FF FBISKkCZV Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Informační studia a knihovnictví je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 5 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci kombinované formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro kombinované studium bakalářského programu Informační studia a knihovnictví.
Celoživotní plán programu lze realizovat i v prezenční formě studia viz celoživotní plán v prezenční formě.

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 29 kreditů typu povinných předmětů a 31 kreditů typu povinně volitelných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů a
  • studijní průměr (jen úspěšné pokusy) za celé CŽV do 2,0.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření katedry.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému kombinovanému studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://kisk.phil.muni.cz/, kde získáte bližší informace o Katedře informačních studií a knihovnictví.
 2. Podrobné údaje o studiu Informačních studií a knihovnictví najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24391-informacni-studia-a-knihovnictvi.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://kisk.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Povinné předměty

Posluchač zapisuje v podzimním semestru všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB02Úvod do knihovnictví P. Vizváryzk 2/0/04 --
FF:ISKB03Informační služby a vyhledávání P. Škyříkzk 2/0/04 --
FF:ISKB04Psaní odborných textů P. Mazáčovázk 1/1/05 --
FF:ISKB08Literatura v kulturním kontextu J. Kudrnáčzk 1/1/04 --
17 kreditů

Povinně volitelné předměty

Posluchač v podzimním semestru zapisuje z uvedené nabídky povinně volitelné předměty za minimálně 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB30Informace, komunikace a indentita M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB32Dějiny knižní kultury J. Kudrnáčk 1/1/04 --
FF:ISKB42Bibliopedagogika P. Mazáčovák 1/1/04 --
FF:ISKB46Prezentační a komunikační dovednosti P. Mazáčovák 1/1/03 --
FF:ISKB48Digitalizace kulturního dědictví M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB58Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB63Informatické myšlení P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB65Blok expertů P. Škyříkk 2/0/04 --
FF:ISKB75Co se skrývá za cenovkou knih? P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:KPI55DigCompEdu: Technologie ve vzdělávání M. Černýk 0/0/05 --
40 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Posluchač zapisuje v jarním semestru všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB01Informační věda M. Lorenzzk 2/0/04 --
FF:ISKB05Informační prameny a fondy J. Kudrnáčzk 2/0/04 --
FF:ISKB07Digitální kompetence P. Mazáčovázk 2/0/04 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Posluchač v jarním semestru zapisuje z uvedené nabídky povinně volitelné předměty za minimálně 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB34Filozofie informace P. Škyříkk 2/0/03 --
FF:ISKB39Dějiny českého knihovnictví v každodennosti P. Škyříkz 1/1/04 --
FF:ISKB41Čtení a čtenáři P. Mazáčovák 2/0/04 --
FF:ISKB43Katalogizace P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB46Prezentační a komunikační dovednosti P. Mazáčovák 1/1/03 --
FF:ISKB49Digitální kurátorství M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB52Sociální inovace v knihovnách P. Škyříkk 0/0/14 --
FF:ISKB68Základ odborné terminologie P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB69Příroda a kultura P. Škyříkk 1/1/03 --
FF:ISKB71Základy marketingu P. Škyříkz 1/1/03 --
FF:ISKB77Literární biotop P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:KPI22Kreativní práce s informacemi M. Černýk 0/0/0 celý předmět je formou eLearningu.5 --
FF:KPI33Kurz rozvoje digitálních kompetencí M. Černýk 0/0/0 Online kurz.4 --
49 kreditů