Hledat, přemýšlet, měnit, podnikat

Cíle studijního programu

Cílem studia tohoto programu je hlubší pochopení účelu a fungování podnikatelské sféry, zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně znalostí s oblastí řízení a manažerských dovedností. Součástí studia je i osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností. Komplex získaných znalostí a dovedností tak tvoří vrcholového manažera schopného obsáhnout všechny podstatné stránky fungování podniku se schopností správně a efektivně řídit podnik.

Studijní plány

Přijímací řízení
Application procedure into Master's degree programmes in English - Spring semester 2023/2024
Termín podání do půlnoci 15. 10. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Our Master's degree programmes are open to students holding a Bachelor's or equivalent degree. Applicants must have a good command of the English language. Please see http://www.econ.muni.cz/how-to-apply for complete information on how to apply or contact admission@econ.muni.cz.
  For application process, the applicant needs to attach the following documents to the e-application: 1. Complete e-application form - online in Masaryk University Information System 2. Personal data form 3. Curriculum Vitae 4. Certified copy of Bachelor's diploma 5. Certified copy of Final transcript 6. Statement of purpose 7. English language certificate
  All application materials must be in English or in Czech.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia tohoto programu je hlubší pochopení účelu a fungování podnikatelské sféry, zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně znalostí s oblastí řízení a manažerských dovedností. Součástí studia je i osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností. Komplex získaných znalostí a dovedností tak tvoří vrcholového manažera schopného obsáhnout všechny podstatné stránky fungování podniku se schopností správně a efektivně řídit podnik.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • je schopen identifikovat, analyzovat a kreativně řešit problémy související s fungováním vybraných oblastí podniku s aplikací získaných poznatků a využitím získaných dovedností;
  • umí aplikovat specifické metody, techniky, nástroje a standardní postupy na reálné situace podnikové praxe;
  • dokáže vyhodnocovat příležitosti a rizika souvisejících se strategickým a udržitelným rozvojem podniku v kontextu společnosti 4.0;
  • porozumět teoretickým poznatkům specializovaných disciplín vztahujících se k podnikové ekonomice a managementu;
  • být schopen aplikovat tyto poznatky na řešení modelových i praktických situací;
  • rozumí systémovým vazbám mezi dílčími funkcemi podniku a jejich realizací;
  • je schopen podílet se na řešení, případně i řídit projekty vztažené ke specifickým oblastem praxe;
  • umí vyhledávat a pracovat s relevantními daty a informacemi včetně využití prostředků ICT a vyhodnocovat je v souladu s praktickými úkoly;
  • je schopen analyzovat podnikatelské prostředí v mezinárodním, resp. globálním prostředí a výsledky využít pro podnikatelské záměry;
  • rozumí dopadům obchodování na společnost a její vývoj v kontextu problematiky společenské zodpovědnosti a etického chování;
  • zná podnikové informační systémy využívané v rámci řízení podniku a vyhodnocování ekonomických aspektů podniku;
  • dokáže verbálně i písemně komunikovat v anglickém jazyce v rámci obchodního styku s partnery a je schopen vystupovat adekvátně podmínkám společenského styku;
  • je schopen prezentovat a obhájit svůj názor týkající se praktického problému na základě znalostí a odborného vyhodnocení;
  • je schopen podílet se, resp. organizovat a řídit inovační a podnikatelské aktivity v podnicích;
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi mají takové manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči veřejnosti, efektivní vedení porad, účinné motivování spolupracovníků, umění jednání s lidmi a rozvíjení všeobecné komunikační schopnosti, což jim umožňuje zastávat vedoucí manažerské pozice.

  Díky specializovanému zaměření studovaných předmětů se absolventům oboru otevírá možnost realizace v komerčních podnicích obecně (např. na pozicích vyššího managementu), nebo jeho specializovaných úsecích (např. nákup, marketing, obchod apod.). Absolvování navazujícího magisterského stupně studia umožňuje absolventům prohloubit obecný základ ekonomických věd o specializované poznatky a propojit je s praktickou aplikací. Poptávka po absolventech s manažerskými a podniko-ekonomickými dovednostmi je v dnešní době velmi aktuální s ohledem na rychle se měnící podmínky podnikání a vzrůstající konkurenci. To vyžaduje manažery a odborné pracovníky s širokým rozhledem a schopností aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, resp. podporovat v témže jiné lidi. Zároveň však absolventi navazujícího magisterského studia potřebují i hlubší, specializované znalosti vybraných oblasti managementu a podnikové ekonomiky, které jim obor Podniková ekonomika a management poskytuje prostřednictvím povinně volitelných bloků. Celková univerzálnost studia (včetně předcházejícího bakalářského) umožňuje absolventům uplatnění v široké škále různorodých podniků (především) a organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu programu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studium nevyžaduje povinnou praxi studentů v podnicích a tuto oblast ponechává na iniciativě studentů. ESF MU nicméně stáže aktivně podporuje – studenti mají možnost zapsat si předmět Praxe a případně i využít předjednaných pozic v podnicích. V rámci tohoto předmětu je zpravidla třítýdenní praxe ohodnocena kredity, nicméně nezakládá nárok na omluvu z povinných součástí výuky předmětů. Další možností jsou zahraniční pracovní stáže realizované prostřednictvím programu Erasmus+.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60-80 stran (bez příloh). Diplomové práce mají obvykle dvě základní části – teoretickou, představující odborná východiska, a praktickou, řešící definovaný manažerský problém v konkrétním podniku. V rámci diplomové práce student prokazuje svoji schopnost sepsat ucelený odborný text včetně schopnosti nalézt, analyzovat a navrhnout konkrétní řešení praktického problému reálného podniku, který nelze obecně označit za triviální (tj. jeho řešení vyžaduje hlubší analýzu). Pokyny pro vypracování diplomové práce jsou upraveny Směrnicí ESF č. 9/2017 O tvorbě, odevzdání, zveřejňování a hodnocení závěrečných (bakalářských a diplomových) prací.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu Podniková ekonomika a management, resp. v jiném příbuzném programu.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-PEMA
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3500 €

83
počet aktivních studentů
46
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje