Od čísel k rozhodnutím, od investic k inovacím

Představení studijního programu

Studijní program Finance propojuje teoretické koncepty s kvantitativními dovednostmi a důrazem na pochopení logiky metod hodnocení investic, finančního zdraví a podstaty finančního rozhodování. V průběhu studia získáš široký rozhled a se naučíš na finanční problémy pohlížet analyticky, kriticky je z různých úhlů pohledu hodnotit a navrhovat možná řešení.

Rozhled, který program Finance nabízí, dokládá jeho zaměření na řízení osobních financí, investování, bankovnictví, pojišťovnictví či finanční trhy. Vedle toho si osvojíš také schopnost zachytit ekonomické transakce v účetnictví, sestavit a v souvislostech chápat účetní závěrku a využít účetní data k hodnocení finanční pozice a výkonnosti obchodních společností. To vše ve spojení s nezbytným právním základem.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Finance poskytuje studujícím základní znalosti a kompetence z oblasti finančního managementu, finančního účetnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a finančních trhů. Cílem studijního programu je připravit absolventy na práci v nižších a středních finančně-manažerských, účetních, metodických a analytických pozicích. Studující si také osvojí základní a středně pokročilé dovednosti v oblasti ekonomie, práva, managementu, matematicko-statistických metod a finanční matematiky. V rámci předmětů univerzitního základu, povinně volitelných a volitelných předmětů má studující možnost rozšířit si své jazykové dovednosti a dále vědomosti zaměřené na přírodní vědy, informatiku, psychologii nebo udržitelný rozvoj. Po absolvování bakalářského studijního programu je možné pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Finance, kde si prohloubí znalosti v oblasti korporátních financí či finančních institucí a technologií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Osvojit si principy fungování obchodních korporací v kontextu fungování ekonomického a finančního systému.
  • Pochopit podstatu časové hodnoty peněz a její využití v praxi.
  • Porozumět logice metod hodnocení investic, finančního zdraví a podstaty finančního rozhodování obchodních korporací.
  • Pochopit vybrané mechanismy a principy fungování bankovnictví a pojišťovnictví.
  • Zpracovat účetní závěrku, nastavit algoritmus účtování a posoudit vliv účetních metod na výsledek hospodaření.
  • Porozumět významu finančního trhu v procesu alokování zdrojů a oceňování finančních nástrojů.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi najdou uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na různých úsecích ve finančních institucích a ve finančních a účetních útvarech obchodních korporací, veřejných a nadnárodních institucí. Mohou rovněž pracovat jako analytici a obchodníci na kapitálových trzích, dále jako daňoví poradci, auditoři či konzultanti.

  Rozhodneš-li se pracovat jako bankéř, investiční analytik, auditor, účetní nebo daňový poradce, se znalostmi z Financí se na tuzemském ani zahraničním trhu práce neztratíš.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Již v průběhu studia můžeš propojit své teoretické znalosti s aplikační sférou. Studenti programu Finance mají možnost si dobrovolně zapsat volitelný předmět MPF_PRAX Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve zvolené společnosti.

  V průběhu semestru máš možnost rozšířit si obzory a přijít na přednášky a workshopy, které pro tebe na ECON MUNI připravují zástupci společností působících ve financích. Těmi jsou např. ACCA, UniCredit Bank, Zebra Technologies, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, EFEKTA obchodník s cennými papíry, Atlas Copco a mnoho dalších. Pozvánky na aktuální přednášky a workshopy zveřejňujeme na našem Instagramu @finance_muni.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 35–45 stran. Pokyny pro vypracování bakalářské práce a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

  Studenti si téma volí v rámci předmětu Teze bakalářské práce, v němž spolu s vedoucím práce připravují její oficiální zadání obsahující cíl práce, postup práce, použité metody a základní odborné zdroje. Studenti by měli v rámci zpracované bakalářské práce předvést schopnost samostatné práce s relevantními odbornými zdroji a jejich aplikace na zvolený řešený problém. Očekává se formulace vlastních návrhů a doporučení pro řešení zadaného problému. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Znalosti získané studiem bakalářského programu Finance můžeš dle svého zájmu prohloubit v jedné ze dvou specializací navazujícího magisterského programu Finance: (A) Finanční trhy, instituce a technologie a (B) Finanční řízení, účetnictví a daně.

  Jako absolvent získáš možnost pokračovat v navazujícím programu Finance bez přijímacích zkoušek, v případě splnění všech ostatních podmínek.

Základní údaje

Zkratka
B-FIN
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

240
počet aktivních studentů
274
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu