Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti

Cíle studijního programu

Navazující magisterský program Ekonomie nabízí svým studentům získání hlubších znalostí z oblastí ekonomie organizací a transportní ekonomie v kombinaci s osvojením základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách.

Dovednosti z bakalářského studia jsou detailněji rozvíjeny zejména v oblasti mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie organizací a transportní ekonomie. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Studium programu je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní znalosti v ekonomii, volitelně rozšířené v mezinárodním měřítku, v historickém kontextu apod.

Studijní plány

Přijímací řízení
Application procedure into Master's degree programmes in English - Spring semester 2024/2025
Termín podání do půlnoci 15. 10. 2024

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský program Ekonomie nabízí svým studentům získání hlubších znalostí z oblastí ekonomie organizací a transportní ekonomie v kombinaci s osvojením základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách.

  Dovednosti z bakalářského studia jsou detailněji rozvíjeny zejména v oblasti mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie organizací a transportní ekonomie. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

  Studium programu je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní znalosti v ekonomii, volitelně rozšířené v mezinárodním měřítku, v historickém kontextu apod.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti moderní ekonomie;
  • aplikovat pokročilé teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických případových studií;
  • fundovaně komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu moderních ekonomických teorií;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory na základě vlastní analýzy.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi navazující formy studia programu Ekonomie získávají předpoklady pro uplatnění v oblasti teorie a výzkumu na poli ekonomie a blízkých vědních oborů. Mají rovněž předpoklady pro uplatnění v oblasti ekonomické žurnalistiky a ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru.

  Absolventi programu Ekonomie jsou tak připraveni zastávat pozice ekonomického analytika, projektového manažera, redaktora ekonomického časopisu, nebo poradce hospodářského politika v ekonomických otázkách. Dle zaměření programu se také nabízí široká škála pozic v dopravních společnostech.

  Vzhledem k tomu, že je program vyučován v angličtině, nabízí se uplatnění v zahraničí i ve světových korporátních organizacích, kde je používaným jazykem angličtina.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem diplomové práce je prokázat schopnost samostatně zpracovat akademický text v rozsahu 60-80 stran. Student se kromě samotného napsání práce také spolupodílí na formulaci řešeného problému a na návrhu metodologie řešení. Na závěr studia probíhá rozprava nad závěry práce v rámci obhajoby diplomové práce.

  Téma diplomové práce si student vybírá z témat/okruhů vypsaných v příslušném rozpisu v ISu. Práce může být teoretická i empirická. Podle charakteru práce by měl být student schopen porozumět již publikovaným textům, dokázat je správně aplikovat na problém řešený v diplomové práci a využít adekvátní metody při řešení výzkumné otázky. Student by měl předvést kvalitní ekonomickou argumentaci, která podpoří závěry diplomové práce.

  Formální pokyny pro vypracování závěrečných prací jsou v manuálu studenta: https://www.econ.muni.cz/diploma-thesis.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

Základní údaje

Zkratka
N-EKONA
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
95000 Kč

5
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje