Aby byl stát magnifique

Představení studijního programu

Máte zájem o „double degree“ s francouzskou univerzitou? Chcete získat vzdělání na dvou uznávaných univerzitách? Chcete získat dobré vyhlídky na uplatnění se ve špičkových pozicích ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích, ale i soukromém sektoru? Chcete, aby vám část studia zaplatil evropský program Erasmus+? Pokud jste si na výše uvedené otázky odpověděli ano, je studijní program Veřejná správa (Administration publique) právě pro Vás.

Studijní program Veřejná správa (Administration publique) je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, část výuky probíhá v českém a část ve francouzském jazyce. Program je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu, ale jeho absolventi nacházejí rovněž uplatnění v soukromém sektoru na pozicích, kde využívají své získané znalosti a dovednosti. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaných participujících univerzit, klade důraz na „hard-skills“ znalosti, ale rozvíjí i „soft-skills“ dovednosti pro snadnější uplatnění na trhu práce. Program má prestižní mezinárodní akreditaci EAPAA, a patří tak k malému počtu nejlepších programů v regionu. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi posilují své předpoklady pro úspěšné nalezení práce po ukončení studia.

Finálním produktem studenta a jeho studia v programu je diplomová práce, která umožní ověřit si schopnost aplikovat získané teoretické poznatky a praktické dovednosti při zpracování konkrétního tématu z oblasti veřejné správy, veřejných financí, či veřejné politiky. Studenti mají možnost volit témata využívající zkušenosti z absolvovaných stáží v instituci české a francouzské veřejné správy.

Absolvent získává francouzský a český vysokoškolský diplom, čímž získává šanci uplatnit se na zajímavých pozicích v mnoha zemích. Diskuse s absolventy navíc ukazuje, že účastníci double degree studia jsou v práci spokojenější a mají i o něco vyšší plat než absolventi, kteří během studia nevyjeli na stáž do zahraničí.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Studijní program Veřejná správa (Administration publique) je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, proto část výuky probíhá v českém a část ve francouzském jazyce. Program je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaného francouzského pracoviště IPAG při univerzitě v Rennes. Zaměření programu, struktura předmětů a metoda výuky odpovídají standardům používaným ve Francii. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou praktickou činnost.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozumí základním mikro- a makroekonomickým modelům a ekonomickým problémům a dokáže jich využít pro identifikování a řešení praktických problémů a formulování doporučení.
  • Zná hlavní teoretické koncepty veřejné správy, veřejných financí a trendy správních reforem.
  • Rozumí specifikům veřejné správy a roli jednotlivých typových subjektů veřejné správy v ČR. Dokáže identifikovat a kriticky vyhodnocovat silné a slabé stránky českého správního systému.
  • Chápe obecnou a procesní část správního práva a dokáže je aplikovat. Zná mechanismy kontroly veřejné správy.
  • Rozumí rovněž francouzskému správnímu systému a dokáže ho komparovat se správním systémem ČR.
  • Orientuje se v nástrojích řízení institucí veřejné správy (z oblasti strategického řízení, řízení kvality a řízení lidských zdrojů) a dokáže je využít při identifikování silných a slabých stránek praktického řízení v úřadech.
  • Orientuje se v resortních veřejných politikách a v důležitých průřezových problémových oblastech jako politický marketing, e government, právní postavení úředníků a zadávání veřejných zakázek. Dokáže pracovat s jejich nástroji a právními instituty.
  • Orientuje se v existujících možnostech finanční podpory (dotačních titulech) pro veřejnou správu, má znalosti z oblasti projektového řízení (zejm. pro realizaci neinvestičních projektů). Tyto znalosti dokáže využít při přípravě a hodnocení projektů.
  • Chápe tendence vývoje EU a politické a ekonomické souvislosti a problémy evropské integrace. Rozumí systému evropské práva a mechanismům jeho uplatňování v členských státech EU a problematice a trendům společných a koordinovaných politik EU.
  • Dokáže diskutovat o pozitivech a problémech evropské integrace.
  • Umí zpracovat kvalitní text. Zná náležitosti výzkumného projektu a výzkumných zpráv a dokáže samostatně aplikovat standardní metodologické postupy v oblastech veřejné politiky, veřejné správy a public managementu.
  • Je schopen efektivně sdělovat a předávat informace, klást otázky, naslouchat a argumentovat, a to v českém a francouzském jazyce. Dokáže efektivně pracovat v týmu, a to i v mezinárodním.
 • Uplatnění absolventa

  Úspěšní absolventi pracují v orgánech Evropské unie, na českých ministerstvech a mnohých jiných zajímavých místech ve veřejném sektoru. Získali také pozice ve Francouzsko-české obchodní komoře, ale i v soukromých mezinárodních firmách jako Gardner Denver.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci studia absolvuje student povinně dvě stáže. Zpravidla v prvním roce studia je realizována stáž v české instituci v délce trvání jednoho měsíce. Ve druhém roce studia studenti vyjíždějí do Francie, kde absolvují dvouměsíční stáž a výuku na francouzské Université de Rennes. Pro studenty je důležité, že výjezd do Francie finančně podporuje evropský program Erasmus+, studentům na část nákladů přispívá i fakulta sama. Program perspektivně umožní alternovat stáž v České republice stáží realizovanou v anglickém jazyce v jiné vyspělé zemi.

  Studenti mají možnost využít seznamu českých a francouzských institucí, který jim poskytne koordinátor programu MFTAP a francouzská strana. Mají tak jistotu, že budou vykonávat stáž v instituci, která je na přijímání stážistů zvyklá a má pro ně vyhrazeny úkoly, které je odborně posouvají v předmětu jejich studia. Mentoři českých stáží jsou každoročně zváni na workshop programu MFTAP, kde se diskutuje zpětná vazba studentů jak z české, tak francouzské stáže.

  Příklady stáží v ČR: Magistrát města Brna, Úřad Jihomoravského kraje, Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Eurocentrum Brno.

  Příklady stáží ve Francii: Préfecture d'Ille-et-Vilaine, Université Rennes 2 Service des Affaires Internationales, Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bretagne, Nantes Métropole, Maison de l'Europe de Rennes

  Systém dvou stáží dodává studijnímu programu zásadní unikátnost a možnost poznání praxe veřejné správy ve dvou rozlišných zemích Evropské Unie. Interkulturní dimenze je specifickou komparativní výhodou tohoto systému.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování diplomové práce je povinnou součástí studia. Formálně se práce řídí zásadami uveřejněnými v Manuálu studenta ESF MU: "http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace".

  Diplomová práce má primárně za cíl ověřit schopnost aplikovat získané teoretické poznatky a praktické dovednosti při zpracování konkrétního tématu z oblasti veřejné správy, veřejných financí, či veřejné politiky. Studenti mohou volit témata využívající zkušenosti z absolvovaných stáží v instituci české a francouzské veřejné správy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu bude připraven (v případě zájmu) na pokračování v doktorském studijním programu se zaměřením např. na ekonomii, management, veřejnou správu a veřejnou politiku ve většině zemí světa hned po ukončení studia, nebo s časovým odstupem po získaní praktických zkušeností.

Základní údaje

Zkratka
N-MFTAP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
15
počet aktivních studentů
49
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Univerzita Rennes ve Francii