Ve světě peněz je dobré být v plusu

Představení studijního programu

Zajímáte se o osobní finance, investování, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví, daně, finanční řízení či finanční trhy? Studijní program Finance nabízí nahlédnutí do všech výše zmíněných oblastí. Kromě teoretických základů si ale odnesete i široký základ pro dnešní praxi. Jako absolventi tohoto programu potom budete mít strategickou výhodu na trhu práce – zejména pak v případě pozic, které jsou ekonomicky orientovány.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných seminářích pod dohledem odborného vyučujícího. Teoretické poznatky pak získáte účastí na přednáškách. Kromě toho se můžete v průběhu studia účastnit praxe ve vámi vybrané společnosti, za což také získáte kredity ke studiu. V neposlední řadě můžete využít možnosti studovat v zahraničí.

Protože svět ekonomiky a financí se neobejde bez znalostí cizího jazyka, budete již v bakalářském programu studovat jazyk, který si budete moci vybrat ze široké nabídky. Výstupní úroveň na bakalářském studiu je úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce. Kromě povinných předmětů si v průběhu studia budete také sami volit doplňující předměty dle vašeho vlastního zájmu a zaměření.

Uplatnění najdete v širokém spektru světa financí. Zejména potom v bankách, finančních institucích, institucích finančních trhů, Finanční správě ČR, pojišťovnách, daňových kancelářích či účetních společnostech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o svět financí, finančních trhů, daní a účetnictví?

 • Chcete pracovat na pozicích, které jsou adekvátně zaplaceny?

 • Chcete si otevřít cestu a pracovat v zahraničí?

 • Chcete spojit teoretické znalosti s praxí?

 • Zvládáte týmovou i individuální práci?

Pokud říkáte ano a zajímají vás i další otázky, tak se neváhejte přihlásit.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

Studium

 • Cíle

  Posláním bakalářského studijního programu Finance je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro výkon různých funkcí v peněžních institucích, ve firemních financích, v účetním a daňovém poradenství, v auditingu a na finančních trzích. Program je orientován tak, aby studenti získali znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví, finančních trhů a mezinárodních financí. Důraz je kladen na zvládnutí samostatné analytické práce a řešení finančních a peněžních problémů. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovních služeb, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, pojistného trhu, finančních trhů a investování, osobních a rodinných fnancí, atd.

  V rámci studia mají studenti možnost získat některé prestižní akreditace ACA a ACCA, které uděluje profesní organizace účetních a finančních specialistů. Certifikát ACA osvědčuje vysoké teoretické a praktické znalosti v oboru a je uznávána řadou mezinárodních institucí nejen ve Velké Británii a anglofonních zemích, ale stále častěji také zaměstnavateli v ČR.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí.
  • Porozumět fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů.
  • Analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření obchodních korporací.
  • Vysvětlit funkce a služby obchodních bank a pojišťoven a analyzovat bankovní a pojišťovací systém.
  • Vysvětlit základy finanční matematiky a princip úročení, využít principu úročení u základních problematických oblastí finanční matematiky a aplikovat získané znalosti na konkrétní problémové oblasti.
 • Uplatnění absolventa

  Naši absolventi nacházejí běžně uplatnění v bankách, pojišťovnách, složkách finanční správy nebo účetních a daňových společnostech. Budete ale moci pracovat i v oblasti finančních trhů, obchodování s cennými papíry a investicemi či nově vznikajících fenoménů, jako jsou třeba kryptoměny. 

  Není ani výjimkou, že naši studenti pracují v pobočkách významných společností po Evropě či mimo Evropu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci tohoto studia si můžete zapsat dobrovolný předmět Praxe. Součástí tohoto předmětu je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen při dalším profesním životě, ale zároveň za absolvování předmětu budete oceněni kredity – protože fakulta praxi studentů jednoznačně podporuje.

  Naši studenti vykonávají praxi zejména v mnohých známých organizacích, jako jsou například společnosti „daňové čtyřky“, Česká národní banka, Finanční skupina FIO, Fincentrum nebo složky Finanční správy České republiky.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 35 - 45 stran. Pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou upraveny Směrnicí ESF č. 9/2017 a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

  Studenti si téma volí v rámci předmětu Teze bakalářské práce, v němž spolu s vedoucím práce připravují její oficiální zadání obsahující cíl práce, postup práce, použité metody a základní odborné zdroje. Studenti by měli v rámci zpracované bakalářské práce předvést schopnost samostatné práce s relevantními odbornými zdroji a jejich aplikace na zvolený řešený problém. Očekává se formulace vlastních návrhů a doporučení pro řešení zadaného problému. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi získáte možnost pokračovat v navazujícím programu Finance bez přijímacích zkoušek, v případě splnění všech ostatních podmínek. Budete si ale moci vybrat i z dalších navazujících programů, které naše fakulta nabízí a na které vás program Finance připraví.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-FIN
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

210
odhadovaný počet přijatých
245
počet aktivních studentů
213
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu