Hledat, přemýšlet, měnit, podnikat.

Představení studijního programu

Při studiu tohoto programu si prohloubíte obecné vědomosti z oblasti podnikové ekonomiky a managementu a získáte specializované znalosti a dovednosti vybraných podnikových činností dle vlastního výběru. Tyto znalosti a dovednosti si pak můžete dále rozšířit ve vybraném bloku volitelných předmětů, které jsou zaměřeny především na marketing, management a podnikovou ekonomiku.

Porozumíte teoretickým základům podnikové ekonomiky a naučíte se je aplikovat v praxi. Hlouběji pochopíte účel a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Zvládnete analyzovat ekonomiku a systémy řízení konkrétního podniku včetně tvorby adekvátních závěrů a doporučení.

Předáme vám znalosti z oblastí řízení a manažerských dovedností. Osvojíte si také psychologické, sociokulturní, obchodní a další aspekty komunikačních dovedností. Připravíme vás nejen na práci v týmu, ale také na jeho vedení. Zvládnete se odborně vyjadřovat na vysoké úrovni, prezentovat a diskutovat v angličtině a dalším světovém jazyce podle vlastního výběru. Osvojíte si nástroje k řešení modelových i praktických situací.

Získané znalosti a dovednosti vás připraví zejména na pozice středních a vrcholových manažerů nebo odborníků na konkrétní problémovou oblast řízení podniku s velkým potenciálem ke kariérnímu růstu ve středních a velkých podnicích.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete rozumět fungování podniku?

 • Chcete získat základ pro střední a vrcholovou manažerskou pozici nebo být odborníkem na konkrétní oblast v podniku?

 • Máte analytické myšlení a nebojíte se čísel a jejich zpracovávání?

 • Toužíte se naučit pracovat v týmu nebo jej vést?

 • Přejete si umět pracovat efektivně a chápat souvislosti?

 • Je pro vás studium cizího jazyka samozřejmost, a ne nutné zlo?

 • Chcete rozumět fungování podniku?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Podniková ekonomika a management je zejména poskytnout studentům vhled do různorodého spektra mechanismů fungování podnikatelských subjektů – od podniků malých až po nadnárodní podniky a korporace (u studentů specializace v oblasti IS/ICT). Důraz je kladený na pochopení fungování podniků jako otevřených systémů, provozujících činnost v globální ekonomice. Program seznamuje studenty s fungováním znalostní a informační ekonomiky (v kontextu společnosti 4.0), podporuje rozvoj manažerských a ekonomických dovedností včetně získání potřebných poznatků a schopností pro práci s finančními i nefinančními daty.

  Cílem programu je taktéž získání a prohloubení znalosti a dovednosti týkající se informačních a komunikačních technologií a projektového řízení (zejména při studiu specializace). Součástí studia je i osvojení si měkkých dovedností, zejména dovedností verbálně i písemně komunikovat argumenty a postoje. Studium podporuje týmovou práci, a to zejména zapojením studentů do řešení různých projektů a skupinových úkolů v rámci velké části předmětů. Důraz je taktéž kladený na interaktivitu mezi vyučujícími a studenty a mezi studenty navzájem a taktéž na získávání zpětné vazby – v rámci řešení případových studií a v rámci diskusí a obhajoby projektů. Rovněž je kladen důraz na používání anglického jazyka.

  Praktické dovednosti získávají studenti prostřednictvím řešení reálných problémů v seminářích a semestrálních úkolech, zapojením odborníků z praxe do výuky a také vlastní praxí v podniku (v rámci předmětu Praxe).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat specifické metody, techniky, nástroje a standardní postupy podnikové ekonomiky a managementu k identifikaci, analýze a řešení problémů v podnikové praxi;
  • předpovídat účinky fiskální a měnové politiky v různých makroekonomických podmínkách a jejich dopady na chování spotřebitelů a firem na dokonale i nedokonale konkurenčním trhu;
  • analyzovat lokální i globální podnikatelské prostředí a využít výstupy analýzy pro tvorbu podnikové strategie a strategické rozhodování;
  • písemně i ústně prezentovat a obhájit svůj názor a podložit jej odbornými argumenty;
  • komplexně zhodnotit finanční situaci v podniku a využívat různé systémy ekonomického a finančního řízení podniku k systematickému řešení operativních i strategických problémů a k naplňování cílů podniku;
  • rozlišovat důvěryhodné a nedůvěryhodné zdroje informací a využívat moderní poznatky obsažené v odborné literatuře z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a podnikové informatiky;
  • rozumět systémovým vazbám mezi dílčími funkcemi podniku a jejich realizací;
  • řídit práci týmu a podílet se na týmovém řešení projektu nebo komplexních problémů v oblasti podnikové ekonomiky, managementu či podnikové informatiky;
  • při manažerském rozhodování zohlednit problematiku společenské odpovědnosti podniku, etické normy a dopady na životní prostředí a směřovat k udržitelnému rozvoji podniku v kontextu společnosti 4.0;
  • získávat, udržet, rozvíjet a vést pracovníky tak, aby byli v práci dlouhodobě spokojení, přinášeli podniku konkurenční výhodu a pomáhali naplňovat jeho cíle (pouze jednooborový plán studia);
  • provést procesní analýzu a řídit zavedení jejích výstupů;
  • pracovat s relevantními daty z IS/ ICT a vyhodnocovat je, je schopen vyhodnotit ekonomickou efektivitu IS/ICT a správnost procesu vývoje IS/ICT a řídit projekt zavádění IS/ICT (pouze specializace Podniková informatika);
  • vytvořit informační strategii a řídit její implementaci (pouze specializace Podniková informatika);
  • aplikovat nové teorie a poznatky z oblasti podnikové informatiky do praxe a využívat je k řešení komplexních problémů (pouze specializace Podniková informatika).
 • Uplatnění absolventa

  Díky tomuto programu si prohloubíte obecný základ ekonomických věd o specializované poznatky a propojíte je s praktickou aplikací. Získáte široký rozhled a schopnost aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, případně podporovat v tomtéž jiné lidi. Zároveň však budete mít i hlubší, specializované znalosti vybraných oblastí managementu a podnikové ekonomiky prostřednictvím profilujících specializací.

  Jako absolvent budete ovládat důležité manažerské dovednosti kombinované s vysokou úrovní odborných znalostí z ekonomiky podniku. Díky tomu se uplatníte především ve funkcích středního stupně řízení, nebo jako asistenti vrcholových řídících pracovníků podniku s velkým potenciálem kariérního růstu. Získáte ale i potřebné znalosti a dovednosti pro odbornou práci v různých úsecích podniku – např. jako analytik, projektant systému řízení nebo ekonomicko-organizační poradce.

  Celková univerzálnost studia vám umožní uplatnění v široké škále různorodých podniků či organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu oboru.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia budete v týmu i samostatně zpracovávat celou řadu praktických seminárních prací. Budeme vás také pomocí kreditů podporovat v absolvování pracovní praxe nebo stáže v podniku podle vašeho výběru. Můžete se zapojit i do některé ze studentských organizací AISEC nebo TopSEC

  Díky široké síti spolupracujících univerzit po celém světě budete mít možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ nebo dokonce získat univerzitní titul na University of Huddersfield ve Velké Británii.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je odbornou prací, která využívá exaktní vědecké metody a nástroje pro sběr a analýzu dat a interpretaci výsledků. Při tvorbě práce je nutné využít zejména znalosti získané během magisterského studia. Práce pokrývá svým zaměřením široké spektrum problematiky zejména v oblastech podnikové ekonomiky a managementu, ale také marketingu a řízení lidských zdrojů. V rámci specializace je pak práce zaměřena na oblast podnikové informatiky z ekonomického či manažerského pohledu. Stěžejní částí diplomové práce je část výsledků ev. návrhů, představující studentem navržené řešení (či alternativní řešení) zvoleného problému. Řešení je vhodné zdůvodnit a vyhodnotit s ohledem na příslušný kontext, pokud možno včetně jeho ekonomických dopadů. Bližší formální i věcné požadavky na závěrečnou práci, včetně požadovaného rozsahu, práce s literaturou atp. jsou uvedeny v příslušné fakultní směrnici a ve Studijních materiálech předmětů spojených s tvorbou diplomové práce (Teze DP, Diplomový seminář 1 a 2).

 • Návaznost na další studijní programy

  Na tento program můžete navázat ve stejnojmenném doktorském programu.

Základní údaje

Zkratka
N-PEM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

199
počet aktivních studentů
244
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje