Rozumět věcem veřejným je skvělá správa

Představení studijního programu

V tomto programu se do hloubky zaměřujeme na oblasti veřejných financí, veřejné volby a managementu veřejné správy. Pochopíte, jak funguje stát a jak sestavit státní nebo obecní rozpočet. Poznáte, jak se financuje vzdělávání, zdravotnictví a sociální zabezpečení. Zjistíte, jak pracuje finanční správa nebo co a jak se účtuje a daní.

Naučíme vás zde, jak nastavit takové podmínky, ve kterých budou úřady i firmy fungovat efektivně. Porozumíte daním, dotacím, veřejným zakázkám i volebním systémům – tedy všemu, co denně ovlivňuje váš život. Ať už budete starosta, primátor, ředitel finančního úřadu, fundraiser neziskové organizace, či se nakonec uplatníte v podnikatelské sféře, tak od nás získáte potřebné znalosti i dovednosti pro tyto funkce. Učit vás nebudeme pouze v učebnách, ale vyzkoušíte si i praxi v terénu. Dostanete se tak do organizací veřejné správy, nebo neziskového sektoru.

Máte zájem o výzkum a baví vás týmová práce? Můžete se zapojit do vědecké práce akademiků a spolupracovat s mladými doktorandy, kteří se věnují široké paletě aktivit od ekonomických experimentů po finanční řízení či udržitelný rozvoj. V rámci studia budete mít také možnost získat druhý diplom na jedné z partnerských univerzit ve Francii, Itálii, Finsku či Portugalsku.

Nežijeme jen studiem či výzkumem. Budete součástí oboru, kde se všichni známe, jsme schopni si pomáhat, spolupracovat, ale také se bavit. Pořádáme proto pravidelné společenské akce jako například AKCE Q, IQ PAŘÍ nebo Q[:KVE] PUB. Zde budete mít možnost se spolužáky, vyučujícími i absolventy neformálně posedět nebo si zahrát volejbal a pétanque.

Vaše znalosti budete moci uplatnit v mnoha oborech a na řadě míst. Manažeři, ekonomové a fundraiseři jsou žádaní nejen ve veřejném sektoru, ale i v mnoha velkých neziskových organizacích. Uplatníte se také v korporátu, nebo ve vlastní firmě. Když budete chtít, budete schopni najít práci také mimo ČR, například ve strukturách EU.

Je studium programu pro vás?

 • Přejete si nejen memorovat, ale uplatnit i své kritické a analytické myšlení?

 • Zajímáte se o daně, dotace a veřejné finance obecně?

 • Chcete vědět, jak funguje stát? Láká vás pochopit, proč tolik ekonomických reforem ztroskotalo? A toužíte po tom umět to udělat lépe?

Pokud ano, jste náš člověk a my váš program. A pokud byste rádi na všechno odpověděli kladně, ale máte obavy, že to nezvládnete, nebojte se – pomůžeme vám. Počítáme i s tím, že k nám přijdete z jiné školy a jsme připraveni pracovat s vámi na bezproblémové adaptaci v novém prostředí.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá v pátek a sobotu. Ve zkouškovém období pak vypisujeme termíny zkoušek tak, abychom vám vyšli co nejvíce vstříc.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Osvojit si základy ekonomického myšlení, dokázat vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z obecné ekonomické teorie a využít jich při řešení konkrétních problémů, případně formulování doporučení pro správní či hospodářskou praxi
  • mít přehled v hlavních teoretických konceptech a rozumět obsahu současných odborných textů z jedné z oblastí – veřejné ekonomie, veřejné správy a veřejných financí;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních modelových případových studií;
  • vhodně komentovat a interpretovat současný vývoj v jedné z oblastí veřejné politiky v evropském kontextu včetně vlastních návrhů řešení;
  • analyzovat statistické údaje z prostředí veřejného sektoru a nestátního neziskového sektoru a umí je vhodně použít v diskuzích;
  • na základě osvojených analytických schopností a praktických zkušeností formou stáží identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů veřejného a nestátního neziskového sektoru.
 • Uplatnění absolventa

  Obor jsme koncipovali tak, že vám dopředu vaši životní cestu striktně nenalajnuje. Naopak – připravíme vás na to, abyste si v budoucnu mohli zvolit směr, který nejvíce potřebujete. Vaše hluboké znalosti budete moci uplatnit v mnoha oborech a na řadě míst.

  Můžete působit jako manažeři, ekonomové nebo fundraiseři. Pracovat přitom můžete v neziskových organizacích i ve veřejném sektoru. Znalosti managementu, způsobů financování odvětví i institucí, práce s lidmi i s daty, ale i svoje další dovednosti můžete uplatnit jak v korporátu, tak ve své vlastní firmě. Uplatníte se i mimo ČR, například ve strukturách EU.

  Pokud ale zjistíte, že vás to táhne do byznysu, nebojte se. I pro tuto situaci vás vybavíme dostatečnými znalostmi, navíc budete mít přidanou hodnotu ve formě vědomostí o fungování státní správy a samosprávy.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Tento studijní program je tradičně s praxí hodně svázaný. Nejen, že zástupci praktiků vystupují ve výuce, ale budete také moci na vlastní kůži poznat, jak to chodí na úřadu či v neziskovce. Pokud si zvolíte předmět Praxe, můžete být na několik týdnů součástí některé z našich partnerských organizací, jimiž jsou např. Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj nebo Nadace Partnerství. V rámci praxí se zapojíte do řešení konkrétních problémů. Zároveň vám umožní diskuze a konzultace se zajímavými a zkušenými kolegy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování diplomové práce je povinnou součástí studia. Formálně se práce řídí zásadami uveřejněnými v Manuálu studenta ESF MU: "http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace".

  Diplomová práce má primárně za cíl ověřit schopnost aplikovat získané teoretické poznatky a praktické dovednosti při zpracování konkrétního tématu z oblasti veřejné ekonomie, veřejných financí, správy či ekonomiky neziskového sektoru.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat ve studiu a výzkumu můžete v doktorském programu Veřejná ekonomie. Ten vás připraví na to, být členem týmu pro tvorbu veřejných politik na všech úrovních nebo řídit a být členem řídicích orgánů veřejných a neziskových organizací. Zvládnete také pracovat na pozici vysokoškolského pedagoga se zaměřením na veřejný a neziskový sektor nebo koordinovat místní a regionální rozvoj a jeho parciální subsystémy. V neposlední řadě budete také moci pracovat na pozici výzkumného pracovníka se zaměřením na veřejný a neziskový sektor.

Základní údaje

Zkratka
N-VES
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

61
odhadovaný počet přijatých
64
počet aktivních studentů
94
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Univerzita Rennes I, Francie