Aby byl stát magnifique

Cíle studijního programu

Studijní program Administration Publique – veřejná správa je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes I ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, proto polovina výuky probíhá v českém a polovina ve francouzském jazyce. Program je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaného francouzského pracoviště IPAG při univerzitě v Rennes. Zaměření programu, struktura předmětů a metoda výuky odpovídají standardům používaným ve Francii. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou praktickou činnost.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Studium

 • Cíle

  Studijní program Administration Publique – veřejná správa je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes I ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, proto polovina výuky probíhá v českém a polovina ve francouzském jazyce. Program je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaného francouzského pracoviště IPAG při univerzitě v Rennes. Zaměření programu, struktura předmětů a metoda výuky odpovídají standardům používaným ve Francii. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou praktickou činnost.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozumí základním mikro- a makroekonomickým modelům a ekonomickým problémům a dokáže jich využít pro identifikování a řešení praktických problémů a formulování doporučení.
  • Zná hlavní teoretické koncepty veřejné správy, veřejných financí a trendy správních reforem.
  • Rozumí specifikům veřejné správy a roli jednotlivých typových subjektů veřejné správy v ČR. Dokáže identifikovat a kriticky vyhodnocovat silné a slabé stránky českého správního systému.
  • Chápe obecnou a procesní část správního práva a dokáže je aplikovat. Zná mechanismy kontroly veřejné správy.
  • Rozumí rovněž francouzskému správnímu systému a dokáže ho komparovat se správním systémem ČR.
  • Orientuje se v nástrojích řízení institucí veřejné správy (z oblasti strategického řízení, řízení kvality a řízení lidských zdrojů) a dokáže je využít při identifikování silných a slabých stránek praktického řízení v úřadech.
  • Orientuje se v resortních veřejných politikách a v důležitých průřezových problémových oblastech jako politický marketing, e government, právní postavení úředníků a zadávání veřejných zakázek. Dokáže pracovat s jejich nástroji a právními instituty.
  • Orientuje se v existujících možnostech finanční podpory (dotačních titulech) pro veřejnou správu, má znalosti z oblasti projektového řízení (zejm. pro realizaci neinvestičních projektů). Tyto znalosti dokáže využít při přípravě a hodnocení projektů.
  • Chápe tendence vývoje EU a politické a ekonomické souvislosti a problémy evropské integrace. Rozumí systému evropské práva a mechanismům jeho uplatňování v členských státech EU a problematice a trendům společných a koordinovaných politik EU.
  • Dokáže diskutovat o pozitivech a problémech evropské integrace.
  • Umí zpracovat kvalitní text. Zná náležitosti výzkumného projektu a výzkumných zpráv a dokáže samostatně aplikovat standardní metodologické postupy v oblastech veřejné politiky, veřejné správy a public managementu.
  • Je schopen efektivně sdělovat a předávat informace, klást otázky, naslouchat a argumentovat, a to v českém a francouzském jazyce. Dokáže efektivně pracovat v týmu, a to i v mezinárodním.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi nacházejí uplatnění především jako odborní a řídící pracovníci v orgánech veřejné správy a jako poradci a konzultanti. Jejich jazykové a odborné schopnosti jim dávají výraznou šanci uplatnit se i v mezinárodních institucích, zejména v úřadech Evropské unie.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci studia absolvuje student 2 stáže. Úspěšné absolvování obou stáží je nutnou podmínkou absolvování studia. V prvním roce studia je realizována stáž v české instituci v délce trvání 1 měsíc, ve druhém roce studia pak stáž ve francouzské instituci v délce trvání minimálně jeden měsíc. V současné době studenti vyjíždějí na tříměsíční stáž.

  Studenti mají možnost využít seznamu institucí, který jim poskytne koordinátor programu MFTAP. Mají tak jistotu, že budou vykonávat stáž v instituci, která je na přijímání stážistů již zvyklá a často má pro ně vyhrazeny specifické úkoly. Stejně tak mají možnost vykonat stáž v jakékoliv jiné instituci české veřejné správy. Mentoři českých stáží jsou každoročně zváni na workshop programu MFTAP, kde mají možnost vyslechnout si zpětné vazby studentů z výkonu jak české, tak francouzské stáže.

  Příklady stáží v ČR: MMB, KÚJMK, MF, MZV, Eurocentrum Brno

  Příklady stáží ve Francii: Préfecture d'Ille-et-Vilaine, Université Rennes 2 Service des Affaires Internationales, Chambre Régionale des Commerce et d'Industrie de Bretagne, Nantes Métropole, Maison de l'Europe de Rennes

  Systém dvou stáží dodává studijnímu programu jistou unikátnost. Vzhledem ke snaze o neustálé zlepšování tohoto systému byl na ESF MU využíván projekt „Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy“, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17-.0036.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování diplomové práce je povinnou součástí studia. Formálně se práce řídí zásadami uveřejněnými v Manuálu studenta ESF MU: "http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace".

  Diplomová práce má primárně za cíl ověřit schopnost aplikovat získané teoretické poznatky a praktické dovednosti při zpracování konkrétního tématu z oblasti veřejné správy, veřejných financí, či veřejné politiky. Studenti mohou volit témata využívající zkušenosti z absolvovaných stáží v instituci české a francouzské veřejné správy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-MFTAP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
20
počet aktivních studentů
37
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Univerzita Rennes I ve Francii