčkovák 0/2/03 --
FF:AES_605Praktická cvičení ze středověkého vojenství J. Mazáčkovák 1/1/0 blokově.3 --
FF:AES_606Středověká montánní archeologie P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_701Statistika pro archeology J. Wilczekk 0/2/03 --
FF:AES_702Využití geografických informačních systémů v archeologii - seminář P. Dreslerz 0/2/03 --
FF:AES_703Prostorová analýza a modelování v archeologii P. Dreslerk 2/0/03 --
FF:AES_704Kresebná dokumentace pro pokročilé S. Plchováz 1/2/03 --
FF:AES_705Digitální fotografická dokumentace artefaktů J. Šeinerz 0/2/03 --
FF:AES_706Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů V. Nosekz 0/2/03 --
FF:AES_707Seminář statistiky pro archeology K. Šabatovák 0/2/03 --
FF:AES_708Dálkový průzkum země K. Šabatováz 2/0/03 --
FF:AES_709Landscape Archaeology M. Kempfk 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
FF:AES_801Praxe archeologické prospekce M. Prišťákováz 0/0/0 5 dní terénních prospekcí.3 --
FF:AES_802Praktikum z experimentální archeologie K. Těsnohlídkováz 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_803Aplikace stávajících a moderních metod SHP J. Mazáčkovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_805Tuzemské stáže v institucích II R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.5 --
FF:AES_806Zahraniční studijní stáž - dlouhodobá P. Goláňováz 0/0/020 --
FF:AES_807Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku P. Vachůtz 0/0/0 výuka probíhá blokově.2 --
FF:AES_808Odborná exkurze P. Dreslerz 0/0/0 3-10 dní.4 --
FF:AES_809Zahraniční stáž - krátkodobá P. Goláňováz 0/0/03 --
FF:AES_810Záchranný archeologický výzkum I R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:AES_811Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology A P. Tóthk 0/0/0 formou samostudia.4 --
FF:AES_812Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology B P. Tóthk 0/0/02 --
FF:AES_813Záchranný archeologický výzkum II R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
PřF:G9721Petroarcheologie J. Petříkzk 2/0/03 --
FF:NJIB003Němčina pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie A. Urválekk 0/2/04 --
217 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Téma magisterské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 3. semestru magisterského studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_07aMagisterský seminář I J. Macháčekz 0/0/010 3Z
FF:AEM_07bMagisterský seminář II J. Macháčekz 0/0/015 4Z
FF:AEM_08Magisterská diplomová práce J. Macháčekz 0/0/0 Diplomová magisterská práce.- 4P
25 kreditů

Volitelné předměty

Student/ka získá celkem 12 kreditů z předmětů jiných oborů podle svého výběru.