Vztahy je důležité poznat

Představení studijního programu

Studium tohoto programu představuje jedinečnou interdisciplinární kombinaci pokročilejší ekonomie a hospodářské politiky s klíčovými předměty oboru mezinárodní vztahy. Tato kombinace vám přinese hlubší průnik do vzájemně propojených oblastí ekonomie a mezinárodní politiky, které jsou běžněji vyučovány odděleně.

V rámci hospodářsko-politické problematiky se ve studiu zaměřujeme na prohloubení poznatků v ekonomické teorii a jejich použití v různorodých oblastech hospodářské politiky. Důraz klademe na historické a politické souvislosti, zatímco váha kvantitativní analytické dimenze je v tomto programu oslabena. V rámci problematiky mezinárodních vztahů se soustředíme na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních vztahů. Zde klademe větší důraz na ekonomickou dimenzi mezinárodních vztahů, naopak oslabena je bezpečnostní a strategická dimenze.

Konkrétněji se studium věnuje zejména hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii.

Program je ideální zejména pro ty z vás, kteří jste absolvovali bakalářský program v kombinaci hospodářská politika - mezinárodní vztahy. Je však dostupný také pro absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách. Studijní plán věnuje prostor adaptaci studentů ekonomických oborů na politické vědy a obráceně.

Jako absolventi tohoto programu získáte výbornou kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě nebo v mezinárodních institucích, ale také v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá významná firma potřebuje ekonoma, který se umí rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a politice.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímají vás mezinárodní dopady ekonomického vývoje jednotlivých národů?

 • Chcete porozumět dopadům mezinárodní politiky na ekonomiku?

 • Láká vás detailněji poznat, jaké jsou perspektivy vývoje ekonomického a mezinárodního postavení Spojených států amerických, Evropské unie, Číny nebo Ruska?

 • Chcete poznat pro a proti přijetí eura v České republice?

 • Bavilo by vás vyhodnocovat hospodářské a mezinárodní důsledky státního zadlužení?

 • Zajímáte se o otázky, jak ovlivňují domácí ekonomiku a světový vývoj mezinárodní instituce jako je Světová obchodní organizace (WTO), Světová banka (WB) nebo Mezinárodní měnový fond (IMF)?

 • Chtěli byste poznat, kdy je nerostné bohatství pro zemi prokletím a kdy výhodou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium tohoto programu představuje unikátní interdisciplinární kombinaci jádra inženýrské ekonomie s klíčovými předměty oboru mezinárodní vztahy. V rámci problematiky Hospodářská politika se studium zaměřuje na aplikovanou hospodářskou politiku vycházející ze standardní ekonomické teorie (oslabena je kvantitativní analytická dimenze ve prospěch historických a politických souvislostí). V rámci problematiky mezinárodních vztahů se studium zaměřuje na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních vztahů (oslabena je bezpečnostní a strategická dimenze ve prospěch ekonomické dimenze mezinárodních vztahů). Pozornost je věnována také hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii. Program je ideální pro absolventy bakalářského programu v kombinaci hospodářská politika – mezinárodní vztahy, ale je dostupný pro všechny absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách. Prostor ve studiu je věnován adaptaci studentů ekonomických oborů na politické vědy a obráceně.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Ovládá hlavní teoretické poznatky z oblasti hospodářské politiky a mezinárodních vztahů.
  • Je schopen aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických a politologických případových studií.
  • Je schopen komentovat a interpretovat současné hospodářsko-politické dění v kontextu moderních ekonomických a politologických teorií.
  • Je schopen identifikovat skryté souvislosti a zpětné vazby mezi hospodářským vývojem a politickou situací obzvláště v oblasti mezinárodní koordinace hospodářských politik.
  • Je schopen vytvořit odborný text na téma celospolečenských hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen vyargumentovat vzájemnou provázanost ekonomických a politických pohledů.
 • Uplatnění absolventa

  Hlavním benefitem absolventů tohoto programu jsou kvalitní znalosti pokročilé ekonomie a hospodářské politiky obohacené o znalosti mezinárodních vztahů. Tyto dovednosti vám umožňují nalézt uplatnění v oblastech vrcholné státní správy. Zde se můžete angažovat například při tvorbě hospodářské politiky na ministerstvech, v reprezentaci ČR v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních ekonomických institucí.

  Pracovat můžete také v oblasti zahraniční obchodní politiky, tvorby společné obchodní politiky, nebo v podnikové a soukromé sféře s nadnárodní působností, či v oblasti organizovaných zájmů. Uplatnění naleznete také jako analytici obchodní a hospodářské politiky, ve vědě a výzkumu, v žurnalistice či v akademické sféře.

  V minulých letech našli absolventi uplatnění např. v následujících profesích: vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR; analytik v Inštitútu finančnej politiky při Ministerstvu financí SR; analytik ve společnosti CzechInvest; projektový manažer v Barclays Investment Bank; specialista na řízení aktiv a pohledávek v ČSOB; specialista na personalistku a kvalifikace v Komerční bance; asistent auditora ve společnosti Ernst & Young.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí navazujícího magisterského programu není povinná praxe. Dobrovolně si však můžete zapsat předmět Stáž. V jeho rámci si budete moci zařídit stáž v instituci nebo firmě podle vašeho výběru, pokud bude mít vztah k oboru.

  Další možnost, jak nabrat praktické zkušenosti, nabízí program Erasmus+. V jeho rámci se můžete dostat do různých institucí, kde získáte cenné praktické zkušenosti. Naše katedra má tradici spolupráce například se zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu, kanceláří CZELO v Bruselu, AccessEU! - EEIG nebo s Českým centrem v Paříži.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60 000 až 80 tisíc znaků ve formátu dle Směrnice Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 9/2017 (bez příloh). V diplomové práci prokazuje každý student schopnost vlastního samostatného myšlení a analýzy problémů. Studenti by měli předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, jak v mateřském tak v cizím jazyce, a s výchozími daty potřebnými pro danou analýzu. Předpokladem úspěšného obhájení práce je originální zpracování daného tématu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program vás kvalitně připraví pro doktorské studium ať již programu Ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě nebo programu Mezinárodní vztahy a Evropská politika na Fakultě sociálních studií.

Základní údaje

Zkratka
N-HPMV
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

43
počet aktivních studentů
81
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s