Ve světě peněz je dobré být v plusu

Cíle studijního programu

Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon řídicích funkcí v sektoru peněžnictví (finanční investování, finanční trhy), firemních financích, finančním účetnictví a daních. Obor je orientován tak, aby studenti získali hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, firemních financí, účetnictví a daní, finančních trhů a mezinárodních financí. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti managementu, marketingu či personálního řízení.

Studijní plány

Přijímací řízení
Application procedure into Master's degree programmes in English - Spring semester 2024/2025
Termín podání do půlnoci 15. 10. 2024

Studium

 • Cíle

  Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon řídicích funkcí v sektoru peněžnictví (finanční investování, finanční trhy), firemních financích, finančním účetnictví a daních. Obor je orientován tak, aby studenti získali hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, firemních financí, účetnictví a daní, finančních trhů a mezinárodních financí. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti managementu, marketingu či personálního řízení.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Analyzovat vývoj finančních trhů a využívat nástroje fundamentální, technické a psychologické analýzy k predikci jejich vývoje.
  • Provést finanční analýzu firmy, identifikovat silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku a navrhovat opatření k posílení finančního zdraví podniku.
  • Interpretovat finanční data z účetních výkazů sestavených podle různých účetních systémů a tato data využívat k efektivnímu řízení komerčních subjektů.
  • Porozumět daňovému systému EU a provádět aktivní kroky k optimalizaci daňové zátěže komerčních subjektů.
  • Porozumět organizaci a fungování devizových trhů.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi nalézají uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na vedoucích úsecích ve finančních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucí. Pracují také v řídicích funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucích, jako analytici finančních a kapitálových trhů, obchodníci s cennými papíry, správci portfolií, auditoři, daňoví poradci, finanční analytici apod.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia. Studenti však mohou praxi absolvovat jako volitelný kurz.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60 - 80 stran. Pokyny pro vypracování diplomové práce jsou upraveny Směrnicí ESF č. 9/2017 a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na https://www.econ.muni.cz/diploma-thesis.

  Studenti si téma volí v rámci předmětu Teze diplomové práce, v němž spolu s vedoucím práce připravují její oficiální zadání obsahující cíl práce, postup práce, použité metody a základní odborné zdroje. Studenti by měli v rámci zpracované diplomové práce předvést schopnost samostatné práce s relevantními odbornými zdroji (včetně zahraničních) a jejich aplikace na zvolený řešený problém. Dle zaměření závěrečné práce se očekává kritická analýza odborných zdrojů, samostatná práce s legislativními normami, formulace vlastních návrhů a doporučení pro řešení zadaného problému. Studující mohou také pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

Základní údaje

Zkratka
N-FINA
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
95000 Kč

28
počet aktivních studentů
45
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje