Za vším hledej ekonomii

Představení studijního programu

Program Ekonomie je svým zaměřením v České republice ojedinělý díky širokému rozhledu v oblastech ekonomie, který studiem získáte. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a tajů základů současné ekonomické teorie, ale podrobněji se seznámíte i s alternativními pohledy na fungování ekonomiky.

Ukážeme vám, proč je ekonomická teorie důležitá a naučíme vás ji úspěšně aplikovat a využívat v různorodých oblastech – ať už jde o pochopení např. toho, jak a proč se utváří cena chytrých telefonů, mzdy na trzích práce nebo ceny akcií na finančních trzích. Dokážete tak skvěle analyticky přemýšlet nad motivy rozhodování spotřebitelů nebo nad principy fungování trhů, firem a států.

Pokud se rozhodnete pro jednooborovou formu studia, získáte perfektní základy matematicko-statistických metod a aplikované ekonometrie. Ty uplatníte nejen v ekonomii, ale i v jiných vědních disciplínách. Pokud vás navíc matematika opravdu baví, můžete si studium ekonomie zkombinovat se studiem aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě a dále tak rozvíjet své analytické schopnosti. V rámci volitelných předmětů si samozřejmě můžete vybrat mnohé další předměty podle vašeho zájmu, což také doporučujeme pro zvýšení vaší kvalifikace.

Máte z matematiky a statistiky obavy? Program Ekonomie vám umožní profilovat se i více humanitním směrem. Studium ekonomie si totiž můžete zkombinovat například se studiem filozofie, jazyků nebo s dalšími společenskými vědami jako jsou politologie či sociologie. Jedinečným způsobem si tak propojíte a utříbíte různé způsoby analytického myšlení a uvažování nad reálnými problémy.

I když se může ekonomická teorie na první pohled zdát pro někoho suchá, zkuste se přesvědčit o opaku – poznejte, jak je v současném světě ekonomický způsob myšlení důležitý a užitečný. O tom, že učit skutečně umíme, napovídají i dvě ceny rektora pro vynikající pedagogy, které na základě ankety udělili studenti našim pedagogům.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete vědět, proč lidé kupují mnohem dražší iPhony než Samsungy, i přestože nabízejí skoro stejné funkce? A jak toho výrobci chytrých telefonů mohou využít?

 • Zajímá vás, proč firmy v některých odvětvích dosahují nadprůměrně velkých zisků, a přitom vyplácejí svým zaměstnancům průměrné mzdy?

 • Chcete vědět, jaký dopad má snížení úrokových sazeb centrální bankou na ekonomiku, vaši hypotéku, oblast stavebnictví nebo exportéry?

 • Zajímá vás, proč některé země procházejí častěji finančními krizemi a proč k těmto krizím dochází? Jaké důsledky mají tyto krize například pro bohatství lidí nebo pro šanci najít si dobře placenou práci?

 • Chcete pochopit, proč se politici tak často liší ve svých ekonomických doporučeních?

 • Chcete při univerzitním studiu získat spíše nadhled než konkrétní podnikovou praxi?

 • Považujete logické myšlení a matematiku spíše za výhodu?

Pokud vás tyto a další otázky zajímají, tak je program Ekonomie právě pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský program Ekonomie nabízí svým studentům znalosti z oblastí ekonomické teorie v kontextu jejího vývoje, alternativních podob a podstaty její argumentace v kombinaci s osvojením si základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. Posluchači bakalářského programu se postupně seznamují se základy z oblasti mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií. Mohou se rovněž hlouběji profilovat v oblastech aplikované matematiky, statistiky a ekonometrického modelování. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti moderní ekonomie;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických případových studií zahrnujících i konstrukci formálních modelů;
  • komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu moderních ekonomických teorií, a to případně i s využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu potom budete připraveni pro velmi dobré uplatnění zejména v rámci navazujícího magisterského studia doma i v zahraničí. Hlubší osvojení ekonomického způsobu myšlení a univerzálnost vyučovaných základů kvantitativních metod vám jako absolventům programu otevře brány nejen do světa ekonomie, ale také do světa financí, podnikové ekonomie nebo aplikované hospodářské politiky.

  Specifické znalosti a analytické dovednosti vás jako absolventy tohoto programu předurčují k uplatnění v analytických odděleních komerčních bank, analytických a poradenských firmách nebo státních a mezinárodních organizacích. Zde se můžete podílet na práci s kvantitativními modely pro finanční a makroekonomickou predikci, testování dopadů alternativních strategií a scénářů či na tvorbě jednodušších finančních a makroekonomických analýz.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí programu není povinná praxe. Studenti se ale mohou z vlastní iniciativy angažovat v rámci odborných praxí a stáží uznatelných v podobě odpovídajících předmětů fakult. Díky úzké spolupráci s našimi absolventy máte možnost získat praxi ve vládních institucích, jako jsou Úřad na ochranu hospodářské soutěže či Česká národní banka, nebo v soukromých společnostech – např. KPMG, OG Research, Air Bank, Home Credit.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečné bakalářské práce jsou tematicky zaměřeny jak do oblasti teoretické, tak i aplikované a empirické ekonomie. Témata prací zahrnují aplikace matematicko-statistických nástrojů v ekonomii, ekonomického modelování (mikroekonomického i makroekonomického) i témata z dějin ekonomických teorií a oblasti metodologie ekonomie.

  Typická témata bakalářských prací zahrnují témata z oblastí:

  * aplikace základních ekonometrických nebo statistických nástrojů a technik pro řešení vybraného ekonomického problému (jakákoliv oblast ekonomie), a to s využitím dat z vlastních empirických šetření či veřejně dostupných dat

  * metodologie ekonomie (rešerše a hodnocení metodologických nástrojů a přístupů k problémům a pojmům současné ekonomie)

  * dějin ekonomických teorií (vymezení názorů různých ekonomických škola a ekonomů na fenomény reálného světě i světa teoretické ekonomie)

  Typickým přínosem bakalářské práce tedy obvykle:

  * aplikace základních matematicko-statistických nástrojů a postupů na reálná data a interpretace výsledků s cílem řešit nějakou ekonomickou otázku či problém

  * formalizace ekonomického problému a jeho řešení v teoretické (modelové) nebo empirické rovině

  * zpracování, pochopení a vysvětlení vybraného ekonomického problému z pohledu ekonomické teorie nebo historických souvislostí vývoje ekonomického myšlení

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i ve stejnojmenném navazujícím magisterském studiu Ekonomie nebo v rámci programu Matematicko-statistické metody v ekonomii. Program nabízí rovněž dobré předpoklady pro studium navazujících programů Hospodářská politika nebo Hospodářská politika a mezinárodní vztahy.

Základní údaje

Zkratka
B-EKON
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

279
počet aktivních studentů
142
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje