FF FBISKpCZV Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Informační studia a knihovnictví je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou jednooborového celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU.
Celoživotní vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Informační studia a knihovnictví, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Efekt celoživotního vzdělávání

 • Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.
 • Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 • Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (uchazeči navržení na přijetí budou vyzváni k doložení úřední konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky)
 • kritérium přijetí: výsledky TSP z přijímacího řízení do řádného studia pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Informační studia a knihovnictví, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.
 • max. počet přijatých: 5

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Informační studia a knihovnictví. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)
Celoživotní plán programu lze realizovat i v kombinované formě studia viz celoživotní plán v kombinované formě.

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v prezenční formě studia 29 kreditů typu povinných předmětů a 11 kreditů typu povinně volitelných předmětů. V rámci celoživotního vzdělávání se nezapisují předměty společného předmětového základu (akademické předměty, cizí jazyk a tělocvik).
Celkem: minimálně 40 kreditů x 600 Kč, tj. 24.000 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů (29 kreditů typu povinných předmětů a 11 kreditů typu povinně volitelných předmětů - viz níže aktuální nabídka předmětů) a
  • studijní průměr (jen úspěšné pokusy) za celé CŽV do 2,0.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po splnění podmínek celoživotního vzdělávání požádat o upuštění od přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě splnění podmínek CŽV.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://kisk.phil.muni.cz/, kde získáte bližší informace o Katedře informačních studií a knihovnictví.
 2. Podrobné údaje o studiu Informačních studií a knihovnictví najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24391-informacni-studia-a-knihovnictvi.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace jsou zveřejňovány k 1. 7. pro podzimní semestr a k 2. 1. pro jarní semestr).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://kisk.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Aktuální nabídka předmětů pro podzimní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v podzimním semestru 17 kreditů typu povinných předmětů a minimálně 3 kredity typu povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru.
Pro postup do dalšího semestru musí student získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené předměty.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat minimálně 17 kreditů za úspěšně ukončené povinné předměty z uvedené nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB02Úvod do knihovnictví P. Vizváryzk 2/0/04 --
FF:ISKB03Informační služby a vyhledávání P. Škyříkzk 2/0/04 --
FF:ISKB04Psaní odborných textů P. Mazáčovázk 1/1/05 --
FF:ISKB08Literatura v kulturním kontextu J. Kudrnáčzk 1/1/04 --
17 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v podzimním semestru minimálně 3 kredity typu povinně volitelných předmětů z této nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ENTRE01Od UČO k IČO: Úvod do podnikání P. Škyříkz 2/0/03 --
FF:ISKB30Informace, komunikace a indentita M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB32Dějiny knižní kultury J. Kudrnáčk 1/1/04 --
FF:ISKB46Prezentační a komunikační dovednosti P. Mazáčovák 1/1/03 --
FF:ISKB48Digitalizace kulturního dědictví M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB65Blok expertů P. Škyříkk 2/0/04 --
FF:ISKB72Transdisciplinární komeniologický seminář P. Mazáčovák 1/1/03 --
FF:ISKB75Co se skrývá za cenovkou knih? P. Škyříkk 1/1/04 --
29 kreditů

Aktuální nabídka předmětů pro jarní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v jarním semestru 12 kreditů typu povinných předmětů a minimálně 8 kreditů typu povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat minimálně 12 kreditů za úspěšně ukončené povinné předměty z uvedené nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB01Informační věda M. Lorenzzk 2/0/04 --
FF:ISKB05Informační prameny a fondy J. Kudrnáčzk 2/0/04 --
FF:ISKB07Digitální kompetence P. Mazáčovázk 2/0/04 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v jarním semestru minimálně 8 kreditů typu povinně volitelných předmětů z této nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB34Filozofie informace P. Škyříkk 2/0/03 --
FF:ISKB39Dějiny českého knihovnictví v každodennosti P. Škyříkz 1/1/04 --
FF:ISKB43Katalogizace P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB65Blok expertů P. Škyříkk 2/0/04 --
FF:ISKB71Základy marketingu P. Škyříkz 1/1/03 --
FF:ISKB77Literární biotop P. Škyříkk 1/1/04 --
22 kreditů