Chápat svět v souvislostech

Představení studijního programu

Program vám poskytne kvalitní vzdělání v pokročilé teoretické i aplikované ekonomii. Získané znalosti budete moci dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

Při studiu získáte znalosti o možnostech a omezeních hospodářské politiky s detailnějším zaměřením na její dílčí oblasti jako je monetární politika, bankovní regulace, politika ochrany hospodářské soutěže, dopravní politika a další. Naučíte se také analyzovat a předvídat ekonomický vývoj, zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Veškeré poznatky budete navíc chápat z pohledu současného i historického vývoje.

Jelikož ve vašem budoucím uplatnění nepůjde jen o teorii, tak se při studiu naučíte používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy, abyste uměli vyhodnocovat konkrétní ekonomické otázky. Studium je zaměřeno rovněž na praktickou analýzu a diskusi nad historickými i aktuálními událostmi, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Naším cílem je, abyste jako absolventi uměli samostatně analyzovat vývoj hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy a banky.

Jako absolventi tohoto programu získáte výbornou kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě, ale také – a dokonce především – v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá firma potřebuje ekonoma, který neumí jen účetnictví, ale umí se rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a použít relevantní analýzy dle specifických potřeb.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás, jaké jsou pro a proti přijetí eura v ČR? Kterým firmám by prospělo/uškodilo zavedení eura?

 • Chcete se dozvědět, jak je regulované bankovní odvětví, jak tato regulace ovlivňuje bankovní podnikání a jak ekonomiku jako celek?

 • Přemýšlíte nad tím, jak finanční a dluhové krize působí na domácnosti a firmy? Jaké nástroje má centrální banka pro jejich prevenci nebo nápravu?

 • Přáli byste si zjistit, jaké jsou výhody a nevýhody stavby vysokorychlostních železničních tratí v České republice? Jakými metodami se podobné analýzy posuzují?

 • Zajímá vás, zda je prospěšné, aby například dva významní mobilní operátoři fúzovali? Jakými nástroji posuzuje dopady fúze Úřad na ochranu hospodářské soutěže?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Hospodářská politika poskytne studentům výborný základ a přehled v teoretické i aplikované ekonomii tak, že budou schopni získané znalosti dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

  V průběhu studia se studenti dozví, jaké jsou možnosti a limity hospodářské politiky, a naučí se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Pro důkladné pochopení současného i historického ekonomického vývoje a hospodářské politiky s tím spojené budou studenti provedeni historickým vývojem i nejnovějšími poznatky ekonomického myšlení, naučí se používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy a vše jim bude vysvětleno nejen teoreticky, ale také s nimi bude analyzovány a diskutovány zásadní historické i aktuální události, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Studenti odhalí přesnost odhadů tempa růstu ekonomiky, dozví se, komu inflace škodí a komu naopak prospívá, komu a proč prospělo zavedení eura a komu a proč by uškodilo jeho zrušení, co je skutečným zdrojem blahobytu a kde na něj vzít zdroje, a mnoho dalšího, méně vznešeného, zato v praxi dobře využitelného.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním ekonometrickým a kvantitativním metodám ekonomické analýzy;
  • porozumět problémům provádění hospodářské politiky;
  • písemně shrnout své závěry, prezentovat je a diskutovat o odborném problému v angličtině nebo jiném světovém jazyce jak v obecné, tak v ekonomické terminologii;
  • aplikovat metody kvantitativní analýzy na řešení ekonomických témat, samostatně vyhledat data;
  • vysvětlit a zpracovat základní teoretické a metodologické práce v obecné ekonomické teorii;
  • chápat základní ekonomické souvislosti EU, zejména z makroekonomického hlediska;
  • pracovat v soukromé i veřejné sféře na analytické nebo manažerské pozici.
 • Uplatnění absolventa

  Vaše uplatnění po absolvování tohoto programu bude velmi široké. Budete vybaveni potřebnými znalostmi a technikami, které vám otevírají dveře nejen ve veřejné a státní správě, ale také na mnohé pozice v soukromých firmách.

  Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Makroekonomický analytik v ČSOB; makroekonomický analytik v OG research; analytik na Úřadu vlády České republiky; analytik na Úrade vlády Slovenskej republiky; asistentka ministra na Ministerstvu financí ČR; referent sekce Veřejných zakázek na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže; analytik na Ministerstvu dopravy; specialista na generálním ředitelství Českých drah; úvěrový specialista v UniCredit bance; analytik ve společnosti obchodující s cennými papíry Cyrrus, nebo jako asistent auditora v KPMG.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v tomto programu není povinná. Můžete si ale zapsat volitelný předmět Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60 000 až 80 tisíc znaků ve formátu dle Směrnice Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 9/2017 (bez příloh). V diplomové práci prokazuje každý student schopnost vlastního samostatného myšlení a analýzy problémů. Studenti by měli předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, jak v mateřském tak v cizím jazyce, a s výchozími daty potřebnými pro danou analýzu. Předpokladem úspěšného obhájení práce je originální zpracování daného tématu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program Hospodářská politika vás kvalitně připraví pro doktorské studium, které nabízí stejnojmenný doktorský studijní program.

Základní údaje

Zkratka
N-HOSP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

36
počet aktivních studentů
73
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje