Každé místo může být lepší, když víš, jak na to!

Představení studijního programu

Ekonomický a sociální rozvoj není rovnoměrný, a tak na jedné straně existují velmi vyspělé regiony a na druhé straně velmi chudé regiony. Současně to také znamená, že každý region má odlišné předpoklady pro svůj rozvoj. Například některé regiony jsou atraktivní pro průmysl a high-tech podniky, zatímco jiné mají velký potenciál pro cestovní ruch.

Tento program vám kromě běžných ekonomických argumentů umožní zahrnout do svého uvažování i prostorové ekonomické souvislosti. Naučíme vás, jak zhodnotit předpoklady regionů pro různé ekonomické aktivity. Budete také umět připravovat, hodnotit a získávat finanční zdroje na různé rozvojové projekty – např. dopravní, podnikatelské, environmentální nebo cestovního ruchu.

Můžete si vybrat ze dvou specializací, kterými jsou Projektový management a Cestovní ruch. Specializace Projektový management se podrobněji zaměřuje na možnosti širšího rozvoje měst a regionů. Specializace Cestovní ruch klade důraz na význam a rozvoj cestovního ruchu v regionech.

Je studium programu pro vás?

 • Přemýšlíte nad tím, proč mají různé regiony různou ekonomickou úroveň a jak by se dalo pomoci chudším regionům?

 • Zajímá vás cestovní ruch a chcete o něm vědět více?

 • Chcete uplatnit své manažerské dovednosti v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?

 • Láká vás podílet se na rozvojových projektech měst a regionů?

 • Zajímáte se o to, jak mohou státy a regiony podporovat a rozvíjet cestovní ruch?

 • Bavilo by vás připravovat projektové návrhy a žádosti o podporu z národních nebo evropských zdrojů?

 • Chtěli byste pracovat v organizacích, např. ministerstvech či rozvojových agenturách, kde se rozhoduje o přidělení finančních prostředků konkrétním projektům?

Pokud ano, studijní program Regionálního rozvoj je určen pro vás!

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla v šesti soustředěních za semestr, vždy v pátek od 12. hodiny do večera a po celou sobotu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cíle studia se primárně odvíjejí od inovovaného profilu absolventa, který lze systémově popsat následujícím způsobem: ekonomický základ znalostí (dominance teorie) – rozšíření ekonomického základu znalostí (skloubení ekonomických a programově specifických znalostí) – získání relevantních kompetencí a dovedností (dominance prakticky využitelných postupů cílených na management regionálního rozvoje). Studium magisterského programu Regionální rozvoj rozvíjí systémové znalosti potřebné pro optimální využívání územních předpokladů se zvláštním zřetelem na projektový management a rozvoj cestovního ruchu. Ve srovnání s dosavadním oborem tak studenti získají hlubší dovednosti potřebné pro nalézání procesní souhry veřejných i soukromých aktérů společenského rozvoje v rámci zpracovávání strategií rozvoje či managementu konkrétních projektů. V tomto kontextu je potřebné zmínit i teoreticky a metodicky ukotvené schopnosti hodnocení rozvojových projektů prostřednictvím aplikace kritérií účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti respektujících sociální, ekonomické a institucionální prostředí. Celkově je možné konstatovat, že právě v systémovém přístupu k řízení resp. usměrňování společenského rozvoje spočívá jedinečnost tohoto kreativního programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit prostorové zákonitosti a metodické postupy vytvářené v regionální ekonomii a souvisejících vědních oborech,
  • podílet se na tvorbě rozvojových koncepcí, strategií a projektů na regionální a národní příp. nadnárodní úrovni (např. úrovni EU),
  • podílet se na managementu rozvojových záměrů firem (včetně destinačního managementu) se zřetelem na lokalizaci investic, optimalizaci kooperačních vazeb a marketing udržitelného rozvoje,
  • zpracovávat žádosti o podporu projektů z národních i nadnárodních veřejných zdrojů,
  • připravovat studie příležitosti a studie proveditelnosti investičních záměrů,
  • komunikovat s domácími i zahraničními odborníky z hraničních oborů (např. podnikové a veřejné ekonomiky, územního plánování, sociologie a ekologie).
 • Uplatnění absolventa

  Jedinečná kombinace získaných znalostí a dovedností vám umožní najít prestižní zaměstnání v soukromých i veřejných institucích, počínaje lokální a konče nadnárodní úrovní. Jako naši absolventi budete moci zastávat náročnější odborné pozice ve státní či územní správě a rovněž v podnikatelském sektoru – například v developerských společnostech nebo podnicích cestovního ruchu.

  Naši absolventi se také často uplatňují v oblasti dotačního managementu. Zde působí jak na straně přípravy projektů žádajících o národní či evropské zdroje, tak na straně organizací, které o přidělení zdrojů rozhodují.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe není povinnou součástí učebního plánu. Můžete ale získat kredity za volitelný předmět Praxe a v rámci něho absolvovat odbornou praxi v našich smluvních organizacích nebo v organizaci, kde si sami najdete volné místo pro stážistu. Svou praxi můžete absolvovat kdykoliv v průběhu roku, včetně prázdnin.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce má prokázat schopnost kritické analýzy a syntézy shromážděných informací ke zvolenému tématu (podrobněji viz Směrnice ESF č. 9/2017).

  Rozsah práce:

  - 60 až 80 stran ve formátu A 4 (bez příloh).

  Náležitosti práce :

  - zadání závěrečné práce

  - anotace včetně klíčových slov v jazyce práce a v jazyce anglickém

  - prohlášení autora závěrečné práce

  - seznam použitých literárních zdrojů

  - seznamy tabulek, grafů, obrázků a použitých zkratek

  - seznam příloh.

  Struktura práce:

  - obsah práce

  - úvod práce

  - přehled dosavadních poznatků, hlavní a dílčí cíle práce a použité metody

  - text vlastní práce vhodně členěný na kapitoly a oddíly

  - závěr a shrnutí výsledků práce (včetně vlastního přínosu a možností praktického využití).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném zvládnutí studia můžete pokračovat v doktorském studijním programu Regionální ekonomie.

Základní údaje

Zkratka
N-RR
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

91
počet aktivních studentů
157
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje