Studium financí a práva je životní investice

Představení studijního programu

Chcete získat znalosti ze světa financí a zároveň ze světa práva? Pak by vás mohl zajímat právě náš program. Představuje totiž jedinečnou kombinaci ekonomicky a právně zaměřených předmětů především z oblasti ekonomie, financí, finančního a daňového práva.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných seminářích pod dohledem odborného vyučujícího. Teoretické poznatky pak získáte účastí na přednáškách. Kromě toho se můžete v průběhu studia účastnit praxe ve vámi zvolené společnosti, za což také získáte kredity ke studiu. V neposlední řadě můžete využít i možnosti studovat v zahraničí. Jednotlivé předměty budete studovat na dvou fakultách – ESF a PrF.

Budete zde studovat také jeden jazyk dle vlastního výběru z nabízených možností. Výstupní úroveň jazykových schopností je stejná jako u ostatních bakalářských programů naší fakulty – úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce.

Po ukončení studia se budete umět orientovat v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí. Porozumíte fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů. Získáte přehled o funkcích, službách a fungování obchodních bank a pojišťoven. U všech těchto oblastí se také budete orientovat v jejich právních regulacích.

Kromě toho budete také díky právní složce v tomto programu umět aplikovat právní normy na řešení rozhodovacích a správních procedur a postupů. K tomu se navíc seznámíte i s fungováním Evropské unie.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Láká vás propojení právního a finančního světa?

 • Chcete proniknout do světa práva, zákonů a právních předpisů?

 • Chcete si zajistit širší uplatnění na trhu práce kombinací znalostí financí a práva?

 • Chcete být schopni svá ekonomická rozhodnutí podložit znalostí související právní úpravy?

 • Preferujete současně studovat na dvou fakultách naší univerzity?

Pokud odpovídáte alespoň na některé otázky kladně, pak je studium tohoto programu přesně pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Finance a právo je mezifakultním studijním programem vyučovaným ve spolupráci Ekonomicko-správní a Právnické fakulty MU, který prohlubuje znalosti v oblasti ekonomie, financí a práva. Důraz je kladen na zvládnutí základních problémů právního systému a vybraných problémů z oblasti finančního a obchodního práva, zejména v souvislosti s financemi, účetnictvím a daněmi. Cílem studia je osvojení problematiky firemních a osobních financí, účetnictví, finančních trhů (včetně bankovnictví a pojišťovnictví), podnikového hospodářství, správy finančních aktiv a finančního rozhodování, se zvláštním zřetelem na právní úpravu těchto oblastí. V rámci volitelných předmětů mají studenti možnost prohloubit si znalosti z oblasti matematiky, statistiky, informatiky, investic a regulace tržního prostředí.

  Absolventi tohoto programu jsou odborníky pro oblasti ekonomiky, řízení a podnikání na finančních a kapitálových trzích, správy majetku, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a mezinárodních financí. Jsou schopni zvládat řešení problémů z oblasti finančního a obchodního práva včetně tržní regulace. Disponují předpoklady pro uplatnění v ekonomických, finančních a právních odděleních podniků a finančních institucí a ve státní správě, a to i ve středním a vyšším managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Finance na Ekonomicko-správní fakultě MU.

  Studijní program Finance a právo je vhodný zejména pro studenty, kteří chtějí nabýt znalosti a odborné dovednosti v rámci multioborového propojení ekonomie, financí a práva a v budoucnu najít uplatnění v této oblasti, která je v současné době vysoce poptávána na pracovním trhu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí a jejich právní úpravě.
  • Porozumět fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů a jejich právní regulaci.
  • Analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postupy účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření podniků včetně aplikace účetní legislativy.
  • Aplikovat obchodní, finanční a správní legislativu na řešení rozhodovacích a správních procedur a postupů.
  • Vysvětlit funkce a služby obchodních bank a pojišťoven a analyzovat bankovní a pojišťovací systém včetně jejich právní úpravy a regulace.
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění najdete jak v komerční sféře, tak ve státní správě i samosprávě. V komerční sféře nacházejí naši studenti často pozici v bankách, pojišťovnách, účetních, daňových a auditorských společnostech či institucích finančních trhů. Ve státní správě absolventi nacházejí uplatnění zejména ve složkách Finanční správy České republiky či na obecních a krajských úřadech.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci tohoto studia si můžete zapsat dobrovolný předmět Praxe. Jeho součástí je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem alespoň úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen při dalším profesním životě, ale za její absolvování budete oceněni i kredity – fakulta totiž praxi studentů jednoznačně podporuje.

  V praxi si každý volí sám jak její zaměření, tak poskytovatele. Naši studenti ji vykonávají jak ve známých společnostech soukromého sektoru, tak i v orgánech Finanční správy České republiky. Mezi časté poskytovatele praxe patří zejména společnosti „daňové čtyřky“, Česká národní banka, Finanční skupina FIO, Fincentrum, CYRRUS, ČSOB nebo obecní a krajské úřady.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 35–45 stran. Pokyny pro vypracování bakalářské práce a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

  Studenti si téma volí v rámci předmětu Teze bakalářské práce, v němž spolu s vedoucím práce připravují její oficiální zadání obsahující cíl práce, postup práce, použité metody a základní odborné zdroje. Studenti by měli v rámci zpracované bakalářské práce předvést schopnost samostatné práce s relevantní právní úpravou (včetně adekvátní judikatury) a odbornými zdroji a jejich aplikace na zvolený řešený problém. Očekává se formulace vlastních návrhů a doporučení pro řešení zadaného problému. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi tohoto programu máte možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Finance, nebo Finance a právo na Ekonomicko-správní fakultě. Alternativní možností je také pokračování v navazujícím magisterském programu Veřejná správa na Právnické fakultě. Tento obor je však poskytován pouze kombinovaně, nikoliv prezenčně. Kromě toho si ale můžete vybrat i z dalších navazujících programů naší fakulty, na které vás bakalářský program Finance a právo připraví.

Základní údaje

Zkratka
B-FIPR
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

112
počet aktivních studentů
114
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s