Síla se probouzí... v datech

Představení studijního programu

V tomto programu se zaměříte na studium moderních kvantitativních nástrojů a technik využívaných v ekonomii i dalších vědních disciplínách, které jsou velmi dobře uplatnitelné v praxi.

V rámci studia se postupně seznámíte s metodami klasické i bayesovské ekonometrie, data miningu a dalších pokročilejších technik aplikované statistiky. Proniknete rovněž do tajů makroekonomického modelování v podobě, jaká se realizuje v řadě centrálních bank. Vyučované metody jsou zcela univerzální a uplatníte je rovněž ve světě financí, podnikové ekonomie a v dalších společenských nebo technických oborech.

Svou specializaci v rámci programu můžete dále profilovat během adekvátní volby tématu diplomové práce a školitele. Záleží jen na vás, jestli se hlouběji ponoříte do tajů a krás tvorby a identifikace makroekonomických modelů, nebo jestli raději zvolíte cestu datového analytika a experta na „big data“. Pokud byste naopak chtěli v ekonomii více experimentovat, ani to není v tomto studijním programu problém. Zkušení experti na mikroekonomické experimenty vás rádi provedou jejich přípravou a následným vyhodnocením.

Uplatnění absolventů tohoto studijního programu je velmi široké. Ať už na analytických a vědecko-výzkumných pozicích v centrálních i komerčních bankách nebo na ministerstvech. Uplatníte se také na pozicích datových analytiků a modelářů ve statistických úřadech, v konzultantských společnostech a ve firmách pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů.

Je studium programu pro vás?

 • Máte rádi matematiku a statistiku?

 • Chcete se naučit pracovat s daty všeho druhu?

 • Nebojíte se programování v Matlabu, R nebo jiných softwarech?

 • Zajímá vás, jak si vytvořit makroekonomický model a ověřit kvalitu jeho fungování pro reálnou ekonomiku?

 • Bavilo by vás vytvářet a vyhodnocovat ekonomické experimenty?

 • Láká vás profesní kariéra v analytických a prognostických odborech centrálních bank, ministerstev nebo soukromých konzultantských a finančních institucích?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský program Matematické a statistické metody v ekonomii nabízí svým studentům nadstandardní znalosti moderních kvantitativních nástrojů a technik využívaných v ekonomii a velmi dobré osvojení poznatků současných směrů makroekonomického a mikroekonomického modelování. Posluchači tohoto programu v průběhu svého studia postupně poznávají a prakticky aplikují techniky a nástroje z oblastí klasické ekonometrie, bayesiánské ekonometrie a makroekonomického modelování jako takového. Pozornost je rovněž věnována rozvoji dovedností v oblasti data miningových technik a dalších pokročilejších technik aplikované statistiky.

  Cílem je tak rozvíjet analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně řešit složitější analytické úlohy založené na netriviální statistické analýze podkladových dat, dále pak úlohy formulace a odhadů ekonomických modelů zpracovávaných pomocí různých programových nástrojů a v neposlední řadě rovněž i úlohy vedoucí k hledání optimálních variant v rámci složitých rozhodovacích situací, které by byly podloženy důkladnou kvantitativní analýzou zkoumaného problému.

  Univerzálnost vyučovaných matematicko-statistických metod otevírá absolventům brány rovněž do světa ekonomie financí nebo podnikové ekonomie. Svou specializaci mohou posluchači programu dále profilovat v rámci adekvátní volby tématu diplomové práce a školitele. Absolvent programu je dobře připraven jak pro velmi dobré uplatnění na trhu práce, tak i pro další postgraduální studium současných teoretických směrů ekonomie využívajících pokročilejší kvantitativní metody.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • formulovat matematické modely popisující chování dynamických ekonomických systémů;
  • samostatně řešit složitější analytické úlohy založené na netriviální ekonometrické analýze podkladových dat;
  • fundovaně využívat pokročilejší ekonometrické nástroje a techniky při zpracování relevantních dat a interpretovat dosažené empirické výsledky;
  • kriticky hodnotit adekvátnost použití nástrojů a metod ekonometrie a statistiky v ekonomii a dalších vědních oborech, porozumění odpovídajícím odborným textům;
  • ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu odborných textů z oblasti moderní ekonomie.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem), Národná banka Slovenska (oblast makroekonomických analýz a prognóz); Home Credit International (credit risk specialist, credit risk analyst); AVG Technologies CZ (programování, zpracování a analýzy dat); Goldman Sachs (ekonomický a datový analytik); Acrea (lektorství, rozvoj a aplikace statistických metod); Fujitsu (analytik, zpracování dat a programování); Financial Express Czech Republic (datový analytik investičních fondů, vývojář automatických procesů zpracování dat); UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví, tvorba a vedení globálních investičních strategií); KPMG (management consulting, business intelligence, data mining); McKinsey (Lead Data Scientist); Bloomberg LP (data warehouse engineer).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí navazujícího magisterského programu není povinná praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečné práce jsou tematicky zaměřeny na oblasti aplikace kvantitativních nástrojů a matematického modelování v ekonomii (mikroekonomie, makroekonomie, finance apod.) a oblasti ekonometrické teorie a matematické statistiky (klasické i bayesovské). Předpokládá se hojné využívání kvantitativních odhadových nástrojů a technik, metod simulace a technik z oblasti formulace a řešení ekonomických modelů. Přípustnou formou práce je i kompilát zaměřený na shrnutí nástrojů a technik z oblasti ekonometrie a statistiky, obvykle ale doplněný o ukázku jejich aplikací, ověření jejich robustnosti či vlastností případné teoretické rozšíření nebo empirické srovnání (opět z hlediska robustnosti či vlastností).

  Typická témata zahrnují témata z oblastí:

  * aplikace makroekonomických modelů (DSGE modely či jiné typy dynamických modelů) využívaných pro řešení konkrétního ekonomického problému nebo aplikaci nějaké zajímavé techniky

  * aplikace pokročilejších ekonometrických nebo statistických nástrojů a technik pro řešení vybraného ekonomického problému (jakákoliv oblast ekonomie) nebo problému ryze teoretického (ekonometrického)

  * rešerše moderních přístupů v některé z oblastí ekonometrie a statistiky doplněná o vlastní ukázku aplikací a simulace

  Typickým přínosem je tedy obvykle:

  * zpracování, pochopení a vysvětlení netriviálního ekonometrického nebo statistického problému s doplněním o praktické ukázky nebo výsledky simulací

  * aplikace netriviálních matematicko-statistických nástrojů a postupů na reálná data a interpretace výsledků s cílem řešit nějakou ekonomickou otázku či problém

 • Návaznost na další studijní programy

  Program vás velmi dobře připraví pro doktorské studium programu Ekonomie, pokud vás láká studium moderních trendů v ekonomii využívajících pokročilejší kvantitativní metody.

Základní údaje

Zkratka
N-MSME
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

27
odhadovaný počet přijatých
62
počet aktivních studentů
109
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje